Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47
                                               

Islandská cyklóna

Islandská cyklóna alebo severoatlantická cyklóna je relatívne trvalý útvar tlakovej níže nad Atlantickým oceánom medzi Grónskom a Európou, s centrom pri Islande. Je to cyklonálne ohnisko mierneho pásma severnej pologule, jeden z určujúcich tlakov ...

                                               

Izalobara

izalobara je čiara, spájajúca miesta s rovnakou hodnotou zmeny tlaku vzduchu za určený časový interval. Izalobara znázorňuje na synoptickej mape tlakovú tendenciu - hodnotu zmeny tlaku vzduchu spravidla za 3 h, ako aj jej charakter – nárast alebo ...

                                               

Izobara (meteorológia)

Izobara je čiara na mape spájajúca miesta s rovnakým tlakom. Obraz o rozložení atmosférického tlaku v istom čase nad nejakým územím vznikne, keď sa namerané a prepočítané hodnoty tlaku vzduchu zaznamenajú do synoptickej mapy. Miesta v ktorých mal ...

                                               

Izochióna

Izochióna alebo izochiona je izočiara, ktorá je používaná na znázorňovanie plošných javov, ktoré súvisejú so snehom. Pojem izochiónia nie je ustálený a môže znamenať čiaru, ktorá spája miesta: s rovnakou výškou snežnej čiary s rovnakým počtom dní ...

                                               

Izotacha

Izotacha – čiara, ktorá spája miesta s rovnakou rýchlosťou. V meteorológii sa používa na zobrazenie oblastí so silným vetrom na synoptických mapách alebo vertikálnych rezoch atmosféry.

                                               

Ľadová doba (časť štvrtohôr)

Glaciál alebo ladová doba je relatívne studené a relatívne suché obdobie štvrtohôr, kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaladnenia a poklesu morskej hladiny. U nás údajne panovali teploty v priemere až o 4 alebo 5 °C nižšie ako dnes, terén bol ut ...

                                               

Letisková predpoveď TAF

TAF je v meteorológií a v letectve skratka formátu správy pre hlásenie predpovedí počasia. V súčasnosti sa využíva špecificky najmä v leteckej doprave. Všeobecne platí, že TAFy popisujú predpoveď prevládajúcich meteorologických podmienok na danom ...

                                               

Letný deň

Letný deň je v meteorologickej terminológii deň, počas ktorého maximálna teplota vzduchu dosiahne 25 °C a viac. Počet letných dní sa pohybuje v južných oblastiach a v niektorých kotlinách južnej polovice Slovenska do nadmorskej výšky 350 m n. m. ...

                                               

Litometeor

Litometeor je meteor, v meteorologickom zmysle, ktorý pozorujeme v atmosfére. Litometeory sú pevné častice, ktoré sa dostali do atmosféry. Medzi litometeory patrí dym, prach a piesok, ďalej tiež prachové búrky, pieskové búrky a prachové a pieskov ...

                                               

Magnetická búrka

Magnetická búrka, resp. v prípade Zeme aj geomagnetická búrka, je narušenie magnetického pola planéty silným prúdom nabitých častíc unikajúcich vysokou rýchlosťou z hviezdy. Tento prúd častíc sa uvolňuje pri mohutných explóziách žeravej plazmy na ...

                                               

METAR

METAR je tvar správy s informáciou o počasí. Správa METAR je prevažne používajúca pilotmi lietadiel, ktorá je súčasťou predletových informácií o počasí a meteorológmi, ktorí správu METAR používajú pre zhromažďovanie informácií, ktorá pomáha pri z ...

                                               

Meteorologický brífing

Meteorologický brífing je konzultácia posádky lietadla alebo člena posádky spravidla na pracovisku leteckej meteorologickej služby o aktuálnych, očakávaných i s nízkou pravdepodobnosťou očakávaných meteorologických podmienkach v priestore zamýšla ...

                                               

Mezocyklóna

Mezocyklóna je vír, ktorý je široký 3–8 km, trvá len niekolko hodín a je sprevádzaný silným vetrom a silnými zrážkami. Vzniká, keď sa studený a prudký výškový vietor prekríži s teplým prízemným vetrom, ich stretnutie vyvolá horizontálnu rotáciu v ...

                                               

Monzún

Monzún je "zložka monzúnového prúdenia s viacmenej stálym prevládajúcim smerom prúdenia v jednom polroku". Príčinou sú hlavne rozdiely v ohrievaní kontinentov a oceánov a vo vytváraní tlakových výší a níží. Monzúny sa výrazne prejavujú v oblastia ...

                                               

Námorný uzol

Pojem vznikol z metódy merania rýchlosti plavby lode pomocou lana, na ktorom boli uviazané uzly vo vzdialenosti 1 ⁄ 60 NM 47′ 3″ = 14.4018 m. Koniec lana s naviazanou brzdnou doskou angl. log sa hodil do vody a presýpacími hodinami sa meral čas 3 ...

                                               

Oblak

Oblak je viditelná sústava malých častíc vody alebo ladu v atmosfére Zeme alebo iných kozmických telies. Oblaky v zemskej atmosfére vznikajú vtedy, keď sa vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na kvapky alebo ladové kryštáliky. Hranica, za ktorou sa plyn ...

                                               

Obloha

Obloha je optický vnem sféry ohraničenej horizontom pozorovacieho miesta, splošteným v zenite. Svetlo oblohy je spôsobené rozptylom slnečného svetla na molekulách vzduchu a intenzita rozptylu závisí od vlnovej dĺžky svetla. Svetlo kratších vlnový ...

                                               

Počasie

Počasie je dané stavom všetkých atmosférických javov pozorovaných na určitom mieste a v určitom krátkom časovom úseku alebo okamihu. Tento stav sa opisuje súborom hodnôt meteorologických prvkov, ktoré boli namerané meteorologickými prístrojmi ale ...

                                               

Povodeň

Povodeň je prechodné zaplavenie okolia vodného toku spôsobené stúpnutím vodnej hladiny nad brehy. Za povodne sa považujú hlavne javy, pri ktorých úroveň toku vystúpi do takej úrovne, ktorú možno považovať za celospoločensky nebezpečnú. Je to spra ...

                                               

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia je aplikácia vedeckých a technických poznatkov, ktorej výsledkom má byť poznanie počasia a budúceho vývoja atmosféry v určitom čase nad určitým územím. V minulosti ludia predpovedali počasie na základe pozorovania oblohy alebo s ...

                                               

Rosný bod

Rosný bod alebo teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami. Ak teplota klesne pod tento bod, nastáva kondenzácia. Vzduch za určitej teploty môže obsahovať iba určité množstvo vodných pár. Čím je teplot ...

                                               

Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnica

Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnica je stupnica klasifikujúca tropické cyklóny severnej pologule, lebo prevyšuje sily "tropických níží" a "tropických búrok", a preto sa vytvárajú hurikány. Kategórie, na ktoré stupnica rozdeluje hurikány, sú ...

                                               

Skywarn Europe

Skywarn Europe je európska nekomerčná experimentálna sieť dobrovolných pozorovatelov počasia s cielom informovať obyvatelstvo o extrémnych poveternostných udalostiach. Je vytvorená podla vzoru už dávnejšie etablovaného systému Skywarn z USA.

                                               

Supertropický deň

Supertropický deň je v meteorologickej terminológii pracovný názov pre deň, počas ktorého maximálna teplota vzduchu dosiahne 35 °C a viac. Ide zatial o pracovný názov pre deň s extrémne vysokou dennou teplotou vzduchu a je používaný Slovenským hy ...

                                               

Synoptická mapa

Synoptická mapa je typ meteorologickej mapy, na ktorej sú pomocou medzinárodne dohodnutých čísiel a znakov zapísané výsledky pozorovaní zo siete meteorologických staníc v stanovenom pozorovacom termíne.

                                               

Teplota

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc. Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu. Teplota je makroskopická veličina, čiže na at ...

                                               

Teplotné pásmo

Teplotné pásmo je pásmo vymedzené izotermami priemernej ročnej alebo mesačnej teploty vzduchu. Obyčajne sa rozlišujú: 2x pásmo večného mrazu s priemernou teplotou vzduchu najteplejšieho mesiaca pod 0 °C. 2x mierne pásmo medzi ročnou izotermou 20 ...

                                               

Tromba

V hudbe je tromba zastaraný výraz pre trúbu, pozri trúba. Tromba je: v širšom zmysle: atmosférický vír generovaný konvekciou s inou než horizontálnou osou a priemerom rádovo od jednotiek do desiatok, výnimočne aj stoviek metrov, okrem turbulentný ...

                                               

Tropický deň

Tropický deň je v meteorologickej terminológii deň, počas ktorého maximálna teplota vzduchu dosiahne 30 °C a viac. Najväčší počet období tropických dní na Slovensku pripadá na júl, na mnohých staniciach súčasne na júl aj august na troch staniciac ...

                                               

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Všeobecná cirkulácia atmosféry je prevládajúce prúdenie vzduchu v rozsiahlej oblasti zemského povrchu. Hlavným dôvodom vzniku všeobecnej cirkulácie vzduchu je: nehomogenita zemského povrchurozloženie morí, oceánov a pevniny, rotácia Zeme Coriolis ...

                                               

Vzduchová hmota

Vzduchová hmota je velmi velká, relatívne ohraničená časť vzduchu v troposfére, ktorá má zhruba rovnaké vlastnosti a pohybuje sa ako celok v smere všeobecnej cirkulácie atmosféry. Vzduchové hmoty pokrývajú stovky až tisícky metrov štvorcových a p ...

                                               

Zima

Zima je jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po jeseni a predchádzajúce jari. Má najkratšie dni a najnižšie priemerné teploty. V oblastiach vzdialenejších od rovníka sa v zime často vyskytuje sneh. Astronomicky začína zimn ...

                                               

Zrážkový tieň

Zrážkový tieň je "oblasť zníženého množstva atmosférických zrážok a nižšej početnosti ich výskytu, ktorá sa vytvára za prekážkou v rôznych mierach podnebia". Krajina ktorá leží na záveternej strane pohoria má menej zrážok, a preto hovoríme, že je ...

                                               

Obchodná činnosť

Obchodná činnosť je výmenná činnosť na trhu, ktorá spočíva v kúpe a predaji tovaru, teda činnosť, pri ktorej sa stretáva záujem predávajúceho a kupujúceho. Vyvíjanie obchodnej činnosti, zaoberanie sa obchodom sa nazýva obchodovanie a osoba, ktorá ...

                                               

Abonovanie

Abonovanie je objednanie pravidelného odberu tovaru či služby na isté obdobie. Platby za takto objednaný tovar či službu sú obyčajne nižšie než platby za ten istý tovar či službu zakúpené štandardne, t. j. jednotlivo. Osoba objednávajúca touto fo ...

                                               

Akreditív (ekonomika)

Akreditív je platobný nástroj v obchode a v minulosti aj pri cestovnom ruchu. Existujú dva typy: osobný akreditív najmä cestovný akreditív: poverovací list poukážka, ktorým banka dáva príkaz inej banke, aby majitelovi akreditívu alebo osobe pover ...

                                               

Banková operácia

Banková operácia alebo bankový obchod je jedna z činností, ktoré vykonáva banka alebo iný úverový ústav. Bankové obchody pozostávajú najmä z poskytovania úveru na úrok, vybavovania platobného styku, obchodov s efektami na vlastný a cudzí účet, za ...

                                               

Barter

Barter alebo barterový obchod je forma obchodnej činnosti, pri ktorej je tovar alebo služby priamo vymenený za iný tovar alebo služby bez použitia peňazí. Barterový obchod môže prebiehať bilaterálne aj viacstranne. Ide o priamu výmenu bez zapojen ...

                                               

Bojkot

Bojkot je nátlakový prostriedok používaný v hospodárskom a politickom boji v snahe presadiť svoje požiadavky, prípadne izolovať protivníka formou odmietania hospodárskych alebo spoločenských stykov. Pomenovaný podla Charlesa Boycotta, anglického ...

                                               

Burza (ekonomika)

Burza je osobitný druh organizovaného trhu, na ktorom predávajúci, kupujúci a spravidla aj sprostredkovatelia uskutočňujú obchody istých zastupitelných objektov alebo práv na tieto objekty, pričom: tento organizovaný trh sa koná pravidelne na urč ...

                                               

Burzový obchod

Podla času dodania: termínovaný obchod promptný obchod Podla úmyslu kontrahenta: rozdielový obchod = diferenčný obchod - špekulačný obchod, špekuluje sa so zmenou ceny v budúcnosti efektívny obchod - ide o skutočnú kúpu a predaj tovaru

                                               

Clo

Clo je povinná peňažná platba vyberaná pri prechode tovaru cez colnú hranicu v osobitnom konaní príslušnými štátnymi orgánmi. Vo väčšine prípadov sa týka dovozu, existuje ale aj clo uvalované na vývoz či na tranzit. Teoreticky sa clo dá chápať ak ...

                                               

Dodávatel

Dodávatel je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má odberatelovi dodať, alebo mu dodáva za odplatu v dohodnutom čase alebo lehotách, určitý výrobok alebo službu.

                                               

Dovoz (obchod)

Dovoz alebo import je: c) v národnom účtovníctve a makroekonomike: celkový objem statkov tovarov alebo služieb, ktorý určité národné hospodárstvo štát získalo za určitý čas zo zahraničia kúpou alebo výmenou b) import aj: tovar privezený touto čin ...

                                               

Dražba (predaj)

Dražba alebo licitácia alebo draženie je predaj, pri ktorom sa vec predáva verejne súčasne väčšiemu počtu záujemcov a predávaný objekt získa ten, kto zaň ponúkne najviac. Slovo aukcia znamená prísne vzaté dobrovolnú dražbu konkrétnej-fyzickej vec ...

                                               

Embargo (zákaz obchodovania)

Embargo je obchodná blokáda udelená spravidla jedným mocnejšim štátom na jeden alebo skupinu menších alebo menej mocných štátov.

                                               

Entrepôt

Entrepôt je slovo, ktoré vo francúzštine znamená: 3. prístavné prekladisko, 1. sklad tovaru alebo potravín; budova alebo podnik, 5. zastarano: sklad, v ktorom sa predáva tovar na účet štátu. 4. a) mesto, prístav či obchodné miesto, v ktorom sa sk ...

                                               

Faktória (obchodná osada)

Faktória je pobočka obchodnej spoločnosti v cudzej zemi, obchodná osada. V minulosti vznikali z faktórií časom väčšie kolónie. Najstaršie faktórie vznikali v 17. a 18. storočí v Číne a Indii. Zakladali ich tam najmä Portugalčania, Holanďania a An ...

                                               

Faktoring

Faktoring je metóda financovánia krátkodobých úverov poskytnutých pri dodávkách tovaru a služieb. Podstatou faktoringu je odkúpenie krátkodobých pohladávok bez postihu bezregresný, alebo s postihom regresný voči pôvodnému veritelovi. Faktoring je ...

                                               

Forfaiting

Forfaiting je odkup pohladávok splatných v budúcom termíne bankou alebo inou finančnou inštitúciou. Spravidla ide len o odkup špeciálnych, t.j. len stredno- alebo dlhodobých pohladávok, a spravidla je odkup bez možnosti regresu. Ten, od koho sa p ...