Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 392
                                               

Systémová veda

Systémová veda - systemologiy je súbor disciplín zaoberajúcich sa systémom. Medzi jednotlivými disciplínami systémovej vedy niet ostrá hranica a chápanie jednotlivých disciplín sa pri rôznych autoroch líši. Tieto disciplíny používajú príbuzné met ...

                                               

Systémová analýza

Analýza systémová je metóda všeobecnej teórie systémov na exaktné a empiricko-intuitívne skúmanie základných vlastností a cielov jednoduchých systémov i zložitých systémov v rôznych oblastiach ludskej činnosti. Cielom systémovej analýzy je zlepši ...

                                               

Všeobecná teória systémov

Všeobecná teória systémov je teória skúmajúca základné vlastnosti a vzťahy systémov na základe ich vzájomnej izomorfie, resp. homomorfie, ako aj výber všeobecných kategórií a usporiadanie systémov do postupnosti. Matematickologickými prostriedkam ...

                                               

Teória chaosu

Teória chaosu je časť matematiky a fyziky, ktorá sa zaoberá systémami, ktorých dynamika za určitých podmienok citlivo závisí od začiatočných podmienok, takže ich správanie nie je dlhodobo predpovedatelné. Teória chaosu sa zaoberá chovaním istých ...

                                               

Lorenzov atraktor

Lorenzov atraktor, zavedený Edwardom Lorenzom v roku 1963, je nelineárny trojdimenzionálny deterministický dynamický systém odvodený zo zjednodušených rovníc vynútenej konvekcie v atmosfére. Pre istú množinu parametrov systém vykazuje chaotické s ...

                                               

Motýlí efekt

Motýlí efekt alebo efekt motýlieho krídla označuje velkú zmenu vývoja systému pri minimálnych zmenách začiatočných podmienok systému. Pojem sa používa na zdôraznenie citlivej závislosti vývoja systému od začiatočných podmienok, ktorých malé zmeny ...

                                               

Teória systémov

Teória systémov je súčasť vedného odboru zvaného systémová veda. Základy teórie systémov vypracoval Ludwig von Bertalanffy v rokoch 1949-1952. Teória systémov sa zameriava v prvom rade na štúdium všeobecných abstraktných systémov. Okrem toho zahŕ ...

                                               

Abstraktný systém

Abstraktný systém je systém, ktorý existuje len vo vedomí človeka Abstraktný systém ako formalizovaný model konkrétneho systému je produktom ludského myslenia, pričom objektívnu realitu zobrazuje pomocou prvkov abstraktnej povahy a vzťahom medzi ...

                                               

Čierna skrinka (všeobecný pojem)

Čierna skrinka alebo čierna schránka je hmotný systém s vnútornou organizáciou, štruktúrou a správaním prvkov, o ktorých nemá pozorovatel nijaké informácie, ale má možnosť vplývať na celý systém cez jeho vstupy a registrovať jeho reakcie cez výst ...

                                               

Herman Kahn

Herman Kahn bol americkým futurológom a prognostikom, vojenským a nukleárnym stratégom, geostratégom, fyzikom a matematikom, systémovým teoretikom a politický vedcom. Je považovaný za jedného zo zakladatelov americkej futurológie. Do roku 1961 pô ...

                                               

Komplexný adaptívny systém

Komplexný adaptívny systém je definovaný ako množstvo interagujúcich častí, ktoré sa v čase vyvíjajú a adaptujú vo svojom prostredí. Interakcie majú charakter nepredvídatelnosti, pričom prepojenie týchto akcií tvorí systémové vzory. Hovoríme o ne ...

                                               

Otvorená sústava (fyzika)

Otvorená sústava je fyzikálna sústava, ktorá si so svojím okolím vymieňa aj energiu aj hmotu. Opakom je uzavretá a izolovaná sústava. Všetky reálne sústavy, sú otvorené sústavy. Uzavretá a izolovaná sústava sú len abstrakcie, pomocou ktorých môže ...

                                               

Rozhranie (interface)

Rozhranie je v širšom zmysle miesto interakcie dvoch systémov alebo častí systémov, v užšom zmysle sa definuje napríklad ako spoločná hranica dvoch funkčných jednotiek, definovaná funkčnými vlastnosťami, signálovými vlastnosťami alebo inými vhodn ...

                                               

Systémová dynamika

Systémová dynamika je technika modelovania fungovania zložitého systému navzájom sa ovplyvňujúcich procesov, ktorú vypracoval Jay Wright Forrester. Zmena fázových súradníc fázových premenných sa rovná rozdielu medzi kladnými a zápornými faktormi. ...

                                               

Vonkajšie (teória systémov)

Vonkajšie je to, čo existuje mimo celku či systému, za jeho hranicami. To, čo existuje mimo systému, čo ho obklopuje, nazýva sa jeho prostredím. Niekedy sa rozlišuje medzi okolím systému ako takým jeho vonkajškom, ktorý naň bezprostredne vplýva, ...

                                               

Vzťažná sústava

Vzťažná sústava alebo referenčná sústava je spôsob, ako pozorujeme pohyby a ďalšie deje v skúmanom systéme. Väčšinou ju realizujeme za pomoci vhodnej súradnicovej sústavy, ktorá je daná svojim začiatkom a osami. Volba vzťažnej sústavy nemá vplyv ...

                                               

Astronómia

Astronómia, čo etymologicky znamená "zákon hviezd," je veda o vesmíre, zaoberajúca sa vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav. Zároveň skúma fyzikálne a chemické vlastnosti astronomi ...

                                               

Meteoritika

Meteoritika je vedný odbor skúmajúci pôvod a fyziku meteoritov, ich chemické a izotopové zloženie, obsah minerálov, morfológiu, vznik meteorických kráterov a súvislosti meteoritov s inými telesami planetárnej sústavy.

                                               

Astronómia: 1000 najdôležitejších článkov

Toto je zatial neúplný zoznam 1000 najdôležitejších článkov z oblasti astronómie a kozmonautiky. O každom hesle by mal existovať aspoň krátky článok s 3 až 5 vetvami. Astronómia Amatérska astronómia Astronómia viditelného svetla Neutrínová astron ...

                                               

Ablácia (astronómia)

Ablácia je sublimácia, topenie, strhávanie častíc z povrchu telesa pohybujúceho sa vesmírnym priestorom pri prechode daným prostredím.

                                               

Absolútna hviezdna velkosť

Absolútna hviezdna velkosť alebo absolútna magnitúda je v astronómii pozorovaná hviezdna velkosť, ktorú by mal objekt, keby bol pozorovaný zo štandardizovanej vzdialenosti. Umožňuje porovnávať celkové jasnosti objektov bez ohladu na ich vzdialenosti.

                                               

Absolútna jasnosť kométy

Absolútna jasnosť kométy je taká jasnosť, akú by mala kométa pri vzdialenosti 1 AU od Zeme aj od Slnka. Je odvodená zo zdanlivej jasnosti za určitých teoretických predpokladov zmeny fotometrického exponentu.

                                               

Absorpčné čiary

Absorpčné čiary sú tmavé čiary v pozorovanom elektromagnetickom spektre. Vznikajú ako dôsledok prechodu svetla zo vzdialeného astronomického objektu cez plynové mračno k pozorovatelovi. Podla výsledného nameraného spektra je možné predpokladať ch ...

                                               

Albedo

Albedo je miera odrazivosti telesa alebo jeho povrchu. Je to dôležitý pojem v klimatológii a astronómii, pričom presná definícia sa líši podla odboru.

                                               

Alhidáda

Alhidáda je otočné zariadenie rotujúce okolo zvislej alebo vodorovnej osi, ktoré umožňuje zamerať smer k vzdialenému bodu zrakom a odčítať zameraný smer na stupnici. V gréčtine sa alhidáda označovala aj ako διόπτρα a v latinčine linea fiduciæ. Na ...

                                               

Areocentrická dráha

Areocentrická dráha je obežná dráha okolo planéty Mars. Mesiac, pre porovnanie, je na geocentrickej dráhe okolo Zeme. Predpona areo- je odvodená zo starogréckeho slova Ares, ktoré je personifikáciou planéty Mars v gréckej mytológii.

                                               

Asterizmus

Asterizmus je výrazná skupina hviezd, ktorá nie je nijakým z 88 oficiálnych súhvezdí. Najznámejšie asterizmy sú napríklad Velký voz, Pegasov štvorec, Jarný trojuholník, Severný kríž a iné. Asterizmy môžu slúžiť ako pomôcka pre vyhladanie menej vý ...

                                               

Astrobiológia

Astrobiológia alebo bioastronómia alebo exobiológia alebo xenobiológia je interdisciplinárne odvetvie kombinujúce aspekty astronómie, biológie a geológie, pričom primárne je zamerané na štúdium pôvodu, rozširovania a evolúcie života na iných kozm ...

                                               

Astrofyzika

Astrofyzika je časťou astronómie, ktorá sa zaoberá fyzikou vo vesmíre, pokrýva fyzikálne vlastnosti nebeských objektov a aj ich správanie a vzájomné pôsobenie. Medzi objekty skúmané astrofyzikou patria galaxie, hviezdy, planéty, exoplanéty, medzi ...

                                               

Astrochémia

Astrochémia je štúdium chemických látok nájdených vo vzdialenom vesmíre, obyčajne v mrakoch molekulárneho plynu, ich vznik, interakcie a zánik. V astrochémii sa prekrývajú disciplíny astronómie a chémie. Používajú sa tu ďalekohlady na meranie rôz ...

                                               

Astrometria

Astrometria je oblasť astronómie, ktorý sa zaoberá meraním polôh a pohybov bodových zdrojov a teóriou vplyvov meniacich zdanlivú polohu objektov na oblohe. Predmetom astrometrie je aj teória meracích prístrojov používaných na určenie polôh hviezd ...

                                               

Astronómia viditelného svetla

Astronómia viditelného svetla alebo vizuálna astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá pozorovaním vesmírnych objektov viditelných vo viditelnom svetle. Patrí sem aj fotografia, fotometria, spektroskopia a polarimetria. Je súčasťou opti ...

                                               

Astronomické súradnicové systémy

Astronomický systém súradníc je v astronómii systém určujúci polohu nebeských objektov: satelitov, planét, hviezd, galaxii atď. Systémy súradníc môžu určiť polohu objektu v trojrozmernom priestore alebo vykresliť len jeho smer na nebeskej sfére, ...

                                               

Astronomický kongres v Prahe

Astronomický kongres v Prahe bolo najvyššie stretnutie astronómov, členov Medzinárodnej astronomickej únie, ktoré sa konalo 14. – 26. augusta 2006 v kongresovom centre v Prahe. Zúčastnilo sa tu 2412 registrovaných účastníkov. Bol tu predefinovaný ...

                                               

Astronomický symbol

Astronomické symboly sú symboly, ktoré sú požívane pre zjednodušené vyobrazenie rôznych nebeských objektov, teoretických konštrukcií a skúmaných udalostí v a sú bežne používané profesionálnymi a amatérskymi astronómami. Mnohé z nich vo viacerých ...

                                               

Baryónové číslo

Baryónové číslo je celkový počet baryónov mínus počet antibaryónov v danom systéme. Toto číslo dáva predstavu o kozmickej asymetrii medzi hmotou a antihmotou.

                                               

Biela noc

Biela noc je svetlá noc v lete v najsevernejších alebo v zime v najjužnejších geografických šírkach, keď Slnko neklesá pod horizont alebo klesá menej ako 18° pod horizont a večerný súmrak sa spája s ranným brieždením.

                                               

BOOMERanG

BOOMERanG bol experiment, ktorý meral žiarenie kozmického reliktného žiarenia časti oblohy v rámci troch suborbitálnych letov balónov. Je to prvý experiment, ktorý urobil vo vysokom rozlíšení velké snímky teplotných anizotropií reliktného žiareni ...

                                               

Červený posun

Červený posun je posun spektrálnych čiar smerom k červenému koncu spektra. Je to zníženie frekvencie elektromagnetického žiarenia svetla, rádiových vĺn, šíriaceho sa od galaxií,kvazarov a iných vzdialených objektov. Ide o to, že čiary viditelnej ...

                                               

Deklinácia (astronómia)

Deklinácia je uhlová vzdialenosť hviezdy od svetového rovníka meraná pozdĺž deklinačnej kružnice hviezdy. Udáva sa v stupňoch od 0° do 90° kladne k severnému svetovému pólu, záporne k južnému svetovému pólu. Deklinácia je jedna z rovníkových súra ...

                                               

Dichotómia (astronómia)

Dichotómia je úkaz, pri ktorom rozhranie svetla a tieňa prechádza stredom pozorovaného telesa. Nastáva vtedy, keď fázový uhol sa rovná 90°.

                                               

Dopplerov jav

Dopplerov jav je zmena vlnovej dĺžky elektromagnetických alebo akustických vĺn vyvolaná relatívnym pohybom zdroja a pozorovatela. Názov získal podla rakúskeho fyzika Christiana Johanna Dopplera, ktorý jav opísal v roku 1842 v Prahe. Pre priblížen ...

                                               

Družica

Družica je astronomické teleso obiehajúce okolo centrálneho astronomického telesa. Rozlišuje sa: prirodzená družica, umelá družica. Prirodzená družica je prírodné astronomické teleso spravidla mesiac. Umelá družica je umelé kozmické teleso, objek ...

                                               

Družicová geodézia

Družicová geodézia alebo satelitná geodézia je meranie tvaru a rozmerov Zeme, polohy objektov na jej povrchu a tvaru gravitačného pola Zeme prostredníctvom družicových techník, čiže geodézia prostredníctvom satelitov. Tradičná astronomická geodéz ...

                                               

Ekvinokcium (súradnice)

Ekvinokcium je astronomický pojem označujúci čas, ku ktorému sú udané súradnice hviezd v astronomických atlasoch a hviezdnych mapách. V dôsledku precesie sa súradnice objektov po čase menia a tak je nutné mapy obnovovať. Obvykle sa mapy k inému e ...

                                               

Elementy dráhy

Elementy dráhy sú súbor šiestich veličín a jedného časového údaju, ktoré jednoznačne definujú dráhu kozmického telesa v danom časovom okamihu kozmickým priestorom. Určenie elementov dráhy je hlavnou úlohou nebeskej mechaniky. V klasickej nebeskej ...

                                               

Epocha (astronómia)

V astronómii epocha označuje časový okamih, ku ktorému sú špecifikované astronomické súradnice alebo dráhové elementy. Je to časový okamih, na ktorý sa vzťahujú určité astronomické veličiny ako polohy hviezd, meniace sa v dôsledku ich vlastného p ...

                                               

Extragalaktická astronómia

Extragalaktická astronómia je odbor astronómie, ktorý sa zaoberá objektami mimo Galaxie, teda objektami, ktoré nie sú predmetom skúmania galaktickej astronómie.

                                               

Farebný index

Farebný index alebo Color Index, skratka CI je veličina pôvodne zavedená ako rozdiel medzi fotografickou a vizuálnou hviezdnou velkosťou. Všeobecne rozdiel medzi hviezdnymi velkosťami v dvoch rôznych spektrálnych oblastiach, a to medzi hviezdnou ...

                                               

Fázový uhol

Fázový uhol je v astronómii uhol medzi svetlom dopadajúcim na objekt a svetlom odrážajúcim sa od objektu smerom k pozorovatelovi. Pri pozorovaniach zo Zeme je to uhol Slnko – objekt – pozorovatel, ktorý je v podstate zhodný s uhlom Slnko – objekt ...