Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52
                                               

International Mobile Subscriber Identity

IMSI je skratka z anglického výrazu International Mobile Subscriber Identity. Ide o unikátne číslo pridelené mobilným operátorom pre SIM kartu v mobilnej sieti GSM alebo UMTS. IMSI je mobilným telefónom odoslané mobilnému operátorovi a v internýc ...

                                               

Komunikačné rozhranie

Komunikačné rozhranie je súbor elektronických prvkov potrebných na pripojenie zariadenia k inému zariadeniu, príp. ku komunikačnej zbernici, za účelom prenosu údajov. Týmto pojmom sa označuje aj súbor noriem, predpisov a komunikačných protokolov ...

                                               

Koncové zariadenie

Koncové zariadenie v telekomunikáciách je zariadenie pripojené k telekomunikačnej linke. V prípade telefónie je koncovým zariadením telefónny prístroj, v prípade faksimile faxový prístroj. Telekomunikačné služby sa delia na Prenosové služby angl. ...

                                               

Magio

Digitálna televízia Magio obsahuje naplánovať na automatické spustenie a zastavenie podla časových údajov o vysielanom programe v elektronickom programovom sprievodcovi službu elektronického programového sprievodcu - EPG - obsahujúcu program tele ...

                                               

Manažment výkonnosti

Manažment výkonnosti je v technike, ekonómii a personalistike proces hodnotenia pokroku smerom k dosiahnutiu vopred stanovených cielov. Napr. v personalistike slúži na maximalizáciu výkonov ludských zdrojov a tým pomáha podnikom a organizáciám do ...

                                               

Medzinárodná námorná vlajková abeceda

Medzinárodná námorná vlajková abeceda je kód na reprezentáciu jednotlivých písmen latinskej abecedy a číslic pomocou rôznofarebných vlajok. Používa sa na vizuálnu telekomunikáciu medzi plavidlami alebo medzi plavidlom a prístavom. Pozostáva zo 41 ...

                                               

Medzinárodná telekomunikačná únia

Medzinárodná telekomunikačná únia so sídlom v Ženeve je najstaršia odborná organizácia pridružená k OSN. Význam ITU postupne rástol s rozširujúcim sa sortimentom telekomunikačných služieb a sietí. V roku 1947 sa ITU po vzniku OSN stala jednou z j ...

                                               

Miestna ústredňa

Miestna ústredňa sa nachádza v hierarchii telefónnych ústrední najnižšie, teda najbližšie k účastníkovi. Spravidla obsluhuje lokalitu o polomere okolo 5 kilometrov, ktorá sa nazýva MTO, čiže miestny telefónny obvod. Jeho velkosť je obmedzená fyzi ...

                                               

Mobile Station Integrated Services Digital Network

Mobile Station Integrated Services Digital Network je mobilným ekvivalentom ISDN. Dôležitým prvkom asociovaných dát k SIM karte sú telefónne čísla používané na uskutočnenie a prijatie hovorov na mobilný telefón, známe ako MSISDN. Hlavné MSISDN je ...

                                               

Mobilná sieť

Mobilná sieť je telefónna sieť, ktorej užívatel nie je viazaný na miesta, kde je k dispozícii telefónna prípojka. Telefónny prístroj komunikuje so sieťou pomocou rádiových vĺn. Mobilné telefónne siete možno rozdeliť na: Celulárna bunková rádiová ...

                                               

Mobilné zariadenie

Mobilné zariadenie je malý prenosný elektronický bezdrôtový prístroj s vlastným napájaním a rôznymi aplikáciami. Často je vybavený dotykovým displejom a/alebo miniatúrnou klávesnicou.

                                               

Multimedia Messaging Service

Multimedia Messaging Service alebo MMS je pomerne nový štandard mobilných správ. Podobne ako SMS Short Messaging Service, je MMS cestou, ako poslať správu z jedného mobilu na druhý. Rozdiel je, že MMS môžu obsahovať nie len text, ale tiež zvuk, o ...

                                               

Multiplex (digitálna televízia)

Multiplex je balíček televíznych a rozhlasových programov a doplnkových služieb vysielaný na jednom kanále v rámci digitálneho vysielania. Jednotlivé televízne kanály sú pre vysielanie zmiešané do jedného digitálneho kanálu a v prijímači sú znova ...

                                               

Multiplex (spôsob prenosu)

Multiplex je spôsob či princíp prenosu signálov, pri ktorom dochádza k súčasnému viacnásobnému využívaniu jedného prenosového prostredia či časti spojovacieho zariadenia. Prenos, pri ktorom sa využíva multiplex, sa nazýva multiplexný prenos.

                                               

Multiplexor

Multiplexor je elektronické zariadenie, ktoré zlučuje niekolko signálov pre prenos jednou prenosovou trasou. Signály na konci trasy môže rozdelovať zariadenie s opačnou funkciou, nazývané demultiplexor. Pri najbežnejšie používanej forme multiplex ...

                                               

Near Field Communication

Near Field Communication alebo NFC je krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie, umožňujúce výmenu dát medzi zariadeniami do vzdialenosti okolo 10 cm. Technológia vznikla rozšírením štandardu ISO/IEC 14443 bezkontaktné karty, RFID, k ...

                                               

Open Handset Alliance

Open Handset Alliance je zoskupenie výrobcov mobilných telefónov, telekomunikačných operátorov a technologických firiem, ktoré stojí za vývojom operačného systému Android pre smartphone.

                                               

Pager

Pager alebo pejdžer je malé osobné bezdrôtové telekomunikačné zaradenie, ktoré prijíma a zobrazuje telefónne číslo alebo text správy, alebo ohlasuje hlasovú správu. Obyčajný pager môže len prijímať správy, zatial čo zložitejší pager s odpoveďou, ...

                                               

Parita (kontrolný súčet)

Parita je jednoduchý kontrolný súčet určený pre ochranu integrity jedného dátového slova. Parita je obvykle jeden bit, ktorý sa pripája k dátovému slovu, a vyjadruje, či je počet logických jednotiek v dátovom slove párny alebo nepárny. Existujú d ...

                                               

Prechodový multiplex

Prechodový multiplex alebo prvý multiplex bol multiplex na Slovensku, ktorý slúžil na vysielanie televíznych programov pomocou DVB-T počas obdobia prechodu na digitálne vysielanie. Spustený bol v roku 2009. Posledné vysielače boli vypnuté 27. júl ...

                                               

Prenosové médium

Výraz prenosové médium alebo nosné médium je preklad z anglického výrazu transmission media. Ide o materiál lubovolného skupenstva, ktorý dokáže šíriť energiu. Ako príklad môže slúžiť vzduch pre prenos zvuku ako akustického signálu, čiže mechanic ...

                                               

Prepínanie paketov

V počítačových sieťach a telekomunikáciách je prepínanie paketov komunikačná paradigma, kedy sa jednotlivé pakety jednotlivo smerujú medzi uzlami bez nadviazania priameho komunikačného kanálu. Prepínanie paketov je základom pre dátovú komunikáciu ...

                                               

Retransmisia (znovuvysielanie)

Retransmisia alebo zriedkavo znovuvysielanie je ďalšie vysielanie prebratého signálu. V zmysle textu slovenského zákona č. 308/2000 Z.z. je retransmisia konkrétnejšie príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej slu ...

                                               

Roaming

Roaming je poskytnutie telekomunikačného spojenia účastníkovi na mieste mimo krajiny, v ktorej má účastník zaregistrované telekomunikačné služby. V praxi to znamená, že ak ste účastníkom domovskej mobilnej siete a nachádzate sa mimo územia krajin ...

                                               

Signalizácia (telekomunikácie)

V telekomunikáciách má signalizácia nasledujúce významy: Posielanie signálu z jedného konca telekomunikačného okruhu pre informovanie užívatela na druhom konci, že má byť poslaná správa. Používanie signálov pre riadenie komunikácie Výmena tých in ...

                                               

SIM karta

SIM karta je účastnícka identifikačná karta, ktorá slúži na identifikáciu účastníka v mobilnej sieti. Je štandardizovaná podla štandardu ETSI GSM 11.11 - Digital cellular telecommunications system ; Specification of the Subscriber Identity Module ...

                                               

Softswitch

Softswitch alebo softvérový prepínač je sieťový komponent ktorý sa používa pri realizácií Voice over Internet Protocol sietí v budúcich generáciách sietí Next Generation Networking Tento sieťový komponent nie je fyzickou realizáciou, ale je to so ...

                                               

SOS (signál)

SOS je medzinárodné volanie o pomoc na mori v Medzinárodnej Morseovej abecede, vysielané v prípade núdze. Je to asi najznámejší signál morzeovky, používaný aj v bežnej hovorovej reči. Vysielal sa pri hrozbe potopenia lode, či priamo pri potápaní. ...

                                               

Širokopásmový prenos

Širokopásmový prenos) je pôvodne v telekomunikáciách označenie pre prenosové metódy na relatívne širokom pásme frekvencií, ktoré môžu byť rozdelené do kanálov alebo frekvenčných pásiem. Výraz "širokopásmový" sa však dá chápať aj širšie. Napríklad ...

                                               

T-Com

T-Com je medzinárodná značka a zaregistrovaná ochranná známka, názov divízie spoločnosti Deutsche Telekom AG, ktorá v Nemecku a v krajinách dcérskych spoločností spoločnosti Deutsche Telekom AG ponúka produkty a služby pevnej siete ako telefonova ...

                                               

Telefón

Telefón je telekomunikačné zariadenie, ktoré prenáša hovor prostredníctvom elektrických signálov. Existujú ale aj telefóny založené na neelektrických princípoch.

                                               

Telefónna sieť

Telefónna sieť je telekomunikačná sieť, určená predovšetkým pre telefónne hovory medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi. Existujú rôzne druhy telefónnych sietí: Verejná komutovaná telefónna sieť hovorovo pevná telefónna sieť, ktorá slúži na posky ...

                                               

Telefónna ústredňa

Telefónna ústredňa je zariadenie, ktoré zabezpečuje spájanie telefónnych hovorov a ďalšie funkcie vrátane účtovania telekomunikačných služieb. K miestnym telefónnym ústredniam sú pripojené telefóny účastníkov, uzlové alebo tranzitné telefónne úst ...

                                               

Telekomunikačná sieť

Telekomunikačná sieť je sieť terminálov, kanálov a uzlov, ktoré sú spoločne prepojené a umožňujú telekomunikáciu medzi užívatelmi terminálov. Sieť môže využívať technológie prepojovanie okruhov alebo prepojovanie paketov. Každý terminál v sieti m ...

                                               

Telekomunikačná služba

Telekomunikačné služby sú všetky služby poskytované telekomunikačným operátorom. Možno ich rozdeliť na Prenosové služby Bearer Services, BS Úplné telekomunikačné služby Teleservices, TS Úplné telekomunikačné služby sú dodávané vrátane koncového z ...

                                               

Teletext

Teletext je prenos textových informácií prostredníctvom televízneho signálu. Vznikol v roku 1970 vo Velkej Británii. V bežnom analógovom televíznom vysielaní sa za sekundu vysiela 50 polsnímkov norma platná v Európe. A medzi týmito polsnímkami zo ...

                                               

Televízne digitálne pozemské vysielanie

Televízne digitálne pozemské vysielanie je systém terestriálneho digitálneho televízneho vysielania, ktorého princíp spočíva vo vysielaní digitálneho toku komprimovaného pomocou digitálneho algoritmu vo forme frekvenčného multiplexu - čiže viac t ...

                                               

Telex (sieť)

Telex - ďalekopisná prepojovacia služba) je celosvetová účastnícka ďalekopisná sieť, ako aj služby poskytované touto sieťou. Sieť telex slúži na písomný styk medzi účastníkmi, pre ktorých prostredníctvom ďalekopisných ústrední vytvára spoje potre ...

                                               

Tradičný analógový telefónny systém

Názov tradičný alebo analógový telefónny systém sa používa v slovenčine ako ekvivalent anglického výrazu Plain ordinary telephone service – POTS, ktorý označuje telefónnu službu určenú k prenosu hlasu, ktorá dlhú dobu predstavovala základnú formu ...

                                               

Účastnícke vedenie

Účastnícke vedenie alebo lokálna slučka je v telefónii fyzické vedenie z miestnej ústredne do miesta telefónnej prípojky. Je zakončené telefónnou zásuvkou umožňujúcou pripojenie telefónneho prístroja alebo iného koncového zariadenia.

                                               

Účastník

Účastník v telekomunikáciách je osoba, organizácia alebo iný subjekt, ktorý využíva služieb poskytovaných telekomunikačným systémom alebo systémom pre spracovanie informácií pre prenos informácií. Účastník môže vystupovať ako zdroj alebo ciel kom ...

                                               

Ultra krátke vlny

Ultra krátke vlny je v rádiokomunikácii označenie rozsahu frekvencií podla definície Medzinárodnej telekomunikačnej únie. Frekvenčný rozsah elektromagnetických vĺn je stanovený od 300 MHz do 3 GHz, t.j. vlnové dĺžky v rozmedzí od jedného do desia ...

                                               

Univerzálna paketová rádiová služba

Univerzálna paketová rádiová služba skrátene GPRS je mobilná dátová služba prístupná pre používatelov GSM mobilných telefónov. Je označovaná ako "2.5G", technológia medzi druhou a treťou generáciou mobilných telefónov. Používaním TDMA kanálov v G ...

                                               

Velmi krátke vlny

Velmi krátke vlny je oblasť elektromagnetického žiarenia používaná predovšetkým na prenos rozhlasového a rádiového signálu v atmosfére. Označenie vyplýva z toho, že jeho vlnová dĺžka je pomerne velmi krátka. Podla definície frekvenčný rozsah zahŕ ...

                                               

Verejná telefónna sieť

Verejná telefónna sieť je celosvetová verejná komutačná telefónna sieť. Je tvorená telefónnymi sieťami jednotlivých telefónnych operátorov, ktoré sa skladajú z telefónnych liniek, optických káblov, mikrovlnných spojov, mobilných sietí, komunikačn ...

                                               

VM Telecom

VM Telecom, s.r.o. je švajčiarsko-nemecká telekomunikačná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu. VM Telecom, s.r.o. priniesla v roku 2007 ponuku hlasových služieb VIPTel. Služby VIPTel predstavujú inovatívne programy pevných liniek s geografick ...

                                               

VNET Telecommunication solutions

VNET, a. s. je slovenský dátový operátor založený v roku 2002, ktorý poskytuje telekomunikačné služby. V Bratislave spoločnosť disponuje jednou z najväčších metropolitných sietí a prevádzkuje 3 dátové centrá až po štandard TIER 3 s dostupnosťou 9 ...

                                               

Volacia značka

Volacia značka alebo nepresne volací znak je značka pridelená rádiostanici v rôznych oblastiach. Volacie značky pre vysielania vo vyhradených frekvenčných pásmach sú väčšinou predpísané úradne, vo volných pásmach si ich volia užívatelia sami.

                                               

Wi-Fi

Wi-Fi je súbor štandardov umožňujúci elektrickým zariadeniam pripojiť sa na bezdrôtovú lokálnu sieť LAN v súčasnosti založených na špecifikácii IEEE 802.11. Wi-Fi bolo navrhnuté pre bezdrôtové zariadenia ale dnes sa najčastejšie používa na pripoj ...

                                               

WiMAX

WiMAX je bezdrôtová telekomunikačná technológia. Je definovaná normou IEEE 802.16, nazývanou aj WirelessMAN. Názov WiMAX je odvodený od WiMAX fóra - organizácie vytvorenej v júni 2001 na propagáciu tohto štandardu. Fórum opisuje WiMAX ako prenoso ...