Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44
                                               

Životná úroveň

Životná úroveň je úroveň výživy, odievania, bývania, kultúry, vzdelania, ale aj právo na prácu, dĺžka pracovného času a dovolenky, čistota ovzdušia a vôd atď.; stupeň uspokojovania životných potrieb ludí a súčasne aj podmienky, za ktorých sa tiet ...

                                               

Kontact

Kontact je správca osobných informácií a groupware súprava aplikácií pre KDE. Podporuje kalendár, adresár, poznámky, úlohy, NEWS a e-mail. Kontact je bežne v linuxových distribúciách používajúcich KDE integrovaný priamo v inštalácii. Jeho rôzne k ...

                                               

Šťastie (pocit)

Šťastie je stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie; taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu jeho ...

                                               

Eufória

Eufória je stav vyznačujúci sa pocitom subjektívnej spokojnosti, blaženosti, velmi dobrej nálady a prehnanej podnikavosti. Vzniká najmä po konzumácii návykových látok, pri psychózach, pri ochoreniach mozgu a pri iných vážnych ochoreniach.

                                               

Maslowova pyramída

Maslowova pyramída je hierarchia ludských potrieb, ktorú definoval americký psychológ Abraham Harold Maslow v roku 1943. Podla tejto teórie má človek päť základných potrieb: fyziologické potreby potreba sebatranscendencie potreba uznania, úcty po ...

                                               

Strojopis

Strojopis alebo staršie daktylografia je: text napísaný na stroji písanie na stroji Vyučuje sa často ako predmet najmä na viacerých stredných školách. Najznámejšie metóda strojopisu na písacom stroji alebo počítačovej klávesnici je hmatová metóda ...

                                               

Úradník

Úradník je zamestnanec verejnej správy, administratívny zamestnanec. Na Slovensku v roku 2015 pracovalo v oblasti verejnej správy 439 tisíc ludí, ktorí tvorili 19.4 % všetkých pracujúcich.

                                               

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií je systém Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemikálií na informovanie používatelov o týchto nebezpečenstvách prostredníctvom symbolov a viet na štítkoc ...

                                               

R-veta

R-vety alebo rizikové vety sú vety stanovené v Prílohe III Smernice 67/548/EHS. Príloha nesie názov Povaha špecifických rizík spojených s nebezpečnými látkami a prípravkami a odkazuje na Smernicu 2001/59/ES stanovujúcu súčasné znenie tejto príloh ...

                                               

Rádiové dievčatá

Rádiové dievčatá, v angličtine Radium Girls bola aféra v 20. rokoch 20. storočia v Spojených štátoch amerických Rádiové dievčatá boli robotníčky, ktoré na základe zákazky pre armádu natierali ciferníky hodiniek rádioaktívnymi farbami v továrni sp ...

                                               

S-veta

S-vety alebo bezpečnostné vety sú definované v prílohe IV Európskej smernice o nebezpečných látkach ako štandardné pokyny pre bezpečné nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, a to podla doteraz platného systému bezpečnostnej k ...

                                               

Gulag (1930 – 1960)

Gulag, presnejšie GULAG, je skratka počiatočných názvov sovietskej organizácie zodpovednej za správu pracovných trestaneckých táborov v ZSSR, ktorá existovala v rokoch 1930 – 1960; zároveň prenesene označenie pre zariadenia a systém pod jej správ ...

                                               

Koncentračný tábor

Koncentračný tábor je miesto zadržiavania, obvykle bez rozhodnutia súdu, velkého množstva osôb pokladaných pre vládu z rôznych dôvodov za nepohodlných.

                                               

National Hockey League Players’ Association

National Hockey League Players Association alebo NHLPA je odborová organizácia, ktorá ochraňuje práva všetkých hráčov hrajúcich v jednom z 31 tímov NHL.

                                               

Pracovné právo

Pracovné právo je kodifikované odvetvie práva upravujúce vzťahy medzi luďmi pri uskutočňovaní ludskej práce. Pracovné právo sa obyčajne zaraďuje do systému súkromného práva, ale má skôr zmiešaný charakter. Ten vyplýva predovšetkým z toho, že sa r ...

                                               

Absencia (právo)

Absencia je neprítomnosť pracovníka na pracovisku, teda jeho neúčasť na výkone práce. Ospravedlnená absencia je napr.: pre výkon služby v ozbrojených silách či pre účasť v civilnej službe, u žien v období materskej a ďalšej dovolenky, počas karan ...

                                               

Absolvent

Absolvent je všeobecné označenie osoby, ktorá splnila všetky podmienky dokončenia štúdia na strednej alebo vysokej škole, v kurze alebo inom vzdelávacom programe a získala patričné osvedčenie. Niektorí absolventi majú alebo mali podla slovenského ...

                                               

Dejiny pracovného času

Pracovný čas je časový úsek, ktorý osoba strávi vo svojom platenom zamestnaní. Tento článok sa zaoberá historickým vývojom pracovného času a jeho právnej úpravy.

                                               

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Dohoda o brigádnickej práci študentov je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Upravená je v § 223 - 225 a § 227 - 228 Zákonníka práce.

                                               

Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú dohody, ktorými sa zakladajú pracovnoprávne vzťahy podla slovenského Zákonníka práce iné než pracovný pomer. Upravené sú v § 223 a nasl. Zákonníka práce. Sú to: dohoda o pracovnej činnosti d ...

                                               

Dohoda o pracovnej činnosti

§223 - 225: - pozri v článku dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru § 228a 1 Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. 2 Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávatel po ...

                                               

Dohoda o vykonaní práce

§223 - 225: - pozri v článku dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru § 226 1 Dohodu o vykonaní práce zamestnávatel môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce pracovnej úlohy, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodí ...

                                               

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je podla slovenského Zákonníka práce dokument, ktorý zakladá pracovný pomer. Uzatvára sa písomnou formou medzi zamestnancom a zamestnávatelom.

                                               

Pracovnoprávny vzťah

Pracovnoprávny vzťah je podla teórie práva: v užšom častejšom zmysle: právny vzťah, v ktorom sú jeho subjekty účastníci nositelmi práv a povinností stanovených a zabezpečených normami pracovného práva; v širšom zmysle: právny vzťah v oblasti spol ...

                                               

Pracovný čas

Pracovný čas je časový úsek, ktorý osoba strávi vo svojom platenom zamestnaní. Stanovenie pracovného času a jeho rozvrhnutie znamená vymedzenie doby, v ktorej sa uskutočňuje výkon základnej povinností zamestnanca – vykonávať v priebehu tohto časo ...

                                               

Pracovný pomer

Pracovný pomer je základný typ pracovnoprávneho vzťahu založeného podla slovenského Zákonníka práce. Je to pracovnoprávny vzťah založený na základe pracovnej zmluvy. Upravený je v §41 a nasl. Zákonníka práce.

                                               

Pracovný vzťah

Pracovný vzťah je vzťah medzi občanom a zamestnávatelom resp. družstvom v pracovnom procese; môže mať rôznu formu: pracovný pomer, pracovné vzťahy členov výrobných družstiev, pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pra ...

                                               

Výpoveď (zrušenie)

Výpoveď je konštitutívny prejav jednej strany v rámci pracovného pomeru, že daný pomer bude v budúcnosti zrušený. Vyskytuje sa spravidla v zmluvách na dobu neurčitú. Pre výpoveď je príznačné, že účinok výpovede t. j. zrušenie právneho pomeru, spr ...

                                               

Zamestnávatel

Zamestnávatel je všeobecne osoba, ktorá zamestnáva, najmä za mzdu. Jednotlivé právne predpisy na Slovensku a v zahraničí majú však špecifické definície zamestnávatela. Príklady pozri nižšie.

                                               

Závislá práca

Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávatela a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávatela, podla pokynov zamestnávatela, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávatelom, za mzdu alebo odmen ...

                                               

Vyšívanie (ozdobovanie)

Vyšívanie je ozdobovanie stehmi, ozdobné šitie, resp. takéto zhotovovanie niečoho. Výšivka je ozdoba vzniknutá vyšívaním alebo vec s takouto ozdobou. Vyšívanie sa dá robiť ručne alebo na stroji. Pri ručnom vyšívaní je plátno alebo koža, na ktoré ...

                                               

Svetový štrajk za budúcnosť klímy

Svetový štrajk za budúcnosť klímy bol štrajk, ktorý sa uskutočnil 15. marca 2019 ako súčasť hnutia Piatky za budúcnosť. Štrajku sa zúčastnili desaťtisíce žiakov a študentov vo viac než sto krajinách. Na Slovensku sa štrajk konal v štyroch mestách ...

                                               

Cestovný ruch

Cestovný ruch je odvetvie ktoré zahŕňa súbor činností zameraných na cestovanie a následný pobyt, ktorý je uskutočňovaný spravidla vo volnom čase, ako aj na s nimi spojené služby, najmä ubytovanie a stravovanie. Cestovný ruch je jedno z najrýchlej ...

                                               

Animácia (cestovný ruch)

Animácia volného času alebo len animácia je samostatný odbor cestovného ruchu zaoberajúci sa organizáciou volného času resp. volnočasových aktivít pre dovolenkárov, ktorí prechodne pobývajú v strediskách cestovného ruchu a turistických destináciá ...

                                               

ETAG

Európska turistická akčná skupina je skupina, ktorá pôsobí ako reprezentant subjektov pôsobiacich v turizme. Predstavuje fórum pre prezentáciu klúčových záujmov týchto subjektov. Bola založená v roku 1981 z podnetu Európskej komisie cestovného ru ...

                                               

Kúpelníctvo

Kúpelníctvo je súhrn aktivít špecifickej infraštruktúry a ludských zdrojov v oblastiach poznania a praxe zameraný na znalosť prírodných liečivých zdrojov a realizáciu techník a procedúr pre liečenie rôznych somatických, psychosomatických a psycho ...

                                               

Outdoorová animácia

Outdoorová animácia je samostatnou oblasťou animácie volného času. Zaoberá sa organizáciou volnočasových programov, ktoré sa vykonávajú predovšetkým vonku na čerstvom vzduchu, v prírode. Tento druh animácie je velmi významný najmä pre vnútrozemsk ...

                                               

Pasporta Servo

Pasporta Servo je medzinárodná hostitelská služba pre používatelov jazyka esperanto, ktorú spravuje Celosvetová esperantská mládežnícka organizácia. Je založená na každoročne vychádzajúcom adresári ludí z krajín všetkých kontinentov, ktorí ponúka ...

                                               

Zorard Truska

V rokoch 1924 - 1931 študoval na gymnáziu v Kremnici, ďalej na Právnickej fakulte KU v Prahe na UK v Bratislave, roku 1940 JUDr. Jeho pôsobiská: vedúci odboru cestovného ruchu Povereníctva priemyslu a obchodu, pracovník Predsedníctva SAV, zástupc ...

                                               

Turista (osoba)

Turista je osoba, ktorý v navštívenom mieste aspoň raz prenocuje. Podla Svetovej organizácie cestovného ruchu v domácom turizme je to návštevník mimo miesta trvalého bydliska, ktorého cesta zahrnuje minimálne jedno prenocovanie, ale nie dlhší čas ...

                                               

Turistické vízum

Turistické vízum je druhom víza, ktoré umožňuje cudzincovi časovo obmedzený vstup, resp. pobyt na území určitého štátu, alebo skupiny štátov, pričom účelom tohoto vstupu a pobytu je turizmus. Víza automaticky neoprávňujú ich majitela na vstup do ...

                                               

Ubytovacie zariadenie

Ubytovacie zariadenie je na Slovensku podla vyhlášky č. 277/2008 Z.z. budova, priestor alebo plocha, kde sa verejnosti celoročne za úhradu poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovacie služby ...

                                               

UNWTO

UNWTO - Svetová organizácia turizmu - je odbornou organizáciou systému svetovej Organizácie spojených národov a ktorá má v kompetencii podporu a propagáciu zodpovedného a udržatelného cestovného ruchu dostupného pre všetkých. UNWTO ako vedúca med ...

                                               

Oliva (sieť čerpacích staníc)

Oliva group, s.r.o., je slovenská sieť čerpacích staníc. Spoločnosť bola založená 7. júna 2012. Sieť aktuálne disponuje 22 čerpacími stanicami. Koncept čerpacích staníc Oliva bol navrhnutý tak, aby zapadol do okolitého prostredia. Aby nebola ploc ...

                                               

Slovnaft

Slovnaft, a. s. je jediná rafinéria na Slovensku. Nachádza sa v Bratislave, v mestskej časti Ružinov. Nadväzuje na rafinériu Apollo, založenú v roku 1895, ktorá bola v júni 1944 zničená leteckými náletmi. V roku 1946 boli pozostatky Apolla znárod ...

                                               

Doprava

Doprava môže byť: úmyselný pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje preprava odvetvie národného hospodárstva zabezpečujúce prepravu premiestňovanie osôb, vecí, správ a podobne

                                               

Adhézia (doprava)

Adhézia alebo prilnavosť je schopnosť prenosu dotyčnicových síl v styku dvoch povrchov bez zretelného pohybu. Pre železnicu možno definíciu inými slovami formulovať aj takto: adhézia je súhrn fyzikálnych vlastností dotykovej plôšky kolesa a kolaj ...

                                               

Adhézna sila

Adhézna sila je sila, ktorú možno preniesť kontaktom hnacieho kolesa alebo kolies vozidla na povrch vozovky či kolajníc. Závisí od koeficientu prilnavosti a adhéznej hmotnosti.

                                               

Batožina

Batožina sú osobné veci cestujúceho alebo posádky určitého dopravného prostriedku, ktoré sa prepravujú na palube príslušného dopravného prostriedku.

                                               

Car-sharing

V Spojenom královstve "car-sharing" znamená carpooling, pozri carpooling. Car-sharing alebo car sharing je zdielanie automobilov viacerými osobami, ktorým by sa z dôvodu malej frekvencie využívania nevyplatilo vlastniť a prevádzkovať automobil sa ...