Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66
                                               

Zabitý v boji

Zabitý v boji je výraz, ktorým sa v rámci terminológie Organizácie Severoatlantickej zmluvy označuje vojak, ktorý bol priamo zabitý v boji alebo zomrel na následky zranení alebo ďalšieho poškodenia skôr, ako bol dopravený do zdravotníckeho zariad ...

                                               

Vojenská polícia

Vojenská polícia sa podiela na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie, podiela sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti, o ...

                                               

Polná polícia

Polná polícia je súčasť vojenskej polície určená na plnenie úloh policajnej ochrany ozbrojených síl s pôsobnosťou v operačných zónach a priestoroch útvarov a zariadení ozbrojených síl. Jednotky polnej polície sú súčasťou organizačných štruktúr zv ...

                                               

Vojenská taktika

Vojenská taktika je najnižšia zložka vojenského umenia. Pri vojenskej taktike sa študujú základy boja a jeho zákonitosti, stanovujú sa spôsoby využitia bojových prostriedkov na útok a obranu, skúmajú sa sily a prostriedky nepriatela a jeho spôsob ...

                                               

Blitzkrieg

Blitzkrieg alebo blesková vojna je vojenská teória založená na rýchlom prieniku motorizovaných, mechanizovaných v súčasnosti aj aeromobilných jednotiek do hĺbky obrany nepriatela. Podstatnou myšlienkou tohto postupu je rýchle obsadenie velitelský ...

                                               

Falanga (šík)

Falanga bola primárne určená na čelný útok. Výhody: enormná účinnosť proti jazdectvu enormná čelná úderná sila, spredu bola inými druhmi formácii prakticky neporazitelná, v čelnom boji schopná vyhladiť až 20 násobnú prevahu menej organizovanej pe ...

                                               

Frontálny útok

Frontálny útok predstavuje mohutný priamy úder na hlavné pozície nepriatela, vedený spravidla otvoreným dobre priestupným terénom. Je jedným zo základných princípov bojovej činnosti, aj tie najkomplikovanejšie manévre sa dajú rozložiť na malé fro ...

                                               

Kamikadze

Kamikadze alebo zriedkavo kamikaze môže byť: japonský vojnový pilot lietadla naloženého výbušninami, vyškolený na samovražedný útok na nepriatelský ciel prenesene: samovrah obetujúci život za istú ideu lietadlo takéhoto pilota

                                               

Konvoj (organizovaná skupina vozidiel)

Konvoj je skupina navzájom spolupracujúcich vozidiel alebo lodí cestujúcich po rovnakej trase na vzájomnú podporu. Vlastne ide o modernú verziu karavány. Často býva organizovaný ako vojenský konvoj, ktorý sprevádza ozbrojená eskorta. Zmyslom konv ...

                                               

Korytnačka (formácia)

Korytnačka je pôvodne rímska bojová formácia, špecifické zoskupenie peších vojakov za štítmi. Vojaci sú pevne zomknutí do pravidelného útvaru. Prvý rad kryje svojimi štítmi prednú líniu, bočné rady boky a ostatní vojaci používajú štíty k ochrane ...

                                               

Lineárna taktika

Lineárna taktika alebo lineárna formácia je taktika vojsk bojujúcich v zomknutej zostave, využívaná najmä v 18. storočí. Zaviedol ju a úspešne využil pruský král Fridrich II. Velký počas sedemročnej vojny. Poskytovala najlepšie podmienky pre palb ...

                                               

Mandžuský incident

Mandžuský incident bol výbuch na japonskej železničnej trati neďaleko Mukdenu v Mandžusku, ku ktorému došlo v noci 18. septembra 1931. Bola to dopredu pripravená japonská akcia. Cielom Japoncov v Mandžusku bolo získať zámienku, ktorá by mohla osp ...

                                               

Partizánska vojna

Partizánska vojna alebo gerila alebo drobná vojna je forma vedenia ozbrojeného konfliktu, ktorá sa väčšinou vyhýba velkým bitkám, ale sústredí sa na menšie prepadové akcie. Jej podstatou je fakt, že menšie ťažko polapitelné vojenské útvary partiz ...

                                               

Taktika motti

Taktika motti je špecifická bojová taktika vyvinutá fínskou armádou pre boj v neprehladnom teréne so zlým stavom komunikácií. Bola úspešne aplikovaná počas bojov s Červenou armádou za Zimnej vojny a v prvej fáze Pokračovacej vojny.

                                               

Taktika spálenej zeme

Taktika spálenej zeme je vojenská taktika aplikovaná najmä počas ústupových bojov, ustupujúcou stranou, prípadne pri taktike rýchlych nájazdov na nepriatelské územie s cielom úplne a v čo možno najväčšej miere zlikvidovať všetko užitočné, čo by n ...

                                               

Vojnová hmla

Vojnová hmla je termín opisujúci situáciu, kedy jedna alebo obidve bojujúce strany majú len malý alebo nulový prehlad o rozmiestnení a konaní nepriatela a svoje vlastné dôležité rozhodnutia vykonávajú na základe odhadov nepriatelskej činnosti, za ...

                                               

Vojnová hra

Vojnová hra je jednou z metód plánovania, trénovania a testovania taktiky a stratégie. Vojnové hry existujú dlhšie ako počítače a používali sa a aj sa používajú úplne profesionálne v armádach.

                                               

Logistika (vojenstvo)

Logistika vo vojenstve sa zaoberá zaobstarávaním a doručovaním vojenského materiálu v optimálnom čase na optimálne miesto s optimálnymi nákladmi a v optimálnom množstve. Lepšie logistické zabezpečenie často môže rozhodnúť o výsledku vojny.

                                               

Slovenský zväz vojakov v zálohe

Slovenský zväz vojakov v zálohe bol založený v roku 1966 ako dobrovolné občianske nepolitické združenie, otvorené pre všetkých občanov Slovenska, predovšetkým však pre vojakov v zálohe všetkých hodností. Ako občianske združenie vykonáva záujmovú ...

                                               

Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zväz vojakov Slovenskej republiky v skratke ZV SR je občianskym združením s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám, ktoré vzniklo roku 1993. V roku 2018 mal zväz 2 400 členov. Združuje profesionálnych vojakov, poberatelov výsluhového zabezpečenia ...

                                               

Samuraj

Samuraj bol stredoveký a novoveký japonský ekvivalent európskeho šlachtica. Príslušníctvo do kasty bolo dedičné, no v období Sengoku sa do triedy mohli dostať aj rolníci, ktorým sa podarilo v boji poraziť vyššie postaveného protivíka. Do obdobia ...

                                               

Sapér

Sapér je staršie označenie pre ženistu, príslušníka stavebného vojska, ktorý pripravuje cesty a odstraňuje prekážky, buduje zákopy a opevnenia.

                                               

Balkánsky zväz (1912)

Balkánsky zväz alebo Balkánsky blok bol vojensko-politický blok Bulharska, Srbska, Grécka a Čiernej Hory v rokoch 1912 - 1913, ktorý vynikol z iniciatívy bulharského cára Ferdinanda I. a bol zameraný proti Osmanskej ríši. Balkánsky zväz v októbri ...

                                               

Dohoda (prvá svetová vojna)

Dohoda bol vojensko-politický blok, systém spojeneckých zmlúv uzavretých proti Trojspolku. Pôvodne sa volala aj Trojdohoda, neskôr počas prvej svetovej vojny aj Štvordohoda alebo Velká päťka. Základom boli zmluvy: britsko-francúzska tzv. srdečná ...

                                               

Lublinský trojuholník

Lublinský trojuholník je trojstranná platforma pre politickú, hospodársku, kultúrnu a sociálnu spoluprácu medzi Litvou, Polskom a Ukrajinou, ktorej cielom je podpora integrácie Ukrajiny do EÚ. Krajiny Lublinského trojuholníka vyjadrili podporu ob ...

                                               

Malá dohoda

Malá dohoda bolo vojensko-politické spojenectvo v rokoch 1921 – 1939 zložené z Česko-Slovenska, Juhoslávie a Rumunska, výrazne podporované Francúzskom, s cielom spoločnej obrany proti maďarskému iredentizmu.

                                               

Organizácia Severoatlantickej zmluvy

Organizácia Severoatlantickej zmluvy je medzivládna obranná organizácia, založená 4. apríla 1949 podpisom tzv. Washingtonskej zmluvy ako reakcia západných demokratických štátov na vzniknutú povojnovú situáciu v Európe a eskaláciu napätia zo stran ...

                                               

Organizácia Varšavskej zmluvy

Organizácia Varšavskej zmluvy alebo Varšavská zmluva, novšie neoficiálne aj: Varšavský pakt bola vojenská aliancia štátov strednej a východnej Európy pod vedením Sovietskeho zväzu ako odpoveď na vytvorenie Severoatlantickej aliancie pod vedením U ...

                                               

Os Berlín-Rím-Tokio

Os Berlín-Rím-Tokio bolo vojensko-politické zoskupenie štátov počas druhej svetovej vojny. Zoskupenie vzniklo v medzivojnovom období, ako reakcia na vojenské zmluvy medzi Polskom, Anglickom a Francúzskom. Vedúcou mocnosťou Osi bolo Nemecko s naci ...

                                               

Spojenci (druhá svetová vojna)

Spojenci bola protinacistická koalícia počas druhej svetovej vojny, ktorej hlavní členovia boli ZSSR, USA, Spojené královstvo a Čína a ďalšie krajiny.

                                               

Svätá aliancia

Svätá aliancia je spolok európskych kresťanských panovníkov proklamovaný 26. septembra 1815 v Paríži. Akt Svätej aliancie, podpísali: ruský cár Alexander I., rakúsky cisár František I. a pruský král Fridrich Viliam III. a postupne všetky európske ...

                                               

Tichomorský bezpečnostný pakt

Tichomorský bezpečnostný pakt alebo ANZUS je vojenské spojenectvo, ktoré zaväzuje Austráliu a Nový Zéland a, samostatne, Austráliu a Spojené štáty americké spolupracovať v obranných záležitostiach v priestore Tichého oceánu, hoci dnes je zmluva c ...

                                               

Ústredné velmoci

Ústredné velmoci je označenie pre Nemecko a jeho hlavných spojencov počas prvej svetovej vojny. Patrí sem Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Turecko. Základ ústredných velmocí tvoril Trojspolok, ktorý vznikol v rokoch 1879 – 1883 ako spolok Nemecka, Rakú ...

                                               

Západoeurópska únia

Západoeurópska únia bola medzinárodnou organizáciou, vojensko-politickým zoskupením 10 západoeurópskych krajín utvorené v roku 1954 reorganizáciou Bruselského paktu s perspektívou spojeneckého zväzku členských krajín vtedajších Európskych spoloče ...

                                               

Zoznam kódových mien spojeneckých operácií

Kódové mená používané v druhej svetovej vojne spojencami na označenie významných operácii plnili hlavne bezpečnostnú funkciu. Ich cielom bolo, aby sa počas plánovania, prípravy a samotnej realizácie utajili ciele, termíny a rozsah nasadenia síl p ...

                                               

Zoznam bojových lodí USA

USS Vermont BB-20 USS Minnesota BB-22 USS Kansas BB-21 USS Louisiana BB-19 USS Connecticut BB-18 USS New Hampshire BB-25

                                               

Zoznam puškových nábojov

.14 Walker Hornet .17 Hornady Mach 2.17HM2 .14-222 .17 Remington .17 Hornet 4.5mm mkr .17 Mach IV .17 Remington Fireball .19 Badger .17 Hornady Magnum Rimfire.17HMR .17-223 .14/221 .17 PMC/Aguila .19 Calhoon Hornet .17 PPC .19-223

                                               

Distinguished Flying Cross (USA)

Distinguished Flying Cross je v Spojených štátoch armádne vyznamenanie udelované dôstojníkom alebo príslušníkom mužstva ozbrojených síl. Podmienkou na jeho získanie je, aby navrhovaný vykonal hrdinský čin alebo činy pri mimoriadnej akcii vo vzduš ...

                                               

Medal of Honor (vyznamenanie)

Medaila cti je najvyššie vojenské vyznamenanie udelované vládou USA. Je udelovaná príslušníkom amerických ozbrojených síl, ktorí riskovali život vysoko nad rámec svojich povinností počas akcie proti nepriatelom Spojených štátov. Vzhladom na velmi ...

                                               

Rad Alexandra Nevského

Rad Alexandra Nevského je vyznamenanie pomenované podla novgorodského kniežaťa Alexandra Nevského. Udeluje sa za mimoriadne zásluhy v organizovaní a vedení bojových operácií za dosiahnutie úspechov v boji za Vlasť. Bol ustanovený 29. júla 1942, s ...

                                               

Rad Bohdana Chmelnického (ZSSR)

Rad Bohdana Chmelnického, pomenovaný podla vodcu kozákov Bohdana Chmelnického, je sovietskym vyznamenaním, ktoré vzniklo 10. októbra 1943. Udelovalo sa vojakom, ktorí sa vyznamenali v obrane vlasti proti nemeckým okupantom. Bolo udelované v troch ...

                                               

Rad červenej hviezdy

Rad červenej hviezdy bolo sovietske vyznamenanie, ktoré sa udelovalo od 6. apríla 1930 príslušníkom Červenej armády a Sovietskeho námorníctva za výnimočné služby pri obrane Sovietskeho zväzu v čase vojny i v čase mieru. Mohli ním byť vyznamenaní ...

                                               

Rad červenej zástavy

Rad červenej zástavy bolo vyznamenanie, ktoré vzniklo 16. septembra 1918 počas Občianskej vojny. Neskôr ho sovietska vláda ustanovila za rad v celom Sovietskom zväze 1. augusta 1924. Počas Ruskej občianskej vojny existovali viaceré podobné rady, ...

                                               

Rad Kutuzova

Rad Kutuzova, pomenovaný podla vojvodcu v napoleonských vojnách Michaila Kutuzova, bol zriadený rovnako ako Rad Suvorova 29. júla 1942. Pôvodne mal 2 stupne, 8. februára 1943 bol zavedený tretí stupeň. V Rusku je dodnes udelovaný. Rad Kutuzova bo ...

                                               

Rad Nachimova

Rad Nachimova je jedným z najvyšších ocenení vo vojenskom námorníctve v bývalom Sovietskom zväze a dnešnom Rusku. Vznikol spolu s Radom Ušakova 3. marca 1944. Je pomenovaný podla admirála P. S. Nachimova. Je udelovaný vyšším dôstojníkom za úspešn ...

                                               

Rad slávy

Rad slávy, bol zriadený 8. novembra 1943 a udeloval sa za zásluhy v bojoch druhej svetovej vojny, pričom mal presne vymedzené podmienky udelenia. Udeloval sa v troch stupňoch postupne od najnižšieho po najvyšší. Bol náhradou za cársky Rad sv. Jur ...

                                               

Rad Suvorova

Rad Suvorova, pomenovaný podla vojvodcu v rusko-tureckých a napoleonskych vojnách Alexandra Suvorova, je sovietskym vyznamenaním, ktoré vzniklo 29. júla 1942. Udelovalo sa velitelom, ktorí sa vyznamenali vo vedení bojových operácií. Bolo udelovan ...

                                               

Rad Ušakova

Rad Ušakova, pomenovaný podla admirála Fjodorova Fjodoroviča Ušakova, ktorý nikdy neprehral bitku a je patrónom Ruského námorníctva. Rad je sovietskym vyznamenaním, ktoré vzniklo 3. marca 1944. Udeluje sa vyšším námorným dôstojníkom za zásluhy pr ...

                                               

Rad Víťazstva

Rad Víťazstva bol najvyšším vojenským vyznamenaním Sovietskeho zväzu. Bol zriadený 8. novembra 1943 a udeloval sa iba jednotlivcom, generálom a maršalom za úspešné vedenie bojových operácií, ktoré prispeli k výraznej zmene situácie na fronte v pr ...

                                               

Rad Vlasteneckej vojny

Rad Vlasteneckej vojny, bolo sovietske vyznamenanie udelované všetkým vojakom Sovietskej armády a partizánom za hrdinstvo v boji proti nemeckým okupantom vo Vlasteneckej vojne. Vyznamenanie vzniklo 20. mája 1942 a udelovalo sa v dvoch stupňoch. N ...