Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4
                                               

Indické náboženstvá

Indické náboženstvá sú súčasťou indickej kultúry. Ide o bohatý komplex náboženských prúdov, smerov, vetiev, škôl, ktoré sa od 2. tisícročia pred Kr. rozvíjali na území Indie počnúc prvým známym náboženstvom Véd.

                                               

Védske náboženstvo

Védske náboženstvo alebo védizmus alebo védaizmus je staroindické náboženstvo, syntéza polyteistických kultov Árijcov a Drávidov sev. Indie. Védske náboženstvo je východisko indického náboženstva, zložitý, postupne sa vyvíjajúci komplex nábožensk ...

                                               

Grécke náboženstvo

Grécke náboženstvo je súčasť gréckej kultúry. Grécke náboženstvo môžeme sledovať nepretržite takmer dve tisícročia. V gréckom náboženstve sa v Európe po prvý raz dospelo k vyšším stupňom náboženských predstáv, ako k antropomorfizmu, henoteizmu a ...

                                               

Čínske náboženstvo

Čínske náboženstvo je zložka čínskej kultúry. Je to náboženstvo, ktoré odvodzuje svoje základy od troch mýtických alebo legendárnych cisárov: Jao, Šun a J. K literárnej fixácii čínskeho náboženstva dochádza v 12. storočí pred Kristom v posvätnej ...

                                               

Náboženstvo starovekého Egypta

Náboženstvo starovekého Egypta je komplexný súbor predstáv týkajúcich sa mytológie a spoločenských javov v staroegyptskej spoločnosti, akými boli normy správania, prechodové obrady alebo zvyklosti. Pri jeho skúmaní čerpajú egyptológovia zo záznam ...

                                               

Filozofia náboženstva

Filozofia náboženstva je filozofická reflexia fenoménu náboženstva, špeciálne gnozeológia, logika, metafyzika náboženstva. Počiatky modernej filozofie náboženstva siahajú až do vzniku pojmu prirodzeného náboženstva v 17. storočí. Filozofiou nábož ...

                                               

Fenomenológia náboženstva

Fenomenológia náboženstva je odbor religionistiky, ktorý skúma, zaraďuje, hladá korene a vzájomné súvislosti náboženských javov, najmä svätých miest, predmetov, osôb, časov. Metodologicky nadväzuje na filozofickú fenomenológiu.

                                               

Občan

Občan je príslušník štátu alebo obce. Právnu a politickú podstatu občianstva určuje štát svojimi zákonmi. Okrem občanov môžu v štáte žiť aj "neobčania". Občan disponuje zákonom vymedzenými právami a povinnosťami voči príslušného štátu alebo obci.

                                               

Občan Kane

Občan Kane je filmový debut vtedy 25-ročného Orsona Wellsa. Film má v podstate jednoduchý dej, sústredený okolo osoby tlačového magnáta Charlesa Fostera Kanea, ktorý krátko pred smrťou vysloví iba jedno slovo "rosebud". Celým filmom sa potom nesi ...

                                               

Štátne občianstvo

Štátne občianstvo je trvalý právny vzťah fyzickej osoby ku konkrétnemu štátu, najčastejšie štátu, v ktorom fyzická osoba žije, pričom obsahom tohto vzťahu sú práva a povinnosti stanovené vnútroštátnym právom príslušného štátu. Osoba, ktorá je pre ...

                                               

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je súhrn všetkých ludí na určitom území k určitému okamihu, zisťovaný podla bydliska, prítomnosti na danom území alebo podla iných hladísk ; počet obyvatelstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie; stredný ...

                                               

Volebné právo

Volebné právo je: právo občana voliť, ktoré sa nadobúda plnoletosťou, pozri aktívne volebné právo právne odvetvie upravujúce otázku volieb, pozri volebné právo odvetvie. oprávnenie byť volený, ktoré sa nadobúda v rôznom veku v závislosti od funkc ...

                                               

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov, skratka SZSZO bola slovenská mimoparlamentná politická strana. Strana zanikla 25. januára 2018.

                                               

Ostrakizmus

Ostrakizmus bol postup hlasovania v starovekých Aténach, pri ktorom mohol byť aténsky občan vyhnaný z aténskeho mestského štátu až na 10 rokov. Ostrakizmus sa zaviedol v aténskej ústave v roku 510 pred Kr. Spočíval v hlasovaní občanov pomocou hli ...

                                               

Strana slobodných občanov

Strana slobodných občanov je česká politická strana. Tento politický subjekt sa hlási k pravicovej orientácii a kritizuje Európsku úniu; v dobe prijímania Lisabonskej zmluvy vystupoval proti jej prijatiu. Logom strany je biely baran na zelenom poli.

                                               

SLOVENSKO DO TOHO!

SLOVENSKO DO TOHO! je slovenská mimoparlamentná pôvodne centristická, neskôr nacionalistická a pro-rusky orientovaná politická strana zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 7. júna 2012. V prezidentských volbách v roku 2014 bol kandidátom stran ...

                                               

Jan Otčenášek

Vyštudoval obchodnú akadémiu, na ktorej maturoval v roku 1943. V roku 1944 začal pracovať v továrni Avia Letňany, kde sa zapojil do ilegálneho odboja. Vysokoškolské štúdium estetiky zanechal, a od roku 1952 pracoval v aparáte Zväzu československý ...

                                               

Občianske združenie

Občianske združenie je výsledok združovania sa občanov, ktorý je právnická osoba a nie je to politická strana ani politické hnutie, organizácia na zárobkovú činnosť, organizácia na zabezpečenie riadneho vykonávania určitých povolaní, cirkev, nábo ...

                                               

Fórum občanov Slovenska

Fórum občanov Slovenska je občianske združenie so sídlom v Bratislave, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenska. Jeho predsedom je Ľubomír Plai.

                                               

Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY

Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY sú každoročnou anketou divadelných kritikov a teoretikov, ktorú vyhlasuje Asociácia súčasného divadla. Divadelné ocenenia sezóny sa udelujú od roku 1996, v prvých ročníkoch počas medzinárodného divadelného festiv ...

                                               

Ocenenia a nominácie Tchäjanga

Ocenenia a nominácie Tchäjanga je zoznam cien a nominácií, ktoré počas svojej hudobnej kariéry získal juhokórejský spevák Tchäjang, ktorý je členom skupiny Big Bang.

                                               

Ocenenia slovenských futbalistov v zahraničí

Ocenenia slovenských futbalistov v zahraničí sú prehladom individuálnych úspechov slovenských futbalistov, ktoré dosiahli v zahraničných futbalových súťažiach.

                                               

Emmy Award

Emmy Award alebo skrátene Emmy je každoročne udelované americké ocenenie za vynikajúce výsledky v televíznom priemysle. Je to najprestížnejšie ocenenie v tejto oblasti podobné slávnym Oskarom za film alebo Grammy za hudobnú tvorbu. Pretože ceny E ...

                                               

In memoriam

In memoriam je ustálený latinský výraz, ktorý doslova znamená "na pamäť" alebo "na pamiatku", a používa sa v zmysle "posmrtne", napríklad pri udelovaní vyznamenania a ocenení už zosnulým osobám. Časté je v prípade vojakov, policajtov, hasičov a p ...

                                               

Zoznam nositelov Wolfovej ceny za matematiku

Toto je zoznam nositelov Wolfovej ceny za matematiku: 1995/6 Robert Langlands, Andrew Wiles 2019 Jean-Francois Le Gall, Gregory Lawler 2018 Alexander Beilinson, Vladimir Geršonovič Drinfeld 2001 Vladimir Igorevič Arnold, Saharon Šelach 2017 Richa ...

                                               

Zoznam nositelov Wolfovej ceny za fyziku

Toto je zoznam nositelov Wolfovej ceny za fyziku: 1991 Maurice Goldhaber, Valentine L. Telegdi 2008 bez ocenenia 2014 bez ocenenia 1995/6 bez ocenenia 2010 John Clauser, Alain Aspect, Anton Zeilinger 2011 Maximilian Haider, Harald Rose, Knut Urba ...

                                               

Ocenenia a nominácie G-Dragona

Ocenenia a nominácie G-Dragona je zoznam cien a nominácií, ktoré počas svojej hudobnej kariéry získal juhokórejský spevák G-Dragon, ktorý je členom skupiny Big Bang.

                                               

Zoznam nositelov Wolfovej ceny za chémiu

Toto je zoznam nositelov Wolfovej ceny za chémiu: 2010 bez ocenenia 1978 Carl Djerassi 2004 Harry B. Gray 2001 Henri B. Kagan, Ryoji Noyori, Karl Barry Sharpless 2000 F. Albert Cotton 2019 Stephen L. Buchwald, John F. Hartwig 2005 Richard N. Zare ...

                                               

Zoznam nositelov Wolfovej ceny za medicínu

Toto je zoznam nositelov Wolfovej ceny za medicínu: 2019 Jeffrey M. Friedman 2012 Ronald M. Evans 1999 Eric Richard Kandel 1988 Henri-Gery Hers, Elizabeth F. Neufeld 1997 Mary Frances Lyon 2010 Axel Ullrich 1994/5 Michael J. Berridge, Yasutomi Ni ...

                                               

Cicely Tysonová

Cicely Tysonová bola americká herečka a modelka. Je známa z filmov Sounder, The Autobiography of Miis Jane Pittman, Oldest Living Confederate Widow Tells All, Diary of a Mad Black Woman, Farba citov a televízneho seriálu How to Get Away with Murd ...

                                               

Dospievanie

U človeka je dospievanie obdobie, keď sa dieťa mení na dospelého človeka muža, ženu. Charakterizované je funkčnými, morfologickými, biologickými, psychickými a sociálnymi zmenami. Jedna z možností rozdelenia dospievania na fázy je takáto: prepube ...

                                               

Vývoj

Vývoj môže byť: určitým smerom orientovaná dlhá zmena alebo súbor postupných určitým smerom orientovaných zmien, najčastejšie najmä v biológii zmena k dokonalejšiemu, zložitejšiemu a podobne, pozri napr. evolúcia v biológii vývoj človeka, pozri a ...

                                               

Blastocysta

Blastocysta je skoré štádium ontogenézy človeka. Vytvára sa z moruly na začiatku 5. dňa po oplodnení. V morule sa vytvorí dutina - tzv. dutina blastocysty. Na rozdiel od typickej blastuly, ktorú tvorí dutina obklopená jednou vrstvou buniek, u člo ...

                                               

Život (rozlišovacia stránka)

Život môže byť: dejiny vývoj nejakej živej sústavy od jej začiatku až po jej smrť, synonymum: životný cyklus, pozri napr. životný cyklus a ontogenéza súhrn živých bytostí na planéte Zem ako monofyletický taxón, pozri napr. systém živej prírody sú ...

                                               

Bunková diferenciácia

Bunková diferenciácia je vo vývinovej biológii proces, pri ktorom sa z menej špecializovaných buniek stávajú viac špecializované bunky. Diferenciácia prebieha počas vývinu mnohobunkového organizmu, kedy sa jednoduchá zygota mení na komplexný syst ...

                                               

Morula

Morula je gulovitý zhluk buniek, vznikajúci v prvotných fázach ontogenézy delením oplodneného vajíčka. Na jej povrchu sa vytvárajú typické, často pre určitú skupinu živočíchov špecifické, ryhy. Ďalším delením sa morula mení na blastulu. Typická m ...

                                               

Psychika

Psychika človeka je vlastnosť, funkcia vyššej nervovej sústavy, spojená s činnosťou mozgu. Možno ju chápať ako integrovaný súbor všetkých prejavov nervovej činnosti: t. j. vnemov z vonkajšieho a vnútorného prostredia, potrieb organizmu a činnosťo ...

                                               

Celóm

Celóm je telová dutina, ktorá je obalená vrstvičkou epitelu mezodermálneho pôvodu. Inými slovami: Je to taká dutina tela mnohunkovcov medzi vrchnou časťou tela a črevom, ktorá je naplnená tekutinou a je obalená mezodermálnym epitelom. Často sa v ...

                                               

Ryhovanie (embryológia)

Ryhovanie je označenie včasnej fázy delenia oplodneného vajíčka, ktoré vzniká po splynutí samčej a samičej pohlavnej bunky. Je jednou zo začiatočných fáz ontogenézy. Oplodnené vajíčko sa rýchlo mitoticky delí - medzi jednotlivými bunkami pretrváv ...

                                               

Rast (biológia)

Rast je z pohladu biológie proces kvantitatívnych zmien v organizme zvieraťa alebo človeka. Trvá od oplodnenia zygoty do telesnej dospelosti. Biologickou podstatou je delenie a rast buniek, ako aj inkorporácia látok do bunečných a medzibunečných ...

                                               

Oblička

Oblička je: v užšom zmysle: len oblička stavovcov, teda vylučovací osmoregulačný hormóny vylučujúci párový dorzálne umiestnený orgán v širšom zmysle: označenie viacerých funkciou podobných, ale nehomológnych vylučovacích orgánov živočíchov, naprí ...

                                               

Právo na život

Právo na život je jedno z osobnostných práv a morálna zásada, vychádzajúca z presvedčenia, že každá ludská bytosť má právo na život a najmä, že by nemala byť nespravodlivo zabitá inou ludskou bytosťou. Koncept práva na život je centrálny v debatá ...

                                               

Ján Tibenský

PhDr. Ján Tibenský, DrSc. bol slovenský historik, pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied od 1. januára 1951. Zabezpečoval vydanie diela D. Rapanta, Slovenské povstanie roku 1848 – 49 a tri zväzky Sedliackeho povstania. Vytvoril or ...

                                               

Eschatológia

Eschatológia je náuka o posledných veciach človeka aj ludstva. Ide o teologickú disciplínu, ktorá sa zaoberá poslednými otázkami človeka a sveta. Sú to otázky na tému: peklo posledný súd vzkriesenie z mŕtvych nesmrtelnosť ludskej duše smrť koniec ...

                                               

Biodromálna psychológia

Biodromálna psychológia alebo psychológia životnej cesty je psychológia, ktorá skúma osobný zmysel života, jeho hodnotu, možnosti sebarealizácie, pomocou štúdia konkrétnych typov životnej dráhy. Biodromálnu psychológiu založila Charlotte Bühlerová.

                                               

Biografia

Biografia alebo životopis je literárny žáner založený na opise života nejakej osoby, spravidla politicky, vojensky, vedecky, umelecky či inak významnej osobnosti. Podrobnou opisnou formou zachytáva všetko, čo sa týka života osobnosti, napr. detst ...

                                               

Rad Za osobnú odvahu

Rad Za osobnú odvahu, bol zavedený 28. decembra 1988. Toto vyznamenanie sa udelovalo občanom Sovietskeho zväzu a Ruska za mimoriadnu odvahu a statočnosť pri záchrane života, udržovaní verejného poriadku a ochrane štátneho majetku, ako aj za boj p ...

                                               

Osobná asistencia

Osobná asistencia je forma pomoci, integrácie a začiatku nezávislého života pre ťažko zdravotne postihnutých. Inštitút osobnej asistencie bol na Slovensku zavedený zákonom NR SR č. 195/1998 Z.z., na ktorý nadviazal aktuálny Zákon o sociálnej pomo ...

                                               

Spisovatel

Spisovatel je človek, ktorý sa profesionálne venuje písaniu, väčšinou kníh. Ale môže písať takmer akýkolvek text s primeraným rozsahom a obsahom. Spisovatel používa na svoju prácu prirodzený jazyk občas s miernymi úpravami. Dobrý spôsob nie však ...

                                               

Automobil

Automobil je cestný dopravný prostriedok používaný na prepravu osôb alebo tovaru. Ide o typ motorového vozidla, ktoré je najčastejšie poháňané benzínovým, naftovým alebo elektrickým motorom. Premáva výlučne po cestách a zvyčajne sa pohybuje na ni ...