Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 57
                                               

Prvá intifáda

Prvá intifáda bolo povstanie alebo ozbrojený konflikt medzi Izraelom a najmä Arabmi žijúcimi na územiach zabraných v predchádzajúcich konfliktoch medzi týmito znepriatelenými stranami. Niekedy sa vojna označuje aj ako Vojna kameňov, najmä pre sla ...

                                               

Prvý svet

Po skončení druhej svetovej vojny bol svet rozdelený na západný blok a východný blok. Tieto dve zoskupenia štátov spočiatku neboli očíslované. Velké množstvo štátov sa však nedalo zaradiť ani do jednej skupiny, preto sa začali označovať ako tretí ...

                                               

Rada vzájomnej hospodárskej pomoci

Rada vzájomnej hospodárskej pomoci bola mnohostranná medzištátna hospodárska organizácia prevažne východoeurópskych krajín v rokoch 1949 až 1991 so sídlom v Moskve.

                                               

Radikalizmus

Radikalizmus je smer, ktorý sa snaží uskutočniť rázne, radikálne zmeny; napr. politický radikalizmus, hospodársky radikalizmus, ideový/myšlienkový radikalizmus.

                                               

Realizmus (medzinárodné vzťahy)

Realizmus je teória medzinárodných vzťahov, ktorá sa zameriava na problematiku moci a národných záujmov. Existuje viac obmien tejto teórie, ale všetky vychádzajú z tézy, že pri neexistencii celosvetovej vlády, ktorá by hrala úlohu globálneho poli ...

                                               

Regent

Regent, z lat. regens - vládnuci, je najčastejšie v monarchii označenie osoby, ktorá vykonáva právomoci panovníka v jeho mene, alebo v mene koruny. Regent preberá právomoci v čase, keď je vládca neplnoletý, neprítomný alebo neschopný tieto vykoná ...

                                               

Regionálna politika

Regionálna politika je aktivita smerujúca k tomu, aby aj regióny ekonomicky menej vyspelé, s nižšou prosperitou a menšou výkonnosťou ekonomiky zlepšovali svoju prosperitu a výkonnosť. Základnými faktormi spôsobujúcimi menšiu ekonomickú výkonosť r ...

                                               

Reparácie (vojna)

Reparácie alebo vojnové reparácie sú peňažné odškodnenie, ktoré platia porazené štáty uznané za vinníka vojny víťazným. Príklad reparácii je Versaillská mierová zmluva, ktorá požadovala, aby Nemecko prijalo plnú zodpovednosť za vypuknutie prvej s ...

                                               

Republika

Republika je štátne zriadenie, v ktorom sa zvrchovaná moc volí na určité obdobie. Existujú dva základné typy republiky: parlamentná republika – vláda exekutíva sa úplne zodpovedá parlamentu, ktorý má možnosť ju odvolať napríklad Rakúsko prezident ...

                                               

Rokovanie

Rokovanie je dialóg s cielom vyriešiť spory, dohodnúť sa na ďalšom postupe alebo dohovoriť pravidlá a sankcie, pričom na rozdiel od súdneho pojednávania či arbitráže neexistuje nezávislá rozhodovacia autorita nadradená všetkým účastníkom sporu. C ...

                                               

Rozvojová krajina

Rozvojová krajina alebo krajina tretieho sveta je krajina, ktorá má nízky HDP na obyvatela, nízky index ludského rozvoja, vysokú úmrtnosť a velmi nízky celkový životný štandard. Neexistuje však žiadna objektívna definícia rozvojovej krajiny; vo v ...

                                               

Sekulárny štát

Sekulárny štát je štát, ktorý je založený na sekularizme. To znamená, že nie je viazaný žiadnou náboženskou ideológiou a súčasne zaručuje svojím občanom slobodu vyznania. V sekulárnom štáte je akákolvek cirkev odlúčená od štátu. Prvými sekulárnym ...

                                               

Skrutátor

Skrutátor je človek vykonávajúci skrutínium, čo je termín, pre označenie sčítania hlasov pri volbách. Pod pojmom skrutátor sa rozumie človek, ktorý vykonáva kvalifikované sčítanie hlasov pri volbách a verejných hlasovaniach resp. pri referendách. ...

                                               

Skrutínium

Skrutínium je spočítanie hlasov pri volbách, alebo hlasovanie alebo volebné kolo hlasovania. Človek vykonávajúci spočítavanie hlasov sa nazýva skrutátor. Slovo pochádza z Fr. scrutin, skoršie Lat. Scrutinium od scrutari - vyhladávať alebo dôkladn ...

                                               

Socialistický štát

Socialistický štát alebo socialistická republika bol mocenským a organizačno-právnym usporiadaním spoločnosti v 20. storočí v tých krajinách, ktoré v určitej etape vývoja smerovali k vybudovaniu socializmu s cielom vytvoriť cielene komunistickú s ...

                                               

Sociálna politika

Sociálna politika je cielavedomé smerovanie k zlepšeniu podmienok obyvatelstva v rámci daných hospodárskych možností krajiny. Sociálna politika zahŕňa politiku sociálneho zabezpečenia vrátane osobných sociálnych služieb, rodinnej politiky, bytove ...

                                               

Stranícka diktatúra

Vláda jednej strany, systém jednej strany, štát jednej strany alebo stranícka diktatúra je spôsob politického usporiadania, v ktorom na čele spoločnosti stojí jediná politická strana, ktorá spoločnosť hegemonisticky ovláda. V štáte môže existovať ...

                                               

Subregionalizmus

Subregionalizmus je proces usmernenej, významnej politickej a ekonomickej interakcie v rámci skupiny štátov. Dochádza k nej v oblasti širokej škály tém obyčajne medzi vládami štátov, miestnymi orgánmi, súkromnými podnikmi a aktérmi občianskej spo ...

                                               

Subsidiarita

Subsidiarita je právny a politický princíp, jeden zo základných sociálnych princípov katolíckej sociálnej náuky. Pomenovanie je odvodené od latinského pojmu subsidium ", ktorý označuje podporu, poskytnutie pomoci. Ide pritom o kompenzujúci zásah ...

                                               

Supervelmoc

Supervelmoc je termín, ktorý bol zavedený po druhej svetovej vojne; označuje štát disponujúci takou mocou, že môže ovplyvňovať velkú časť planéty. V súčasnosti bývajú ako jediná supervelmoc označované USA.

                                               

Štát

staršie: vznik magickou silou kmeňových náčelníkov, zásahom Božím, vnútornou potrebou ludí podriadiť sa vládcovi a pod. teória zmluvy: Štáty vznikli uzatvorením istej nepísanej zmluvy medzi jednotlivcami, ktorí sa vzdali svojich prirodzených práv ...

                                               

Štátny orgán

Štátne orgány je najčastejšie súhrnné označenie pre parlament, hlavu štátu, vládu, orgány štátnej správy, súdy a štátne kontrolné a dozorné orgány, ale presný rozsah pojmu je sporný. Podrobnosti pozri nižšie.

                                               

Teológia oslobodenia

Teológia oslobodenia bola najpopulárnejšou stránkou katolicizmu v Latinskej Amerike, najmä v Brazílii a Strednej Amerike v 70. rokoch 20. storočia; snažila sa v snahe o zmiernenie náročných životných podmienok chudobných vrstiev obyvatelstva Lati ...

                                               

There is no alternative

There is no alternative bolo heslo, ktoré často používala britská konzervatívna premiérka Margaret Thatcherová. V ekonómii, politike a politickej ekonómii sa používalo v zmysle, že niet alternatívy voči hospodárskemu liberalizmu, teda že volný tr ...

                                               

Tlakový koeficient

Tlakový koeficient je v politológii pomer súčtu obyvatelstva určitého štátu k počtu obyvatelstva všetkých ostatných štátov spolu, pretože práve s týmito vznikajú konflikty, ktoré sa môžu zmeniť na vojnové stretnutie. Čím viacej obyvatelstvo sused ...

                                               

Totalitarizmus

Totalitarizmus alebo totalizmus je v politike uplatňovanie zásady totality alebo menej presne synonymum slova totalita. Totalita je režim štátu založený na totálnom presadzovaní štátnej ideológie či moci vo všetkých oblastiach, často aj násilnými ...

                                               

Triumvirát

Slovo triumvirát je bežne používané na označenie politického režimu, v ktorom vládnu traja silní politickí a/alebo vojenskí vodcovia. Dohoda môže byť formálna, alebo neformálna, a i keď sú si títo traja zvyčajne rovní na papieri, zriedkakedy je t ...

                                               

Výmena obyvatelstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom

Výmena obyvatelstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom bola povojnová obojstranná migrácia obyvatelstva na základe vzájomnej dohody medzi oboma štátmi. Primárnym zámerom česko-slovenských predstavitelov bolo vysídlenie čo najväčšieho počtu Maďaro ...

                                               

Vzťah štátu a cirkví

V týchto krajinách predstavitelia vlády vykonávaju autoritu v mene Boha alebo nejaký cirkevný orgán je nadradený volenej vláde. Maroko Pakistan Vatikán Indonézia - štátna ideológia nazývaná "Pancasila" Saudská Arábia Irán

                                               

Zoznam foriem vlády

Tu sú zoradené formy štátu podla spôsobu vlády Absolutizmus, historicky tiež osvietenský absolutizmus Autokracia - autokratické spôsoby vlády Totalitarizmus Despotizmus Diktatúra priama demokracia zastupitelská demokracia Demokracia - demokratick ...

                                               

Zvrchovanosť ludu

Zvrchovanosť ludu znamená, že moc pochádza od ovládaných, nie od vládcov. Zvrchovanosť ludu vychádza z idey, že všetká zákonitá moc pochádza od ludí ktorým sa vládne, a nie z nejakého božského či iného externého zdroja. Idea zvrchovanosti ludu má ...

                                               

Felix Baumgartner

Felix Baumgartner je rakúsky parašutista a BASE jumper. Je známy predovšetkým extrémnym skokom s padákom zo stratosféry, keď z kapsuly balóna vyskočil z rekordnej výšky 38 969.4 m. Počas tohto zoskoku sa stal prvým človekom, ktorý volným pádom pr ...

                                               

Gorsafawddacha’idraigodanheddogleddollônpenrhynareurdraethceredigion

Gorsafawddacha’idraigodanheddogleddollônpenrhynareurdraethceredigion je názov železničnej stanice železnice Fairbourne and Barmouth Steam Railway vo waleskom grófstve Gwynedd. Leží na trati z Fairbourne Village do Penrhyn Point. Názov znamená pri ...

                                               

Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­parao­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kigklo­peleio­lagoio­siraio­baphe­tragano­pterygon

Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­parao­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kigklo­peleio­lagoio­siraio­baphe­tragano­pterygon je názov fiktívneho jedla, ktorý po ...

                                               

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu je maorijský a neoficiálny názov 305 m vysokého kopca pri Mangaorapa a Porangahau južne od Waipukurau, medzi Hastingsom a Dannvirke na juhu regiónu Hawkes Bay n ...

                                               

Valentina Vasilievová

Valentina Vasilievová bola ruská žena z mesta Šuja, ktorá porodila svojmu mužovi Fiodorovi Vasilievovi v rokoch 1725 – 1765 69 detí. Len dve z nich zomreli v detskom veku. Stala sa tak najplodnejšou ženou nielen Ruska, ale taktiež sveta a je zapí ...

                                               

Wolfe+585, Senior

Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff, Senior je údajne skrátený tvar mena amerického sadzača nemeckého pôvodu, ktorý drží Guinnessov rekord za najdlhšie osobné meno. Číslica "585" predstavuje počet ďalších písmen v jeho úplnom priezv ...

                                               

Zoznam najbližších hviezd

Biele trpaslíky: 4 Obry: 0 Hyperobry: 0 Nadobry: 0 Podobry: 0 Hviezda typu B hlavnej postupnosti modrobiele trpaslíky: 0 Hviezdy typu O hlavnej postupnosti: 0 Hnedé trpaslíky: 12 Jasné obry: 0 Červené trpaslíky: 50 Hviezdy typu A hlavnej postupno ...

                                               

Zoznam najjasnejších hviezd

Jasné hviezdy sú jasné, pretože vyžarujú viac svetla alebo pretože sú k nám bližsie. Zdanlivá hviezdna velkosť je mierou jasnosti, ktorú pozorujeme, zatial čo absolútna hviezdna velkosť vyjadruje skutočnú jasnosť hviezdy.

                                               

Zoznam najpredávanejších hudobných umelcov na svete

Toto je zoznam najpredávanejších hudobných umelcov na svete. Hlavným kritériom pre zverejnenie albumu v tomto zozname je uvedenie relevantného zdroja. V zverejnenom zozname sú hudobní umelci, ktorí majú dosiahnutý minimálny celosvetový predaj via ...

                                               

Zoznam najväčších metropolitných oblastí

Na tejto stránke je zoznam 84 najväčších metropolitných oblastí na svete zoradených podla počtu obyvatelov. Je to kontroverzná záležitosť, ktorá sa ťažko kvantifikuje. Čísla tu uvedené obsahujú prímestské oblasti, ktoré priamo obklopujú mesto a n ...

                                               

Revolúcia

Revolúcia je hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami. Pojem revolúcia sa používa aj vo význame: zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vzn ...

                                               

Sabotáž

Sabotáž alebo sabotovanie je úmyselné a plánované narušenie funkčnosti či výkonnosti civilného alebo vojenského zariadenia alebo výstroje prostredníctvom jeho poškodenia alebo zničenia. V širšom zmysle je to úmyselné a plánované narušenie funkčno ...

                                               

Mediátor (osoba)

Mediátor je podnikatel zapísaný v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR. Jeho činnosť upravuje zákon o mediácii. Zo svojej pozície nestrannej a nezávislej osoby napomáha účastníkom mediácie vyriešiť ich právny spor dosiahnutím záväzn ...

                                               

Promócia

Ide o významnú a slávnostnú udalosť v živote každého jednotlivca. Je spojená s odovzdávaním získaného akademického titulu už prvého stupňa, a to Bc. – bakalár, pričom môže ísť o inžiniersky smer, s pokračovaním na druhom stupni štúdia dosiahnutím ...

                                               

Stužková slávnosť

Stužková slávnosť, hovorovo stužková, je stredoškolská slávnostná udalosť, konajúca sa pred maturitnou skúškou. Pri tejto udalosti sú spoločensky odetým študentom pripínané zelené stužky na odev triednou učitelkou, triednym učitelom, profesorom a ...

                                               

Akademická sloboda

Akademická sloboda je sloboda členov akademickej obce na vysokých školách vedecky bádať, umelecky tvoriť, uverejňovať výsledky svojho bádania atď. Akademická sloboda nadväzuje na tradíciu z dôb prvých európskych univerzít. Na Slovensku jej právny ...

                                               

Sociálna práca

Sociálna práca je v užšom slova zmysle priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cielom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie. V širšom slova zmysle zahŕňa tiež sociálne technické opatrenia poskytn ...

                                               

Hospic

Hospic je zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ludí v ktorom je kladený dôraz na rešpektovanie ludskej dôstojnosti, na to aby človek nebol v ťažkej chvíli sám a aby netrpel neznesitelnou bolesťou.

                                               

Mužská prostitúcia

Mužská prostitúcia je vykonávanie sexuálnych služieb mužom za odmenu. Osoba vykonávajúca mužskú prostitúciu sa oficiálne nazýva prostitút, alebo slangovo gigolo, mužská kurva, šlapka. Pokial ide o profesiu mužského prostitúta a o profesionálne po ...