Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

Reakcia spätnou väzbou

Reakcia spätnou väzbou je základom kvalitnej a asertívnej komunikácie. Podstatou metódy je vyjadrovanie pohnútok a pocitov. Spätná väzba na určité správanie či vyjadrenie môže byť pozitívna "Potešilo ma, že si spomenul na moje meniny." a negatívn ...

                                               

Reč

Reč v univerzálnom zmysle je fyzicko-psychická činnosť človeka ako prírodno-spoločenskej bytosti vytvárať artikulované zvuky, spájať ich ako materiálnu formu s vnútornými psychickými ideálnymi obsahmi a pomocou týchto artikulovaných zvukov realiz ...

                                               

Rozhovor

Rozhovor je vzájomný hovor, rozprávanie, hovorenie, zhováranie sa dvoch alebo viacerých ludí, beseda, debata, výmena podkladov pre tvorbu mienok alebo poznatkov a ich tvorba partnermi.

                                               

Sebaotvorenie

Sebaotvorenie je asertívna komunikačná technika, ktorá umožňuje uvolniť sociálnu komunikáciu a redukovať možnú manipuláciu. Jej podstatou je otvorené a jednoznačné nie dvojzmyselné vyjadrovanie osobných myšlienok, pocitov, pohnútok, preferencií a ...

                                               

Selektívne ignorovanie

Selektívne ignorovanie je asertívna komunikačná technika, ktorá umožňuje vyrovnať sa s kritikou tak, že na manipulatívnu, nevecnú, príliš všeobecnú kritiku nereagujeme. Dávame však jasne najavo, že sme ju zaregistrovali. Umožňuje vyhnúť sa skrato ...

                                               

Spätná väzba pri prijímaní kritiky

Spätná väzba pri prijímaní kritiky je jedna z metód asertívneho zvládania kritiky. Podstatou metódy je vyjadrovanie pohnútok a pocitov. Používa sa hlavne v prípadoch, ak je kritika neprimeraná, v nevhodnej situácii, nepravdivá a pod. a vyvoláva s ...

                                               

Volné informácie

Technika volných informácií je asertívna komunikačná technika, ktorá učí rozpoznávať v konverzácii tie prvky, ktoré sú pre partnera zaujímavé a dôležité a súčasne ponúkajú volné - nevyžiadané informácie o sebe. Znižuje hanblivosť pri začatí rozho ...

                                               

Deklarácia práv človeka a občana (1789)

Deklarácia práv človeka a občana alebo Deklarácia ludských a občianskych práv bola deklarácia o ludských právach, ktorú prijalo Ústavodarné národné zhromaždenie 26. augusta 1789. Podla ústavy prijatej Ústavodarným národným zhromaždením v roku 179 ...

                                               

Diskriminácia (znevýhodňovanie)

Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom inak než s iným človekom na základe jeho odlišnosti napr. rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, pri ...

                                               

Charta základných práv Európskej únie

Charta základných práv Únie bola po prvýkrát vyhlásená koncom roku 2000 ako spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako nezáväzný dokument. Charta sa následne stala súčasťou Ústavy pre Európu, konkrétne tvorila celú jej druhú ča ...

                                               

Jersild proti Dánsku

Jersild proti Dánsku bol spor prerokúvaný pred Európskym súdom pre ludské práva, rozhodnutie súdu bolo zverejnené 23. septembra 1994 a bolo uznané porušenie Dohovoru o ludských právach zo strany Dánska, išlo konkrétne o slobodu prejavu.

                                               

Listina základných práv a slobôd

Listina základných práv a slobôd je deklarácia ludských práv schválená počas ČSFR Federálnym zhromaždením ČSFR a to ústavným zákonom č.23/1991 Zb. zo dňa 9. januára 1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd. Vychádza z medzinárodnýc ...

                                               

Obchodovanie s luďmi

Obchodovanie s luďmi je získavanie, preprava, ukrývanie alebo prijímanie ludí s cielom ich zneužívania. Toto obchodovanie zahŕňa používanie nelegálnych prostriedkov ako sú hrozby alebo použitie sily alebo iných foriem donucovania, zneužívanie, po ...

                                               

Právo na prácu

Právo na prácu je právo občanov získavať prostriedky na uspokojovanie svojich životných potrieb prácou. Právo na prácu je ako právo na prístup k zamestnaniu zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

                                               

Pro-life hnutie

Pro-life hnutie je hnutie presadzujúce vlastný pohlad na bioetické otázky ako sú napríklad interrupcia, umelé oplodnenie, embryonálny výskum, eutanázia, antikoncepcia, trest smrti a pod. Hnutie hlása nutnosť ochrany života od počatia po prirodzen ...

                                               

Sacharovova cena za slobodné myslenie

Sacharovova cena za slobodu myslenia je ocenenie, ktoré každoročne udeluje Európsky parlament. Pomenované je po sovietskom vedcovi a disidentovi Andrejovi Sacharovovi. Európsky parlament ju udeluje od roku 1988 tým jednotlivcom a organizáciám, kt ...

                                               

Sloboda

Sloboda je neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle. Pojem slobody je velmi mnohoznačný, čo sa zneuživa na ideologickú manipuláciu ...

                                               

Sloboda slova

Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať/sledovať názory ostatných. Je jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. V dnešnej dobe slobodu slova chápeme širšie ako pôvo ...

                                               

Tempora

Tempora je tajný program britskej agentúry Government Communications Headquarters, ktorý bol testovaný od roku 2008 a spustený na koncom roku 2011, a ktorý neustále sleduje a aj fyzicky ukladá telefónne hovory, internetovú komunikáciu a metadáta ...

                                               

Väzeň svedomia

Väzeň svedomia je termín vytvorený organizáciou zaoberajúcou sa ludskými právami, Amnesty International na označenie ludí väznených alebo inak fyzicky obmedzovaných na základe ich presvedčenia, pôvodu alebo postavenia, za predpokladu, že títo lud ...

                                               

Zločin proti ludskosti

Zločin proti ludskosti je v súčasnom medzinárodnom práve rôzne definovaná skupina zločinov, ktoré všeobecne zahŕňajú akty fyzického násilia alebo prenasledovania páchaného na zranitelných skupinách civilného obyvatelstva, vykonávané úmyselne, sys ...

                                               

Nudizmus

Nudizmus alebo naturizmus je hnutie, kult alebo smer, ktorý praktikuje a propaguje nahotu na vyhradených verejných miestach alebo v súkromí. Zástancovia nudizmu ho považujú za filozofiu, ktorá zdôrazňuje návrat k prírode, kvôli čomu nepoužívajú o ...

                                               

Sociálna sieť (sociológia)

Sociálna sieť je množina sociálnych subjektov, ktoré sú prepojené jedným, alebo viacerými špecifickými druhmi vzájomnej závislosti, ako sú zásoby, vízie, nápady, priatelstvo, príbuzenstvo, odpor, konflikt, výmena, obchod a pod. Analýza sociálnych ...

                                               

Mizantropia

Mizantropia je všeobecná nenávisť, alebo odpor voči ludskému druhu, alebo ludskej povahe – je opakom filantropie. Mizantropia býva výsledkom zmarených očakávaní, neprimerane naivného optimizmu a stratou viery v ludí, nemusí sa nevyhnutne spájať s ...

                                               

Nudge

Nudge, alebo postrčenie je koncept používaný v psychológii, behaviorálnej ekonómii a politickej teórii. Navrhuje metódu pozitívneho posilnenia a nepriamych návrhov ako spôsoby ovplyvňovania správania a rozhodovania jednotlivcov alebo skupín. Konc ...

                                               

Brucho (stavovce)

Brucho je pri vzpriamene chodiacich stavovcoch predná spodná resp. pri ostatných stavovcoch spodná zadná časť trupu, v ktorej sa nachádza brušná dutina. Obyčajne sa konkrétne myslí oblasť medzi hrudníkom a panvovými kosťami. V detailoch sa ale de ...

                                               

Stehno (časť končatiny stavovcov)

Stehno je časť dolnej končatiny medzi trupom a kolenným kĺbom. Hranicu medzi trupom a stehnom tvorí vpredu slabina a vzadu sedacia oblasť čiže zadok. Kostený základ a stred stehna tvorí stehnová kosť nazývaná takisto femur; lat. femur alebo os fe ...

                                               

Adam chromozómu Y

Adam chromozómu Y – posledný spoločný predok, je v genetike pojem pre muža, ktorého chromozóm Y je predkom všetkých variánt chromozómu Y dnes žijúcich mužov. Adam chromozómu Y je teda mužský protipól mitochondriálnej Evy, posledného spoločného pr ...

                                               

Maskulinizmus

Maskulinizmus je komplex ideológií, sociálnych teórií a politických hnutí, ktorých cielom je výskum a potieranie javov, ktoré možno považovať za prejavy a súčasť utláčania mužského pohlavia. Maskulinistické hnutie je velmi rôznorodé a delí sa na ...

                                               

Mužnosť

Mužnosť je matie charakteristických kladných vlastností muža, ako sily, odvahy, priamosti atď. Podla Platóna mužnosť cnosť spočívajúca v harmónii srdnatá duša.

                                               

Mužské pohlavie

Mužské pohlavie je súhrn morfologických a fyziologických znakov organizmu, ktoré majú priamy alebo nepriamy vzťah k rozmnožovaniu a ktoré sú geneticky určené splynutím spermie s chromozómom Y a vajíčka. Jedinec mužského pohlavia sa nazýva muž.

                                               

Otec

Otec je samčí rodič potomka, a to biologický alebo sociálny. Samičí ekvivalent sa nazýva matka. Otcovia môžu byť rozdelení na základe ich biologického, sociálneho, alebo legálneho vzťahu k dieťaťu. Tento vzťah sa nazýva otcovstvo. Deň otcov sa sl ...

                                               

Syn

Syn je označenie pre dieťa, potomka mužského pohlavia. Antonymom je dcéra, potomok ženského pohlavia. Variant s velkým písmenom S na začiatku Syn v kresťanstve označuje Ježiša Krista, spojenie Syn Boží alebo Boží Syn sa však vyskytuje aj v iných ...

                                               

Synovec

Synovec anec ; bratov syn nárečovo: bratovec ; sestrin syn zastarano: sestrenec) je príbuzný mužského pohlavia, ktorý je synom súrodenca. Ženskou obdobou je neter.

                                               

Šovinizmus

Šovinizmus je vyhrotený nacionalizmus, viera v nadradenosť vlastného národa alebo národnosti, hlásanie nacionálnej výlučnosti a roznecovanie nenávisti k iným národom. V súčasnosti sa tento pojem vyskytuje aj ako názov pre tzv. mužský šovinizmus, ...

                                               

Absolútno

Absolútno alebo absolútum je vo filozofii večný, nadpriestorový a nadčasový prazáklad vecí, povznesený nad mnohosť vecí, nad protiklad subjektu a objektu, ja a nie-ja, ducha a telo, často identifikovaný s bohom. Absolútno je najvyššie súcno, ktor ...

                                               

Adorácia

Adorácia je vzdávanie úcty vzývaním, klaňaním a inými formami náboženského uctievania. V katolicizme sa adoruje Bohu, eucharistii a symbolom osoby či vtelenia Ježiša Krista. Adorujúca osoba sa volá adorant.

                                               

Amor intellectualis dei

Amor intellectualis dei je duchovná láska k Bohu. Podla Spinozu je to etická verzia toho, čo sa nazýva intellectus infinitus, výraz súhlasu s existenciou Boha poznanou týmto nekonečným intelektom, čiže lásky k sebe samému.

                                               

Antiochijská škola

Antiochijská škola alebo antiošská škola je označenie pre skupinu cirkevných Otcov, raných kresťanských teológov a exegétov zo sýrskej oblasti z 5. – 6. storočie, ktorých strediskom bolo mesto Antiochia. Hlavnými predstavitelmi tejto teologickej ...

                                               

Apostáza

Apostáza alebo odpadlíctvo je odpadnutie od viery. Do vydania tolerančného patentu bolo odpadlíctvo od rímskokatolíckej viery cirkevným zločinom - trestala sa telesným trestom, pokutou a väzením. V súčasnosti pokladajú apostázu iba za hriech a ni ...

                                               

Aseita

Aseita je filozofický pojem označujúci existenciu samu o sebe, jav alebo vec nezávislú na inom jave alebo veci. V scholastike vyjadruje Božiu absolútnosť, ničím nepodmienenú spočívajúcu samu v sebe. Pojem sa používal aj v iných filozofických smer ...

                                               

Asketizmus (životný štýl)

Asketizmus je princíp správania a spôsob života, pre ktorý je charakteristická zdržanlivosť v uspokojovaní potrieb, zriekanie sa blaha s cielom dosiahnuť morálny alebo náboženský ideál, resp. priblíženie sa k duchovným skúsenostiam, nastolením ro ...

                                               

Astrál (sféra)

Astrál je sféra viac menej personifikovaných vyjadrení ludskej duše. Sú to jednak subjektívne vízie personifikovaných vznetov, dojmov, citov atď., jednak objektívne sféry osamostatnených existencií, ktoré vnzikli z myšlienok, predstáv a žiarenia ...

                                               

Boh pozorovatel

Boh pozorovatel je tichý svedok všetkého diania, najvyšší ústredný kozmický a bytostný princíp. Pretože existuje v tvorivej oblasti, odráža všetko dianie v usudzujúcej schopnosti, ktorá ho člení a hodnotí. Jogín tohto boha nachádza pri ponáraní s ...

                                               

Bohoslužba

Bohoslužba je náboženská ceremónia alebo obrad zameraný na Boha, bohov alebo nadprirodzené sily vôbec s cielom preukázať im poctu a získať od nich milosť a priazeň. Je to základný prvok každého náboženského kultu. Bohoslužba je v katolíckych cirk ...

                                               

Boží zázrak

Boží zázrak je udalosť, ktorá svojou neobvyklosťou a napríklad tým, že zachráni z núdze alebo naplní túžbu po spasení, človeku v znameniach zjavuje osobnú božiu lásku; božie znamenie, t. j. zvláštnym spôsobom vykonané činy, dialogické konanie boh ...

                                               

Božský zákon

Božský zákon je večný, absolútne platný zákon, ktorý ako jediný si nárokuje dosiahnuť vyslovené uznanie neproblematickým spôsobom. Preto už Herakleitos stotožnil božský zákon s logom, ktorému podlieha svet ako celok. Božský zákon je to, čo určuje ...

                                               

Breviár

Breviár je liturgická kniha používaná v rímskokatolíckej cirkvi. Obsahuje kanonické modlitby, hymny, žalmy a čítania pre kňazov, reholníkov i laikov na každodenné používanie počas celého cirkevného roka. Po reforme pápeža Pavla VI. v roku 1974 sa ...

                                               

Brit (zmluva)

Brit alebo berit je spoločensky aj právne platná zmluva, ktorá mala na starovekom Východe predovšetkým spoločenský význam a uzatvárala sa určitými obradmi. Jej uzavretie posväcovala prítomnosť Boha pri prinášaní obetí. Podla predstáv Biblie Boh u ...

                                               

Core šamanizmus

Core šamanizmus je systém šamanských presvedčení a praxe, vytvorený Michaelom Harnerom. Core šamanizmus neobsahuje pevný systém presvedčení, či dogiem, ale je založený na skúsenosti šamanskej cesty. Tieto sú v zásade prístupné každému človeku, ob ...