Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 49
                                               

Afektivita

Afektivita je súhrn afektov, najmä individuálnych zvláštností afektívnych reakcií, či súhrn citového života vôbec u jedného a toho istého jedinca. Podobné pojmy sú emocionalita a temperament.

                                               

Akt (filozofia)

Akt je prvok alebo fáza akcie, osobitný čin, výkon, úkon, krok, operácia, dejstvo, skutočnosť. V klasickej metafyzike je akt uskutočnením potencie. Filozofické, špeciálnovedné, mystické predstavy alebo pojmy aktu sú značne odlišné, čo závisí v pr ...

                                               

Amnézia

Amnézia je patologická porucha pamäti, charakterizovaná čiastočnou alebo úplnou stratou pamäti, pričom ostatné mentálne funkcie sú v uspokojivom stave. Pôvod môže byť psychický alebo fyziologický. Jestvujú viaceré druhy amnézie. Amnéziu treba odl ...

                                               

Analytická psychológia

Analytická psychológia je psychologické učenie C. G. Junga a jeho žiakov, pripisujúce rozhodujúci význam pri regulácii správania nevedomiu. Jung vyčlenil popri individuálnej osobnej forme nevedomia aj kolektívne nevedomie, ktoré sa nikdy nemôže s ...

                                               

Anamnéza (psychológia)

Anamnéza je získavanie relevantných údajov o duševnom vývine jednotlivca, o prostredí, jeho vplyvoch, o rodine, v ktorej žil ako aj v ďalších etapách života, počas štúdia, pracovnej či partnerskej sebarealizácie. Tieto informácie pomáhajú porozum ...

                                               

Anima (Jung)

Anima je pojem zavedený Carlom Gustavom Jungom. Označoval ním feminínny archetyp muža, osobnosť. Tento termín označuje dva základné archetypy prítomné v mysli človeka, ženský anima a mužský animus. Napr. muž sa môže oženiť so ženou, ktorá zodpove ...

                                               

Apercepcia

Apercepcia je závislosť každého nového vnemu od predchádzajúcej životnej skúsenosti človeka a od jeho psychického stavu v momente vnímania. Ide o psychické procesy na vyššej úrovni ako pri percepcii. Je to proces, pri ktorom sa človek zmocňuje ni ...

                                               

Arteterapia

Arteterapia je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziludských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Termín v podobnom znení a význame pr ...

                                               

Aschov experiment

Aschov experiment je test konformity, ktorý uskutočnil Solomon Asch v roku 1951. V tomto experimente Asch vyzval študentov, aby porovnávali velkosti čiar na sérii kartičiek. Uviedol to ako test zraku, ale v skutočnosti to bol test posudzujúci kon ...

                                               

Asimilácia (Piaget)

Asimilácia podla Piageta sú procesy, ktorými si jedinec prispôsobuje prostredie. Podstatou asimilácie je využitie vonkajšieho prostredia jedincom. Asimilácia je pozmeňovanie pohybov a polôh vonkajších predmetov vlastnými pohybmi. Asimiláciou ucho ...

                                               

Asociácia (psychológia)

Asociácia je v psychológii a filozofii mimovolné združovanie prvkov psychiky, medzi ktorými bola predchádzajúcim aktom mysle vytvorená súvislosť. Vďaka asociácii výskyt jedného prvku v určitých podmienkach vyvoláva iný, s ním spojený prvok. Asoci ...

                                               

Asociácia ideí

Asociácia ideí je psychický fenomén, pri ktorom jedny predstavy samovolne vyvolávajú, strhávajú so sebou iné. Na tomto fenoméne sa snažil postaviť celú psychológiu asocianizmus.

                                               

Asociačný zákon

Asociačný zákon je zákon, podla ktorého pôsobia asociácie; psychologický mechanizmus vzniku, združovania a vybavovania predstáv podla určitých pravidiel. Pôvodne ich formulovali zástancovia asocianizmu.

                                               

Asocianizmus

Asocianizmus je náuka najmä anglických filozofov, podla ktorého hlavným činitelom v našom psychickom živote je vybavovanie predstáv, ktoré sa spájajú podla troch tradičných foriem – podobnosti, kontrastu a súvislosti.

                                               

Audiovizuálny stimulátor

Audiovizuálny stimulátor alebo hovorovo psychowalkman je prístroj na reguláciu stavov vedomia pomocou audiovizuálnej stimulácie. Súčasťou prístroja sú zvyčajne okuliare so svetelnými diódami a stereoslúchadlá. Periodické optické stimuly sú privád ...

                                               

Autoanalýza

Autoanalýza alebo sebaanalýza sú pokusy človeka pochopiť seba samého, porozumieť svojemu správaniu, svojim myšlienkam, citom, postojom. Väčšinou sa uskutočňuje bez zásahov druhého človeka, pričom je možné vlastné uzávery porovnávať s názormi druh ...

                                               

Blud (psychiatria)

Blud je nevyvrátitelné a mylné presvedčenie, ktoré si pacient udržiava aj napriek tomu, že okolie sa s jeho predstavami nestotožňuje. Je voči nim nekritický a nevyžaduje pre ne dôkazy. Je to jedna zo závažných porúch myslenia. Zaraďuje sa medzi k ...

                                               

Brainwashing

Brainwashing je v psychológii metóda násilnej indoktrinácie sledujúca rozrušenie prijatých systémov hodnôt a názorovej orientácie jedinca za účelom dosiahnutia zmeny týchto hodnôt, až protichodného osobného presvedčenia. Brainwashing je násilné o ...

                                               

Citlivosť (psychológia)

Citlivosť je schopnosť zakúšať zmyslové podnety; o citlivosti sa tu hovorí v afektívnom význame, kedy sa pod citlivosťou rozumie dispozícia k zakúšaniu pocitov a emócií, a vo význame reprezentatívnom, kedy sa pod citlivosťou rozumie funkcia, pros ...

                                               

Daseinsanalýza

Daseinsanalýza je psychoterapeutická škola 2. polovice 20. storočia kombinujúca prvky Freudovej psychoanalýzy s Heideggerovou analýzou ludskej existencie. Spočíva v analýze "pobytu" človeka na svete, hlavne v rozbore životného zmyslu a konečnosti ...

                                               

Defektivita

Defektivita je porucha celistvosti osobnosti v jej vzťahoch k spoločenskému prostrediu, predovšetkým v pomere k výchove, k vzdelaniu a k práci. K defektivite vedie len taký defekt, ktorý nadobudol tzv. sociálne dimenzie, t. j. prestal byť záležit ...

                                               

Defektológia

Defektológia je veda o defektnom človeku, t. j. o človeku postihnutom nejakým nedostatkom telesným, zmyslovým alebo duševným. Predmetom defektológie je defektivita. Defektivite možno predchádzať a možno ju ovplyvňovať, alebo celkom likvidovať špe ...

                                               

Dejiny psychológie

Korene vzniku psychológie môžeme chápať už od vzniku antickej kultúry. Po dlhý čas bol predmet psychológie vymedzovaný filozofickými školami. Zo začiatku bol predmet psychológie určovaný špekulatívnymi teóriami a až po istom čase experimentálnym ...

                                               

Denné snenie

Denné snenie je snenie v bdelom stave. Jeho obsahom býva to, čo stojí na vrchole hodnotovej orientácie človeka a čo nemôže dosiahnuť, ďalej to, čo má šancu získať, a napokon to, čo ho v najbližšej dobe čaká. Často v dennom snení zaujímajú miesto ...

                                               

Deprivácia (psychológia)

Deprivácia je strádanie, chronické nedostatočné uspokojovanie fyzických či psychických potrieb. Môže ísť o nedostatok rešpektu, nedostatok pociťovania bezpečia, lásky alebo sociálnych väzieb, ale i o nedostatok zmyslových podnetov.

                                               

Deskriptívna psychológia

Deskriptívna psychológia alebo intenčná psychológia je psychológia, ktorú rozvíjal Franz Brentano; za podstatu psychických javov, ako myslenie, predstavy, spomienky považuje ich zameranosť, a to na skutočné alebo ideálne objekty.

                                               

Diferenciálna psychológia

Diferenciálna psychológia je odvetvie psychológie, ktoré skúma psychologické rozdiely medzi indivíduami, medzi skupinami ludí, príčiny a dôsledky týchto rozdielov.

                                               

Dôvera

Dôvera alebo dôverovanie je viera či spoliehanie, alebo presnejšie predpoklad, že vývoj bude mať kladný alebo očakávaný vývoj, prípadne očakávanie od osoby alebo organizácie, že ich budúce konanie sa bude pohybovať v rámci spoločných hodnôt alebo ...

                                               

Dynamická psychológia

Dynamická psychológia je psychologický smer zdôrazňujúci pudy, motívy a sily, ktoré vyvolávajú psychologické procesy. Do rovnakej skupiny patrí dynamická psychiatria a neopsychoanalýza; sociálna psychológia. Robert Sessions Woodworth termínom dyn ...

                                               

Egocentrizmus

Egocentrizmus je sklon subjektu vzťahovať všetko k sebe na seba. Tento sklon je u dieťaťa normálny, pretože dieťa spočiatku nerozlišuje medzi sebou a vonkajším svetom. U dospelého je to naopak znak afektívnej nedospelosti.

                                               

Egoizmus

Egoizmus alebo sebectvo je cielené uplatňovanie osobných záujmov, nezohladňujúce alebo málo zohladňujúce záujmy iných. Radikálnym zástancom egoizmu bol britský matematik a filozof Herbert Spencer, hlavný predstavitel sociálneho darwinizmu a evolu ...

                                               

Elektrin komplex

Elektrin komplex je názov, ktorý dal Carl Gustav Jung latentnému erotickému vzťahu dievčaťa k otcovi, opísanému už Sigmundom Freudom ako ženský Oidipov komplex. Je to túžba dievčaťa po telesnej láske otcovej a nenávisť voči matke s prianím ju ods ...

                                               

Emocionálny kvocient

Emocionálny kvocient alebo emočný kvocient, skr. EQ, je číselný ukazovatel, ktorý hodnotí emocionálnu inteligenciu. Emocionálna inteligencia je schopnosť jedinca rozumieť emocionálnym prejavom a správaniu okolia, komunikovať, začleniť sa do spolo ...

                                               

Emočná psychológia

Emočná psychológia je oblasť psychológie, ktorá sa zaoberá skúmaním subjektívnych zážitkov - emóciami človeka sprevádzané fyziologickými zmenami. Rozlišuje ich intezitu, trvácnosť, predmetnosť. Rozdeluje ich na city, afekty, nálady a vášne. City ...

                                               

Empirická psychológia

Empirická psychológia je disciplína psychológie, ktorá opisuje a skúma konkrétne javy psychického života. Termín zaviedol Christian Wolff. Priekopníkom empirickej psychológie bol Juan Luís Vives. Za úlohu empirickej psychológie sa považovalo pozo ...

                                               

Eriksonove fázy psychosociálneho vývoja

Eriksonove fázy psychosociálneho vývoja vypracované Erikom Eriksonom opisujú 8 vývojových stupňov, ktorými prechádza zdravo sa vyvíjajúci človek od detstva po neskorú dospelosť. V každej fáze človek stretáva a prekonáva nové výzvy. Každá fáza je ...

                                               

Etnopsychológia

Etnopsychológia je odvetvie psychológie, ktoré skúma psychické rozdiely príslušníkov rôznych etnických skupín, kmeňov i národov sveta. V počiatočnom období sa spája smenami Adolfa Bastiana, Wilhelma Wundta a Richarda Thurnwalda.

                                               

Existenciálna analýza

Existenciálna analýza je metóda analýzy osobnosti v celej šírke a jedinečnosti jej existencie. Jej autorom v oblasti psychológie je Ludwig Binswanger, ktorý vychádza z tézy, že skutočné bytie osobnosti je výsledkom jej ponorenia sa do seba s ciel ...

                                               

Experimentálna psychológia

Experimentálna psychológia je skúmanie psychických javov pomocou experimentálnych metód, ktoré sa utvorilo najprv v podobe výskumu elementárnych psychických funkcií - pocitov, vnímania, reakčného času v polovici 19. stor. vo fyziologických labora ...

                                               

Fenoménové pole

Fenoménové pole je všetko, čo práve človek prežíva, čiže súhrn objektov prítomných a vnímaných, hoci len v myšlienkach, na rozdiel od objektov fyzicky prítomných, ale nevnímaných.

                                               

Figúra (tvarová psychológia)

Figúra je v tvarovej psychológii to, čo vo vnímaní vyvoláva pozornosť, čo sa vo vnemovom poli pohybuje, čo má farbu, čo intenzívne pôsobí, na čo sme zameraní, zatial čo vedlajšie podnety tvoria pozadie; čím viacej vstupuje do vedomia figúra, tým ...

                                               

Figúra a pozadie

Figúra a pozadie je v tvarovej psychológii zistenie, že vnemové pole sa vždy rozpadá na jasnú figúru v centre pozornosti vnímajúceho, na nerozčlenené pozadie; obidve časti tvoria celok, navzájom sa ovplyvňujú a menia, sú vzájomne zastupitelné a v ...

                                               

Flirtovanie

Flirtovanie alebo flirt je nezáväzné dvorenie, koketovanie, relatívne krátke a nepriame prejavenie erotickej náklonnosti. Slovo flirt znamená aj nezáväzný, spravidla krátkodobý erotický vzťah či milostný vzťah bez perspektívy.

                                               

Forenzná psychológia

Forenzná psychológia alebo súdna psychológia sa zaoberá okrem výučby o psychických determinantoch sociálneho zlyhania aj prehladom teórií delikvencií a psychických expertíz. Uvádza do problémov forenznej agresológie, sexuológie ako aj postpeniten ...

                                               

Génius

Génius je človek, ktorý má najvyšší stupeň tvorivého nadania. Niekedy sa pojmom génius označuje človek, ktorého inteligenčný kvocient presiahne hodnotu 160. Aj keď označujeme niektorých vedcov za géniov, pretože majú zásluhy hodné vysokej intelek ...

                                               

Gestaltistická metodológia

Gestaltistická metodológia vznikla ako reakcia na Wundta. Založil ju Max Wertheimer v roku 1912 spolu s Koffkom a Kohlerom. Tvarová psychológia je postavená na holistickom princípe, celok považuje za viac ako súčet častí a jednotlivé vníma skôr a ...

                                               

Halucinácia

Halucinácia je klam vnímania, pri ktorom pociťujeme realitu, aj keď chýba vonkajšia podnetová energia. Tento vnem vzniká bez súčasného vonkajšieho podnetu a má pritom pre jedinca charakter skutočnosti. Pri pravej halucinácii je vnem taký presvedč ...

                                               

Hawthornský efekt

Hawthornský efekt alebo Hawthornov efekt je jav pri pokusoch s luďmi či štúdiách na luďoch: v širšom zmysle: krátkodobý efekt v želanom spravidla pozitívnom smere, ktorý vznikol v dôsledku zmeny podmienok pracovného prostredia. v užšom zmysle: kr ...

                                               

Hladanie psychoterapeutickej pomoci

Hladanie psychoterapeutickej pomoci nastáva obyčajne vtedy, keď človek nestačí žiť tak, ako ostatní. Keď má problémy, ktoré sa mu hromadia a ktoré nie je schopný riešiť. Keď sa mu kumulujú neuspokojivé situácie v rodine, v práci. Keď si nerozumie ...

                                               

Hlbinná psychoterapia

Hlbinná psychoterapia zahrnuje klasickú psychoanalýzu Freuda, individuálnu psychológiu Adlera a analytickú psychológiu Junga. Spoločne vychádzajú z nevedomých psychických procesov a dôrazu na prvé roky života. Odlišne zdôrazňujú významo sexuálneh ...