Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69
                                               

Liečebné kúpele

Liečebné kúpele alebo kúpele sú miesta, ktoré sú vybavené príslušnými zdravotníckymi, ubytovacími a stravovacími zariadeniami, a v ktorých sa prírodné liečivé zdroje využívajú na poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti.

                                               

Limbická sústava

Limbická sústava tvorí prstenec navzájom spojených štruktúr uložených v hĺbkových oblastiach mozgu. Je spojený s ostatnými časťami mozgu a má vzťah k pamäti a rozličným stavom nálady. Limbická sústava je súborom hlboko v mozgu uložených štruktúr, ...

                                               

Logoterapia

Logoterapia je smer existenciálnej analýzy, ktorý sa snaží odhaliť v biografii chorého zmysel jeho života. Termín logoterapia zaviedol Viktor Frankl. Logoterapiu označujú ako tretí z viedenských psychoterapeutickych smerov vedla psychoanalýzy a i ...

                                               

Magen David Adom

Magen David Adom, čiže Červená Dávidova hviezda je izraelská národná záchranná služba. Má na starosti prevoz chorých a ranených, záchrannú a transfúznu službu. Magen David Adom vznikol 7. júna 1930 ako dobrovolnícka organizácia s jedinou pobočkou ...

                                               

Maladaptácia

Maladaptácia je porucha, neschopnosť adaptácie. Maladaptácia sa konkrétne prejavuje poruchami správania rôzneho stupňa. Jej následkom môže byť aj vznik neuróz a vznik psychóz.

                                               

Masáž

Masáž alebo masírovanie je súčasť mechanoterapie; sústava hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Cielom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy alebo liečenie. Slovo masáž pochádza z francúzskeho slova mas ...

                                               

Medicínska chémia

Medicínska chémia je časť chémie, ktorá sa zaoberá objavovaním, vývojom, identifikáciou a interpretáciou spôsobu účinku biologicky aktívnych zlúčenín na molekulovej úrovni. Vo všeobecnosti medicínska chémia sa zaoberá projektovaním a prípravou zl ...

                                               

Medzinárodná klasifikácia chorôb

Medzinárodná klasifikácia chorôb je systém položiek, ktorými sa označujú jednotlivé choroby a ich varianty podla dohodnutých a ustanovených kritérií. Obsahuje v danej revízii celé rozpätie v danom čase známych chorobných jednotiek. Od 1. septembr ...

                                               

Meteoropatizmus

Meteoropatizmus je fyziologické a patologické reakcie vrátane psychologických porúch na zmeny počasia.

                                               

Migréna

Migréna sú záchvatovité bolesti hlavy, častejšie jednostranné, pulzujúce, velkej intenzity. Začínajú sa obyčajne ráno, trvajú niekolko hodín až dní. Sprevádzané sú vracaním, nechutenstvom, sčervenaním tváre, opuchom mihalníc, slzením, citlivosťou ...

                                               

Nemocnica

Nemocnica je zdravotnícke zariadenie určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti luďom. Nemocnica je zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti. V nemocniciach sa počas hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť paciento ...

                                               

Obložnosť

Obložnosť je ukazovatel vyjadrujúci percentuálne využitie dostupnej lôžkovej kapacity nemocnice za určité časové obdobie. Obložnosť sa vypočíta ako podiel počtu obsadených lôžok a počtu dostupných lôžok vynásobený stomi. Napr. pri nemocnici, v kt ...

                                               

Ochranný prípravok pred slnečným žiarením

Ochranný prípravok pred slnečným žiarením sa nanáša na kožu s cielom chrániť ju pred nebezpečným vplyvom slnečného žiarenia, ktoré môže spôsobiť jej spálenie. Je k dispozícii v rôznych formách - lotio, krém, spray. Ochranný prípravok by mal odfil ...

                                               

Opitosť

ťažký stupeň opitosti – dezorientácia v osobe, priestore a čase. Ťažký útlm, úniky moču, stolice, zvracanie. Motorika je rozvrátená, subjekt sa pohybuje často "po štyroch". intoxikácia – prejavuje sa poruchami vedomia, osobe reálne hrozí zlyhanie ...

                                               

Ortodoxný spánok

Ortodoxný spánok tichý spánok, NREM je skratka z angl. non-rapid eye movement ; posledné fázy NREM sa volajú pomalovlnný spánok alebo hlboký spánok) je pokojová fáza spánku, počas ktorej sa nesnívajú sny na rozdiel od fázy REM spánku, počas ktore ...

                                               

Osteopatia

Osteopatia je typ alternatívnej medicíny, komplementárna holistická veda zaoberajúca sa obnovením zdravia v organizme. Je odlišným spôsobom medicínskej praxe, ktorý sa koncentruje skôr na zdravie, než na chorobu - nájsť Príčinu ťažkostí a jemnými ...

                                               

Otorinolaryngológia

Otorinolaryngológia je medicínsky chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení ucha, nosa, nosovej dutiny a prinosových dutín, hltana a hrtana. Niekedy sa vyskytuje aj užšia špecializácia otológia, rhinológia a laryngológia ...

                                               

Pacient

Pacient je človek, ktorý sa z najrôznejších príčin dostal do starostlivosti lekára – utrpel úraz, má infekčné, zápalové, nádorové alebo iné ochorenie. Ak ide o preventívnu prehliadku, z psychologických dôvodov sa často používa termín klient.

                                               

Patogén

Patogén alebo patogénny činitel je činitel, najčastejšie mikroorganizmus, schopný vyvolať ochorenie iného organizmu.

                                               

Patológia

Patológia je medicínska veda a špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi choroby ; nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčiny a vznik abnormálneho stavu, a taktiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného pr ...

                                               

Plaketa profesora MUDr. Jana Janského

Plaketa profesora MUDr. Jana Janského alebo hovorovo Janského plaketa je ocenenie odovzdávané bezpríspevkovým darcom krvi. Ocenenie je pomenované po Jánovi Janskom, českom lekárovi a psychiatrovi, objavitelovi štvrtej krvnej skupiny. Janského pla ...

                                               

Podtlakové uzatváranie rán

Podtlakové uzatváranie rán je metodika používaná v chirurgii na urýchlenie, alebo zlepšenie hojenia chronických, zle sa hojacích rán. Spočíva v aplikácii špongie s otvorenými bunkami na ranu, následnom krytí rany nepriedušnou fóliou a aplikácii k ...

                                               

Potrat

Potrat alebo abort alebo abortus je predčasné ukončenie tehotenstva vypudením alebo odstránením plodu neschopného mimomaternicového života z maternice. V MKCH-10 je pod O00 až O06/O07. Podla faktorov, ktoré ho vyvolali, sa delí na: prirodzený pot ...

                                               

Pozitrónová emisná tomografia

Pozitrónová emisná tomografia, skr. PET, je zobrazovacia metóda nukleárnej medicíny založená na princípe anihilácie, následnej detekcii žiarenia a jeho rekonštrukcii na rez tkaniva v danej rovine.

                                               

Pracovné lekárstvo

Pracovné lekárstvo a toxikológia je jedným zo základných odborov medicíny. Pozostáva z týchto základnych činností: 1.1. choroby z povolania 1.3. priemyselná toxikológia 1.4. klinická toxikológia 1.2. pracovné zdravotné služby 1. klinické pracovné ...

                                               

Prirodzený potrat

Prirodzený potrat alebo prirodzený abort je predčasné ukončenie tehotenstva z prirodzených príčin pred dosiahnutím životaschopnosti plodu. Pri potrate sa tehotenstvo ukončí vypudením plodu v priebehu prvých 28 týždňov, plod váži menej ako 500 g, ...

                                               

Prognóza (medicína)

Prognóza je v medicíne predpoveď, ktorá sa snaží na základe objektívnych nálezov stanoviť, či sa dá očakávať pri určitej chorobe zahojenie a upravenie, zlepšenie stavu, alebo naopak chronicita alebo trvalé zhoršovanie, resp. ukončenie života. Pod ...

                                               

Prvá pomoc

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia, a ktoré môžu byť poskytnuté kdekolvek a kedykolvek aj bez špeciálnych pomôcok.

                                               

Pulz

Pulz alebo tep je vlnenie cievnych stien, ktoré vzniká ich napnutím a zrýchlením prúdenia krvi, čo je spôsobené tlakovou vlnou, vyvolanou vypudením krvi z lavej srdcovej komory do aorty, odkial sa šíri ďalšími tepnami do celého tela. V lekárstve ...

                                               

Pulzová oxymetria

Pulzová oxymetria je neinvazívna metóda na kontinuálne zisťovanie saturácie hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej krvi prostredníctvom merania absorpcie svetla resp. remisie svetla pri presvietení kože. Meranie sa uskutočňuje najčastejšie nalepovací ...

                                               

Punkcia

Punkcia je lekársky zákrok, ktorého cielom je odber alebo odsatie tekutého materiálu z tela človeka. Ten sa následne väčšinou posiela na cytologické, kultivačné a biochemické vyšetrenie. Tento termín sa pomerne často používa ako synonymum biopsie ...

                                               

Pupočníková krv

Pupočníková krv je časť krvi novorodenca, ktorá ostáva v placente a pupočníku po jeho prestrihnutí. Pokým nie je pupočník prestrihnutý, táto krv je súčasťou neonatálnej cirkulácie. V niektorých pôrodníckych postupoch, ako aj pri pôrodoch do vody, ...

                                               

Pyroterapia

Pyroterapia je liečebná metóda založena na poznatku, že niektoré chronické zápaly sa lepšie a rýchlejšie liečia, keď ich priebeh sprevádza horúčka; liečenie vyvolaním horúčky.

                                               

Rádioterapia

Rádioterapia alebo ožarovanie je liečenie ochorení ludského organizmu pomocou ionizačného žiarenia. Používa sa hlavne pri liečbe onkologických ochorení. Základným princípom rádioterapie je ožarovanie karcinómu pomocou rádioaktívneho žiarenia, kto ...

                                               

Rinoplastika

Rinoplastika alebo plastická operácia nosa je estetická operácia, ktorej cielom je úprava nosa. Zvyčajne ide o zmenšenie nosa alebo jeho časti, zúženie alebo repozíciu nosa pre jeho vybočení. Menej častá býva úprava nosa zväčšením.

                                               

Rozum

Rozum je ludská schopnosť myslieť, rozmýšlať, uvažovať, usudzovať; schopnosť alebo súbor schopností tvoriť alebo pretvárať rôzne významové útvary a manipulovať či operovať nimi. Keďže sa rozum tematizoval a tematizuje pri intervencii najrozmanite ...

                                               

Slabinová oblasť

Slabinová oblasť, všeobecne známa ako slabiny, je miestom vzniku slabinovej prietrže. Na mieste prietrže sa brušná stena oslabí a môžu cez ňu prestupovať vnútrobrušné orgány. Obojstranné oslabenie brušnej steny v slabinovej oblasti spôsobuje prít ...

                                               

Sonogram

Sonogram, nazývaný hovorovo tiež "ultrazvuk", pracuje na princípe človekom nepočutelných zvukových frekvencií, ktoré po odraze vytvárajú obraz rôznych štruktúr v ludskom tele. Počas vyšetrenia sa na kožu priloží zariadenie, ktoré vysiela zvukové ...

                                               

Spánok

Spánok je pravidelný stav odpočinku, pozorovaný u všetkých druhov cicavcov, vtákov a rýb. Je charakterizovaný spomalením rytmu dýchania, tepu srdca, nižšou citlivosťou na vonkajšie podnety, zvýšenou mierou anabolizmu syntéza bunkových štruktúr a ...

                                               

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky sa podielajú na zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti poskytovaním diagnostických a liečebných služieb pre ambulantnú i lôžkovú zložku zdravotníckych zariadení. Vo velkej väčšine ide o oddelenia, ktoré ...

                                               

Syndróm

Syndróm môže byť: dominantný symptóm vyvolaný rôznymi príčinami napríklad dysfagický syndróm súbor symptómov, ktoré majú spoločný mechanizmus vzniku napríklad Cushingov syndróm synonymum pre chorobu; súbor príznakov charakterizujúcich chorobný st ...

                                               

Švédska masáž

Švédska masáž je druh masáže, ktorú opísal okolo roku 1830 Per Henrik Ling. V západných kultúrach sa považuje za základnú formu masáže. Využíva rôzne typy trenia a hnietenia; využíva sa najmä na ošetrenie bolesť bolestí chrbta, presilených svalov ...

                                               

Turgor

Najbežnejší prípad vnútorného tlaku v rastlinnej bunke je tlak, ktorým sa zvnútra napína bunková blana v dôsledku osmotického tlaku bunkovej šťavy spôsobeného difúziou: Tlak, vzniká v priestore, ktorý je obklopený semipermeabilnou polopriepustnou ...

                                               

Účinnosť terapie

Účinnosť terapie vyplýva z využívania niektorých všeobecných, nadradených princípov: je terapeutický vzťah, ktorý sa vytvoril medzi pacientom a lekárom. Účinnosť terapie je schopnosť pacienta získať v procese terapie nové poznatky a skúsenosti. V ...

                                               

Ultrasonografia (medicína)

Ultrasonografia je na ultrazvuku postavená diagnostická zobrazovacia technika, využívaná na vizualizáciu svalov a vnútorných orgánov, ich velkostí, štruktúry, patológii alebo lézií. Všeobecne sa používaná napríklad počas tehotenstva. Vo fyzike zn ...

                                               

Umieranie

Umieranie je z hladiska medicíny: proces postupného a nezvratného zlyhávania vitálnych funkcií tkanív a orgánov, záverečný, pretrvanie vylučujúci úsek života jedinca zavŕšený zánikom indivídua – smrťou. Každý jedinec umiera de facto od svojho prí ...

                                               

Úraz

Úraz je trauma, teda náhle trvalé alebo dočasné poškodenie organizmu mechanickými, chemickými alebo biologickými vplyvmi. Náuka o úrazoch sa nazýva traumatológia.

                                               

Ušný implantát

Ušný implantát je implantovaný prístroj na zlepšenie resp. vôbec privodenie sluchu. Typy: BAHA piezoelektrické naslúchadlo kochleárny implantát naslúchadlo implantované do stredného ucha kmeňový implantát

                                               

Vigilancia

Vigilancia môže byť: bdelé očakávanie zriedkavo a nepravidelne sa vyskytujúcich signálov, ktoré sa líšia iba málo od podnetov, ktoré nemajú pre vykonávanú činnosť žiaden význam nepresne: bdelosť pracovné situácie charakterizované takým očakávaním ...

                                               

Vred

Vred alebo ulkus je ohraničený rozpad tkaniva na koži alebo sliznici, sprevádzaný nekrotizáciou tkaniva a obyčajne aj hnisavým, vodnatým alebo krvavým sekrétom. Príčiny môžu byť lokálne alebo môže byť príčinou celková choroba. Hojí sa granulačným ...