Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 356
                                               

Pingpongová diplomacia

Pingpongová alebo trojuholníková diplomacia označuje proces normalizácie vzťahov medzi Čínou a USA v 70. rokoch 20. storočia. Hlavnými tvorcami tejto politiky sú najmä, poradca pre otázky národnej bezpečnosti amerického prezidenta Richarda Nixona ...

                                               

Velmoc

Velmoc je štát, ktorý má vďaka svojej hospodárskej, vojenskej alebo kultúrnej moci určujúci vplyv na medzinárodné vzťahy. Označenie velmoc sa začalo používať po Viedenskom kongrese. Dnes sa za velmoci považujú predovšetkým stáli členovia Bezpečno ...

                                               

Weltpolitik

Weltpolitik bola koncepcia zahraničnej politiky Nemecka na konci 19. storočia na začiatku 20. storočia, ktorej hlavným cielom bolo presadenie Nemecka ako svetovej velmoci. Je spätá najmä s osobnosťou nemeckého cisára Viliama II.; používal ju mini ...

                                               

Anglicko-sovietska zmluva (1942)

Anglicko-sovietska zmluva, formálne Dvadsaťročná dohoda o vzájomnej pomoci medzi Spojeným královstvom a Zväzom sovietskych socialistických republík vytvorila vojenskú a politickú alianciu medzi Sovietskym zväzom a Spojeným královstvom, ktorá mala ...

                                               

Antarktický zmluvný systém

Antarktický zmluvný systém, je označenie pre Antarktickú zmluvu a súvisiace a nádväzné dohody a zmluvy, regulujúce vzťahy medzi štátmi v oblasti Antarktídy. Na účely ATS je Antarktída definovaná ako územie južne od 60. rovnobežky.

                                               

Balkánska dohoda

Balkánska dohoda alebo balkánsky pakt bola dohoda podpísaná Gréckom, Tureckom, Rumunskom a Juhosláviou dňa 9. februára 1934. Bola zameraná na uchovanie geopolitického statu quo v oblasti, ktorý bol nastolený po prvej svetovej vojne. Signatári súh ...

                                               

Berlínska zmluva

Berlínska zmluva je medzinárodný dohovor, ktorý 1. júla 1878 podpísali predstavitelia Spojeného Královstva, Rakúska-Uhorska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Ruska a Osmanskej ríše na záver Berlínskeho kongresu. Jeho úlohou bolo upraviť Sanstefans ...

                                               

Bernská dohoda o ochrane literárnych a umeleckých diel

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel je medzinárodná zmluva uzavretá roku 1886 vo švajčiarskom Berne, ktorá zaistila medzinárodný význam autorských práv. Pred uzavretím tejto dohody bežne štáty neuznávali autorské práva cudzích ...

                                               

Briandov-Kelloggov pakt

Briandov-Kelloggov pakt podpísaný 27. augusta 1928 v Paríži je medzinárodná zmluva o vylúčení vojny ako prostriedku riešenia medzinárodných sporov, okrem prípadov sebaobrany. Je pomenovaná po svojich autoroch - Aristide Briandovi, francúzskom min ...

                                               

Britsko-ruská dohoda (1907)

Britsko-ruská dohoda z roku 1907 je názov medzinárodnej zmluvy, ktorá bola podpísaná 31. augusta 1907 v ruskom Petrohrade medzi Ruskou ríšou a Britským impériom. Zmluvu, ktorá vymedzila sféry vplyvu medzi dvomi ríšami v Strednej Ázii, podpísal ru ...

                                               

Československo-sovietska zmluva (1943)

Zmluva o priatelstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík alebo neoficiálne československo-sovietska zmluva z 12. decembra 1943 bola bilaterálna zmluva podpísaná ...

                                               

Dohoda z Cotonou

Dohoda z Cotonou je zmluva medzi Európskou úniou a skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov. Bola podpísaná 78 štátmi AKT a 15 štátmi EÚ v Júni 2000 v Cotonou v Benine. Jej hlavným cielom je zníženie a možné odstránenie chudoby v rám ...

                                               

Dohovor o chemických zbraniach

Dohovor o chemických zbraniach, celým názvom Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení, je medzinárodná zmluva, ktorou sa štáty zaviazali nevyvíjať, nevyrábať, inak nezískavať, nehromadiť, neskladova ...

                                               

Dohovor o ochrane volne žijúcich živočíchov, vtákov a rýb v Afrike

Dohovor o ochrane volne žijúcich živočíchov, vtákov a rýb v Afrike, alebo Londýnsky dohovor z roku 1900 je viacstranná zmluva o ochrane volne žijúcich živočíchov na Africkom svetadieli, ktorú podpísalo Spojené královtsvo, Francúzsko, Nemecko, Tal ...

                                               

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu alebo Istanbulský dohovor je medzinárodná zmluva Rady Európy posudzujúca predovšetkým všetky druhy násilia voči ženám ako formu historicky a kultúrne podm ...

                                               

Druhá londýnska námorná zmluva

Druhá londýnska námorná zmluva alebo Londýnska zmluva z roku 1936 je medzinárodnou zmluvou, ktorá bola podpísaná 25. marca 1936. Bola podpísaná na základe Druhej londýnskej konferencie o odzbrojení, ktorá sa konala v Londýne v Spojenom královstve ...

                                               

Londýnska dohoda o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Osi

Londýnska dohoda o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Osi je medzinárodná zmluva Spojených štátov, Spojeného královstva, Francúzska a Sovietskeho zväzu), ktorá bola podpísaná 8. augusta 1945. Podla Moskovskej deklarácie rozhodli o ...

                                               

Londýnska námorná zmluva

Londýnska námorná zmluva bola zmluva, ktorú 22. apríla 1930 uzatvorili po Washingtonskej zmluve námorné velmoci - Spojené královstvo, USA, Japonsko. Odmietli ju podpísať Francúzsko a Taliansko. Na konferencii stanovili celkové tonáže nižších trie ...

                                               

Londýnska zmluva (1358)

Londýnska zmluva z roku 1358, tiež známa ako prvá Londýnska zmluva bola podpísaná počas Storočnej vojny, ktorá prebiehala medzi Anglickom a Francúzskom.

                                               

Londýnska zmluva (1359)

Prvá Londýnska zmluva 1358 mala za následok aj druhú Londýnsku zmluvu. Po tom, ako anglický král Eduard III. v roku 1356 zvíťazil nad Francúzmi v bitke pri Poitiers, počas ktorej sa Angličanom podarilo dostať do zajatia francúzskeho krála Jána II ...

                                               

Londýnska zmluva (1474)

Londýnska zmluva z roku 1474 bola zmluva medzi francúzskym vojvodom Karolom Smelým z Burgundska a anglickým králom Eduardom IV. z Anglicka, ktorá bola podpísaná 25. júla 1474. V zmluve sa Karol Smelý zaviazal vojensky podporiť Eduarda IV. a zárov ...

                                               

Londýnska zmluva (1518)

Londýnska zmluva z roku 1518 bola pakt o neútočení, ktorú v roku 1518 podpísalo Anglické královstvo, Francúzsko, Burgundsko, Rímsko-nemecká ríša, Pápežský štát, Holandsko a Španielsko. Zmluva mala taktiež zjednotiť kresťanské krajiny, aby zastavi ...

                                               

Londýnska zmluva (1827)

Londýnska zmluva z roku 1827 je zmluva podpísaná 6. júla 1827 medzi Spojeným královstvom, Francúzskym královstvom a Ruskom. Touto zmluvou bol pozastavený konflikt medzi Gréckom a Osmanskou ríšou počas gréckej vojny za nezávislosť. Tri európske mo ...

                                               

Londýnska zmluva (1913)

Londýnska zmluva, Londýnska mierová zmluva alebo Londýnsky protokol z roku 1913 je mierová zmluva, ktorá bola podpísaná 30. mája 1913 medzi Bulharskom, Čiernou Horou, Srbskom a Osmanskou ríšou po skončení prvej balkánskej vojny. Do obsahu tejto z ...

                                               

Londýnska zmluva (1915)

Londýnska zmluva z roku 1915 bola podpísaná v Londýne 26. apríla 1915 medzi Talianskym královstvom a krajinami Trojdohody.

                                               

Londýnska zmluva (1946)

Londýnska zmluva z roku 1946 bola podpísaná 22. marca 1946 medzi Spojeným královstvom a Zajordánskom. Zmluva nadobudla platnosť 17. júna 1946.

                                               

Londýnsky dohovor (1786)

Londýnsky dohovor z roku 1786 alebo Anglicko-španielsky dohovor je zmluva, ktorá bola podpísaná 14. júla 1786 medzi Spojeným královstvom a Španielskym královstvom. Zmluva obsahovala dohodu o vysťahovaní Angličanov z pobrežia moskytov v Strednej A ...

                                               

Londýnsky dohovor (1840)

Londýnsky dohovor alebo Londýnska zmluva z roku 1840 bola medzinárodná zmluva podpísaná 15. júla 1840. Zmluvu podpísali vtedajšie mocnosti Spojené královstvo, Habsburská ríša, Prusko a Rusko. Jej účelom bola garancia územnej celistvosti Osmanskej ...

                                               

Londýnsky dohovor (1884)

Londýnsky dohovor z roku 1884, je zmluva, ktorá bola podpísaná 27. februára 1884 medzi Spojeným královstvom a Transvaalskou republikou. Londýnsky dohovor nahradil Pretóriansky dohovor z roku 1881, ktorým sa skončila Prvá búrska vojna.

                                               

Medzinárodná zmluva

Medzinárodná zmluva je dohoda dvoch alebo viacerých subjektov medzinárodného práva, ktorá má medzinárodno-právne účinky a riadi sa medzinárodným právom. Medzinárodné zmluvy spolu s medzinárodnými obyčajmi sú hlavnými prameňmi medzinárodného práva ...

                                               

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu, skratka ACTA, je multilaterálna obchodná dohoda majúca za ciel zavedenie medzinárodných noriem v oblasti vynucovania práv duševného vlastníctva. ACTA sa zameriava tak na falšovanie tovaru, ako aj na digitá ...

                                               

Pakt troch velmocí

Pakt troch velmocí alebo Pakt troch bol pakt uzatvorený 27. septembra 1940 medzi Nemeckom, Talianskom a Japonskom. Týmto paktom sa doformoval tzv. fašistický útočný pakt. Neskôr k paktu pristúpilo Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko, Chorvát ...

                                               

Parížska zmluva (1323)

Parížska zmluva z roku 1323 bola podpísaná 6. marca 1323. Zmluva bola dohodou medzi Francúzom Ľudovítom I. z Flámska a Holanďanom Viliamom III. Oranžským. Ľudovít I. sa vzdal nárokov na Zéland provincia v Holandsku, zatialčo sa Viliam III. vzdal ...

                                               

Parížska zmluva (1900)

Vtedajšie Španielsko a Francúzsko mali nezhody ohladom dvoch afrických území - Río Muni dnes časť Rovníkovej Guiney a Río de Oro dnes teritórium v Západnej Sahare, alebo Maroka. Na základe zmluvy z územia Río Muni 300 000 km² ostalo Španielsku le ...

                                               

Pražská zmluva (1973)

Pražská zmluva je označenie pre Zmluvu o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka. Zmluva bola podpísaná 11. decembra 1973 v Prahe, do platnosti vstúpila po výmene ratifikačných listín v B ...

                                               

Quadruplealliance (1813)

Quadruplealliance alebo štvorspolok alebo aliancia štyroch z roku 1813 bola dohoda medzi štyrmi európskymi velmocami Spojeným královstvom, Ruskom, Pruskom a Rakúskom. Jej cielom bolo riešiť následky napoleonských vojen a vytvoriť vojenskú alianci ...

                                               

Saigonské zmluvy

Počas vlády vietnamského krála Tu-duca v rokoch 1848-1883 boli v krajine prenasledovaný kresťanskí misionári, čo bola zámienka pre Francúzsko, ktoré sa začalo vojensky miešať na ich obranu. Francúzi obsadili Dà Nẵng v roku 1858 a následne aj Saig ...

                                               

Saintgermainská zmluva (1919, menšia)

Tzv. Menšia saintgermainská zmluva podpísaná v Saint-Germain-en-Laye dňa 10. septembra 1919) je zmluva medzi štátmi Dohody a jej spojencami, a Česko-Slovenskom, podpísaná v ten istý deň na tom istom mieste ako Saintgermainská mierová zmluva. Upra ...

                                               

Saintgermainská zmluva (1919, velká)

Saintgermainská zmluva alebo Saintgermainská mierová zmluva je mierová zmluva podpísaná 10. septembra 1919 medzi štátmi Dohody a ich spojencami na jednej strane a Rakúskom na druhej strane. Deklarovala zrušenie Rakúsko-Uhorska a vytvorenie nových ...

                                               

Sanstefanská mierová zmluva

Sanstefanská predbežná mierová zmluva bola podpísaná medzi Ruskom a Osmanskou ríšou dňa 3. marca 1878 v meste San Stefano. Jej podpísaním sa skončila Rusko-turecká vojna. Zmluvu podpísali za Rusko vyjednávač a velvyslanec v Istanbule knieža Nikol ...

                                               

Strategic Arms Limitation Talks

Strategic Arms Limitation Talks alebo rozhovory/rokovania o obmedzení strategických zbraní alebo skrátene SALT je názov rokovaní o obmedzení strategických zbraní medzi ZSSR a USA v 60. a 70. rokoch 20. storočia, ako aj bilaterálnych zmlúv, ktoré ...

                                               

Štatút Rady Európy

Štatút Rady Európy alebo Londýnska zmluva z roku 1949 je zmluva, ktorá bola podpísaná 5. mája 1949. Vďaka tejto zmluve sa vytvorila Rada Európy.

                                               

Utrechtský mier

Utrechtský mier je séria zmlúv medzi Francúzskom a ostatnými európskymi štátmi, podpísaná v holandskom meste Utrecht v roku 1713, ktorá patrila medzi sériu zmlúv, ktorá ukončila Vojnu o španielske dedičstvo.

                                               

Versaillská sústava

Versaillská sústava/versaillský systém môže označovať aj versaillsko-washingtonskú sústavu, pozri versaillsko-washingtonská sústava Versaillská sústava alebo versaillský systém je sústava medzinárodných vzťahov a medzinárodného usporiadania, ktor ...

                                               

Vianočná dohoda

Vianočná dohoda je dokument podpísaný v Bratislave pred Vianocami roku 1943, na základe ktorého vznikla Slovenská národná rada. Po vypuknutí Slovenského národného povstania v auguste 1944 SNR vyšla z ilegality a začala pôsobiť na povstaleckom úze ...

                                               

Viedenský dohovor o diplomatických stykoch

Viedenský dohovor o diplomatických stykoch je medzinárodný dohovor o diplomatických vzťahoch, výsadách a imunitách diplomatických misií. Dohovor bol prijatý 18. apríla 1961 na konferencii OSN vo Viedni a do platnosti vstúpil 24. apríla 1964. Obsa ...

                                               

Washingtonská zmluva (1922)

Washingtonská zmluva alebo Washingtonská námorná zmluva bola zmluva ktorú uzatvorili po prvej svetovej vojne päť najmocnejších námorných velmocí: Spojené královstvo, USA, Japonsko, Francúzsko a Taliansko 6. februára 1922. V zmluve sa stanovili ce ...

                                               

Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe

Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe alebo nepresne Záverečný helsinský akt je akt podpísaný 35 štátmi na záver záverečnej fázy rokovaní Konferencie o bezpečnosti a spolupráce v Európe v roku 1975. Bolo prijatých 10 princ ...

                                               

Zmluva o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku

Zmluva o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku alebo neoficiálne Zmluva dva plus štyri je medzištátna zmluva medzi Nemeckou demokratickou republikou, Nemeckou spolkovou republikou, Francúzskom, USA, Spojeným královstvom a ZSSR, ktorá umožnila ...

                                               

Zmluva o nešírení jadrových zbraní

Zmluva o nešírení jadrových zbraní je zmluva, ktorá má obmedziť šírenie jadrových zbraní, ktorá bola podpísaná 1. júla 1968 a do platnosti vstúpila v roku 1970. V súčasnosti ju podpísalo 189 krajín, z ktorých 5 vlastní jadrové zbrane. Myšlienkou ...