Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51
                                               

Stres (psychológia)

Stres je nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je objektívne zistitelná podla chemických a fyziologických prejavov tela. Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom nie je pre ...

                                               

Sugescia pomenovania

Sugescia pomenovania je podlahnutie viere, že nejaký jav, entita je taká, ako naznačuje jeho pomenovanie, napr. mužský rod slova boh vnukuje myšlienku, že boh má mužské pohlavie.

                                               

Syndróm vyhorenia

Syndróm vyhorenia je syndróm, ktorý prvýkrát opísal Herbert Freudenberger v roku 1975, a ktorý má rôzne definície, ktoré sa zhodujú v určitých bodoch: Vyskytuje sa obzvlášť pri profesiách obsahujúcich prácu s luďmi alebo aspoň kontakt s luďmi a z ...

                                               

Synergický efekt

Synergický efekt je pojem používaný v psychológii. Potenciál tímu nie je súčtom potenciálov jednotlivcov. Ľudia v tíme sú spojení určitými väzbami, neznalosť jedných je nahradená znalosťami a nápadmi iných. Nápady jedných motivujú druhých k zvýše ...

                                               

Synkretizmus (psychológia)

Synkretizmus je globálne a nerozčlenené zachytenie celku, prvé štádium detského vnímania alebo počiatočný stav ludského poznania.

                                               

Šikanovanie

Šikanovanie je "spôsob správania, ktorý umožňuje, fyzickým a psychickým týraním druhých získať nad nimi pocit prevahy, moci, určitej výhody". Pre šikanovanie je typický nepomer síl medzi páchatelom a obeťou a častá pasivita a bezmocnosť obete. Ši ...

                                               

Špekulatívna psychológia

Špekulatívna psychológia je najčastejšie psychologické myslenie od najstarších dôb do 2. polovice 19. stor., čiže do doby, keď sa psychológia vyčlenila z filozofie ako samostatná vedná disciplína. Za špekulativnu psychológiu sa tiež považuje prís ...

                                               

Ťažkosť (problém)

Ťažkosť je situácia, v ktorej si nevieme rady. Nemusíme si ju uvedomovať ešte ako problém. Podla toho, aké významové útvary intervenujú v procese nášho uvedomovania si/poznávania ťažkosti, rozlišujeme aj problémy. V prípade, že v našej reflexii ť ...

                                               

Teória očakávania

Teória očakávania je motivačná teória, ktorá stanovuje úroveň motivácie na základe vzťahu M = f, pričom M - úroveň motivácie V - valencia, t. j. subjektívna hodnota očakávaného výsledku, ku ktorému motivované pracovné správanie povedie E - expekt ...

                                               

Teória pozitívneho posilnenia

Teória pozitívneho posilnenia je motivačná teória, kde motivácia má podobu operančného podmieňovania. Operančné podmieňovanie je druh učenia, pri ktorom sa mení pravdepodobnosť výskytu aktov správania na základe ich dôsledkov. Nastáva, ak sa zvie ...

                                               

Teória spravodlivosti

Teória spravodlivosti je teória, ktorá považuje za základnú ludskú motiváciu vnímanie pocitu spravodlivosti pri hodnotení toho, ako sa s nimi v porovnaní s referenčnou skupinou ludí zaobchádza. Tvrdí, že ludia budú lepšie motivovaní, ak sa s nimi ...

                                               

Teória štrukturácie

Teória štrukturácie je sociálna teória pojednávajúca o vzniku a reprodukcii sociálnych systémov. Je založená na vyrovnanej analýze sociálnej štruktúry a sociálnych činitelov, pričom nekladie jednoznačný dôraz ani na mikro-, ani na makrosociologic ...

                                               

Teória troch potrieb

Teória troch potrieb alebo McClellandova teória potrieb alebo McClellandova teória potreby úspechu je motivačná teória, ktorej autorom je David McClelland. Podla tejto teórie sa potreby každého človeka dajú v podstate zhrnúť do troch a v týchto o ...

                                               

Teória X a teória Y

Teória X a teória Y, ktorú sformuloval Douglas McGregor, zdôrazňuje vnímanie ludskej povahy. Podla Mc Gregora je spôsob, akým manažér pristupuje k svojim podriadeným a aké pracovné podmienky vytvára, založený na presvedčení manažéra o spôsobe spr ...

                                               

Tolerancia (znášanlivosť)

Tolerancia je: uznanie práva inej osoby na prejavenie vlastného názoru, postoja či konania v prípadoch, ktoré si takéto uznanie priamo nevyžadujú spôsob myslenia a konania charakterizovaný znášanlivosťou, ktorá bráni potlačovaniu či odsudzovaniu ...

                                               

Transpersonálna psychológia

Transpersonálna psychológia je smer psychológie 20. storočia, ktorý vychádza z predstavy, že vedomie je niečo, čo existuje mimo nás a nezávisle od nás, čo sa vo svojej podstate neviaže na hmotu. Vedomie je nezávislé od našich zmyslov, i keď mu zm ...

                                               

Tranz

Tranz je zmenený stav vedomia, v ktorom sa subjekt z väčšej časti alebo aj úplne odpája od svojho každodenného ja, stráca vedomie o čase a mieste, a dokonca i svoju vlastnú identitu, takže ním môže prestúpiť celkom iná identita. Subjekt sa v tomt ...

                                               

Tvarová psychológia

Tvarová psychológia je smer založený na celostnom chápaní psychického diania; nadradenosť celku nad časťami; psychologické obsahy nevznikajú zložením priestorových alebo časových častí, ale zo zážitku ako celku podla tvarových zákonov. Zakladatel ...

                                               

Týranie detí

Týranie detí je dopúšťanie sa násilia, alebo ubližovanie deťom rôznym spôsobom. Týrané a psychicky deptané dieťa býva chronicky unavené, nevyspaté, nepokojné, často agresívne, zaostáva vzrastom a býva aj často choré. Týraním môže byť aj to, čo na ...

                                               

Úmysel (psychológia)

Úmysel je "odhodlanie podujať sa niečo, zámer súvisiaci s motiváciou osobnosti, jej cielmi, úrovňou ašpirácia, vôlovým konaním a pod.". Iná definícia znie: "rozhodnutie človeka uskutočniť čin a dosiahnuť určitý výsledok". Podla Hartla je úmysel s ...

                                               

Únava organizmu

Únava, vyčerpanosť je stav organizmu na základe predošlého zaťaženia, choroby alebo potreby spánku. Jednou z príčin únavy je aj nedostatok spánku. Pri extrémnom nedostatku spánku si telo deficit spánku vynucuje v mnohých prípadoch "mikrospánkom", ...

                                               

Únik (psychológia)

Únik alebo útek je jeden zo spôsobov vyrovnávania sa s náročnou životnou situáciou, ako sa z nej vymaniť, a to tak u zvierat, ako aj u človeka. Hodnotí sa väčšinou negatívne, ako bojazlivosť, ustrašenosť, nedostatok odvahy. K najčastejším únikový ...

                                               

Úsilie

Úsilie je námaha, vynaložená na dosiahnutie nejakého ciela. Je to snaha, elementárne chcenie v najširšom zmysle dosiahnuť, dopracovať sa k niečomu.

                                               

Vedomé snívanie

Vedomé snívanie je uvedomovanie si stavu snívania, ktorého výsledkom je ovela jasnejší snový zážitok, a ktorý niekedy umožňuje ovládanie obsahu sna. Zážitok tohto druhu sa nazýva vedomý sen. Stephen LaBerge, populárny autor a experimentátor v tej ...

                                               

Vedomie

Vedomie je komplexný pojem z medicíny, psychológie a filozofie, kvantovej fyziky, kozmológie, mystiky, umenia a vôbec všetkých oblastí existencie človeka ako takého. Patrí k zatial nevyriešeným otvoreným otázkam a základným problémom ako v "mater ...

                                               

Vnem

Vnem je zážitok alebo obsah vedomia, ktorý je výsledkom vnímania. Vnemy napriek tomu, že sú analyzovatelné na pocity, majú celostný charakter. Vnemy sa vzťahujú na vonkajší priestor a ich konštituenty sú čerstvé. Vnemy sú nezávislé od vôle čiže n ...

                                               

Vnímanie

Vnímanie je nadobúdanie vnemov vo vedomí prostredníctvom zmyslov; psychický poznávací proces, utváranie sa vnemu pri odzrkadlovaní sa objektov, javov a procesov vonkajšieho sveta a vnútorného sveta vo vedomí prostrednictvom zmyslových orgánov. Vn ...

                                               

Výraz (psychológia)

Výraz je vonkajšie vyjadrenie vnútorného stavu človeka; súhrn fyzických prejavov a pohybov, ktorými sa oznamujú a zobrazujú psychické stavy človeka. V 19. stor. vzniklo učenie o výrazových pohyboch tvárových svalov, končatín, celého tela zvané aj ...

                                               

Vzťahovačnosť

Vzťahovačnosť je narcistický duševný pochod, ktorým si jedinec privlastňuje pozornosť, ktorá sa netýka jeho osoby: náhodné poznámky, pohlady, všeobecné tvrdenia. Prejavuje sa pri neurózach, skoptofóbii, pri paranoidných psychopatiách a paranoi. I ...

                                               

Wundtova psychológia

Wundtova psychológia pripomína postup chemika, ktorý rozborom zisťuje jednotlivé prvky zmesi a skúma, ako sa tieto prvky do zmesi dostávajú z okolia a v akých kombináciách, teda - ako sa skúsenosť včleňuje do existujúcich vedomostných štruktúr. S ...

                                               

Záujem (psychológia)

Záujem z pohladu psychológie je vzťah osobnosti k predmetu ako niečomu, čo má pre ňu význam a hodnotu. Záujem súvisí so štruktúrou a dynamikou ludských potrieb a s charakterom kultúrnych foriem a prostriedkov osvojovania si skutočnosti. Záujmy sú ...

                                               

Zážitok

Zážitok je každý duševný jav, ktorý jedinec prežíva; je vždy vnútorný, subjektívny, citovo sprevádzaný; je zdrojom osobnej skúsenosti, hromadí sa celý život a utvára jedinečné duševné bohatstvo každého človeka. Zážitok je výsledok alebo konštitue ...

                                               

Zážitok čitatela

Zážitok čitatela je psychická reakcia príjemcu na text. Psychologické pozadie tejto reakcie vymedzujú rozličné opozície: príjemný - nepríjemný, pekný - škaredý, zaujímavý - nezáživný, napätie - uvolnenie.

                                               

Zmyslový orgán

Zmyslový orgán je orgán tvorený nervovými útvarmi, ktoré slúžia na príjem signálov, informujúcich o zmenách v prostredí a vo vnútri organizmu. Zmyslové orgány pozostávajú z receptorov, nervových dráh a centier. Každý zmyslový orgán sprostredkúva ...

                                               

Zoopsychológia

Zoopsychológia alebo psychológia zvierat je skúmanie správania zvierat, ich reakcií, vlastností, inteligencie. Zoopsychológiu založil Edward Lee Thorndike.

                                               

Želanie (pocit potreby)

Želanie alebo prianie je spojenie vedomia nedostatku niečoho a vedomia cielového predmetu, ktorý môže tento nedostatok odstrániť. Prameňom želania je pud. Keď sa prianie spojí so snahou dosiahnuť ciel, vzniká chcenie.

                                               

Remeslo

Remeslo je malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne ručnej práci výrobcu na obmedzenej delbe práce vnútri dielne. Takáto delba práce vznikla v procese druhej velkej spoločenskej delby práce tým, že sa oddelila od polnohospodárstva. Za feud ...

                                               

Cech

Cech bolo združenie remeselníckych majstrov jedného alebo viacerých príbuzných výrobných odborov v mestách od stredoveku do 19. storočia, ktoré chránilo hospodárske, sociálne a politické záujmy svojich členov

                                               

Dielňa

Dielňa môže byť: miestnosť s výrobným zariadením, časť továrne alebo závodu, kde sa vykonáva nejaká práca, najmä remeselná pracovná miestnosť remeselníka

                                               

Paličkovaná čipka

Paličkovaná čipka je ručnou prácou vytvorený textilný prvok, čipka ktorá sa tvorí z priadze na textilnom valci plnenom slamou alebo pilinami osadenom na drevenom podstavci. Ďalšími potrebami na zhotovenie paličkovanej čipky sú drevené paličky, na ...

                                               

Rezbárstvo

Rezbárstvo je remeselná, alebo umelecká činnosť, pri ktorej je zo základného materiálu odoberaný materiál s cielom zobraziť zámer Ako názov napovedá, charakteristickým pracovným úkonom je rez, ktorý je vykonávaný rezbárskym nožom, alebo rezbársky ...

                                               

Umelecké remeslo

Umelecké remeslo alebo výtvarné remeslo je odvetvie výtvarného umenia, manuálne, na objednávku vykonávané vyrábanie predmetov, v ktorých umelecká forma vyjadruje funkciu a kde výrobný proces od návrhu až k hotovému artefaktu je vecou jednej osobn ...

                                               

Zlatníctvo (remeslo)

Zlatníctvo je umelecké remeslo spracúvajúce drahé kovy, najmä zlato a striebro legované meďou, od konca 19. storočia aj platina, a to rôznymi technikami, často v kombinácii s drahokamami alebo inými materiálmi. Zaoberajú sa ním zlatníci, striebor ...

                                               

Telekomunikácie

Telekomunikácie sú: odvetvie vedné a technické oznamovacej techniky, ktoré vytvára teoretické a praktické systémové podmienky na realizáciu verejných komunikačných sietí na prenos informácií medzi skupinami alebo dvojicami účastníkov obidvoma sme ...

                                               

0G

0G je skratka pre nultú generáciu mobilnej telefónie, čím sa rozumie štádium pred mobilným telefónom, ako rádiové telefóny v niektorých autách pred nástupom mobilných telefónov. Jednou z takýchto technológií je Autoradiopuhelin ARP spustený v rok ...

                                               

1. multiplex

1. multiplex je multiplex na Slovensku, ktorý slúži na vysielanie komerčných rozhlasových a televíznych programov pomocou DVB-T. Bol spustený koncom marca 2013. V polovici apríla bola v multiplexe sprístupnená televízia WAU a 24. apríla 2013 bola ...

                                               

2. multiplex

2. multiplex alebo Komerčný multiplex je multiplex na Slovensku, ktorý slúži na vysielanie komerčných rozhlasových a televíznych programov pomocou DVB-T. Do apríla 2013 boli v multiplexe prístupné televízie JOJ, Plus, Markíza a Doma. 24. apríla 2 ...

                                               

3. multiplex

V tomto multiplexe sa používa kódovanie videa MPEG-2 okrem okruhu Jednotka HD, ktorý používa kódovanie H.264/MPEG-4 AVC, kódovanie zvuku MP2 a funguje tu aj služba EPG. Multiplex pokrýva takmer celé územie Slovenska a jeho vysielanie šíri 39 vysi ...

                                               

4. multiplex

Vysielanie tohto multiplexu šíri 22 vysielačov. V rámci testu fungujú v multiplexe EPG aj teletext. Vysielanie je kódované systémom Irdeto. Funkčnosť príjmu multiplexu je možné pred kúpou prijímača s podporou MPEG-4 vyskúšať, keďže je vysielaný a ...

                                               

Abecedná telegrafia

Abecedná telegrafia je druh telegrafie, pri ktorom sa uskutočňuje elektrický dialkový prenos textu. Každý znak abecedy, číslo, či iný znak má svoj príslušný jedinečný kód telegrafnej abecedy. Text vysielač premení na ďalekopisné značky, ktoré sú ...