Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 344
                                               

Smerovacia tabulka

Smerovacia tabulka obsahuje informácie, ktoré sú nutné pri rozhodovaní o smerovaní. Záznamy sú v smerovacej tabulke rozdelené do riadkov pričom každý obsahuje jednu smerovaciu informáciu. Riadky sú zoradené od najkonkrétnejších po najvšeobecnejši ...

                                               

Sociálna sieť (internet)

Sociálna sieť je webová služba fungujúca pomocou webovej stránky určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi luďmi. Sociálne siete môžu byť orientované súkromne alebo pracovne. Každý používatel si vytvorí vlastný profil, v ktorom napíše ...

                                               

Spam

Spam je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu. Zväčša je používaný ako reklama, hoci za krátku históriu elektronickej komunikácie bol spam použitý aj z iný ...

                                               

Spoločenský softvér

Spoločenský softvér sú kolaboratívne technológie ako súčasť poskytovania služieb. Obsahuje funkcie vzájomného zdielania správ, dokumentov, výmeny informácií v skupinách, komunitách, či už medzi osobami, alebo procesmi dokumentového a informačného ...

                                               

Spoločné rozhranie sieťového priechodu

Spoločné rozhranie sieťového priechodu, skrátene CGI, je protokol na prepojenie externých aplikácií s webovým serverom. To webovému serveru umožňuje delegovať požiadavku od klienta na externú aplikáciu, ktorá podla požiadavky vráti výstup webovém ...

                                               

Tag (web)

Tag je indexový názov priradený informácii/skupine informácií na stránkach sociálnych sietí na internete. Tagging alebo tagovanie je priraďovanie tagu, teda samotné využitie tagov. Väčšinou sa ako tagy používajú klúčové slová alebo zaužívané term ...

                                               

Tag cloud

Tag cloud alebo keyword cloud je také vizuálne zobrazenie tagov používaných používatelmi na danej webovej stránke, pri ktorom sú jednotlivé tagy jednak systematicky zoradené a jednak sú jednotlivé tagy vizuálne odlíšené podla používanosti a dôlež ...

                                               

Triple Play

Triple Play je marketingový názov na pomenovanie kombinácie troch komunikačných služieb: televízia, internet a pevná linka v jednom balíku. Volne by sa "Triple Play" dalo preložiť ako "trojaký úžitok" alebo "trojaká zábava". V začiatkoch šlo o ko ...

                                               

Usenet

Usenet - sústava vzájomne prepojených uzlov, ktoré si medzi sebou predávali sieťové news. Vznikla spolu so vznikom internetu. Časom sa z nej stala virtuálna sieť, resp. služba poskytovaná v rámci iných sietí.

                                               

Vimeo

Vimeo je webový projekt určený pre zdielanie audiovizuálnej tvorby. Nachádzajú sa na ňom prevažne autorské a umelecké diela. Vimeo je primárne určené filmovým nadšencom a experimentátorom, ktorí sa môžu zaregistrovať a zdielať názory a postrehy s ...

                                               

Waybook

Waybook je bezplatná služba určená nielen študentom. Záujemcovia o sprostredkovanie jázd sa musia zaregistrovať, služby sú ponúkané zdarma. K ochrane proti potenciálnym násilníkom slúži hodnotenie vodičov. K ochrane osobných údajov je určená ochr ...

                                               

Web content management system

Vyskytujú sa nasledujúce slovenské ekvivalenty: nepresne webový systém na správu obsahu, systém na správu obsahu webu, systém na správu webového obsahu, systém na správu obsahu webových stránok/webstránok webový systém riadenia obsahu, systém ria ...

                                               

Web search engine

Web search engine alebo WWW search engine alebo skrátane search engine je search engine, ktorý vyhladáva na WWW. V širšom zmysle zahŕňa aj web metasearch engines. Najznámejšíe web search engines sú Google, Yahoo, AltaVista a Bing.

                                               

Webová aplikácia

Webová aplikácia alebo Internetová aplikácia je aplikácia typu klient-server vytvorená pre prostredie internetu alebo intranetu. V softvérovom inžinierstve je aplikácia poskytovaná užívatelom z webového servera cez počítačovú sieť Internet, alebo ...

                                               

Webová hra

Webová hra, alebo Browser hra je on-line hra, hratelná pomocou internetového prehliadača. Nie je potrebná inštalácia hry. Niektoré hry umožňujú doinštalovať softvér ktorý zvyšuje rýchlosť prehliadania. Takmer každá takáto hra je zadarmo, no vo vä ...

                                               

Webová služba

Webová služba je podla definície W3C riešenie, ako spolu môžu aplikácie komunikovať a vymieňať si medzi sebou informácie prostredníctvom Internetu. Toto definitívne rúca bariéry medzi rozdielnymi systémami, ale pri bežnom používaní sa tento výraz ...

                                               

Wiki

Wiki je webová stránka, ktorá umožňuje návštevníkom pridávať, odstraňovať a upravovať obsah, čo sa zakladá na myšlienke spoločného spravovania informácií na web stránkach. Prvá wiki bola vyvinutá Ward Cunninghamom v polovici 90. rokov 20. storoči ...

                                               

WSDL

WSDL je jazyk, ktorý opisuje, aké funkcie ponúka webová služba a spôsob, ako sa jej to opýtať. Zapisuje sa vo formáte XML. Spravidla teda opisuje SOAP komunikáciu. Podporované operácie a správy sú opísané abstraktne a potom sa obmedzujú na konkré ...

                                               

Zoznam internetových domén najvyššej úrovne

Toto je zoznam internetových domén najvyššej úrovne. Pre viacej informácií o TLD, ktoré nie sú založené na norme ISO 3166-1, pozri v články doména najvyššej úrovne.

                                               

Kontrolný súčet

Kontrolný súčet je v informatike menšie množstvo dát, ktoré vznikne následkom určitej operácie na nejakom väčšom dátovom bloku. Využíva sa ako ochranný a kontrolný mechanizmus na zistenie poškodenia dátového bloku počas jeho archivácie alebo pren ...

                                               

Kontrola cyklickým kódom

Kontrola cyklickým kódom alebo cyklická kontrola je druh kontrolného súčtu používaného na kontrolu správnosti prenášaných údajov v telekomunikačnej technike a počítačových sieťach, ako aj uložených údajov na pamäťových médiách ako je napríklad pe ...

                                               

Datagram

Datagram je typ paketu tzv. "nespolahlivého prenosu dát". Všeobecne termínom paket označujeme akúkolvek správu formátovanú ako paket. Rozdiel medzi "spolahlivým" a "nespolahlivým" prenosom je overovanie doručenia. V prvom prípade dostane odosiela ...

                                               

Endianita

Endianita je v informatike spôsob uloženia čísel v pamäti počítača, ktorý definuje, v akom poradí sa ukladajú jednotlivé jednotky informácie príslušného údajového typu. Ak ide konkrétne o bajty, označuje sa tiež ako poradie bajtov. Rôzne platform ...

                                               

Komunikačný protokol

Komunikačný protokol alebo protokol je súbor pravidiel, ktoré používajú programy alebo operačné systémy na komunikáciu medzi koncovými bodmi komunikačného systému. V najjednoduchšej forme možno protokol charakterizovať ako pravidlá riadiace synta ...

                                               

Baofeng UV-5R

Táto dvojpásmová rádiostanica sa stala celosvetovo populárnou najmä pre svoje technické parametre a bohatú funkcionalitu v danej cenovej hladine. Ponúka množstvo dôležitých funkcií. Za zmienku určite stojí frekvenčný rozsah, možnosť vysielať DTMF ...

                                               

Optické vlákno

Optické vlákno je optický vlnovod, vyrobený v tvare dlhého vlákna. Svetlo, ktoré vchádza do jedného konca optického vlákna, je vedené vláknom a vychádza druhým koncom.

                                               

Wienerov filter

Wienerov filter je filter, ktorého účel je znižovať šum v signále v porovnaní so signálom ktorý šum neobsahuje. Navrhol ho počas roku 1940 a v roku 1949 publikoval Norbert Wiener. Ako ekvivalent Wienerovej práce ho nezávisle odvodil a v roku 1941 ...

                                               

Telefónia

Telefónia je súhrnný názov pre obojsmerný spôsob prenosu ludského hlasu na velkú vzdialenosť v reálnom čase. Telefónia sa uskutočňuje prostredníctvom telefónnej technológie. Tá zahŕňa prenosové prostredie, čiže telefónna sieť skladajúca sa z tele ...

                                               

Celulárna rádiová sieť

Celulárna čiže bunková rádiová sieť je rádiová telekomunikačná sieť, v ktorej komunikáciu v rozlahlejšej geografickej oblasti zabezpečuje množstvo základňových staníc, ktoré svojím dosahom vytvárajú sústavu vzájomne sa prekrývajúcich pomerne malý ...

                                               

CPE

CPE je skratka z angl. výrazu Customer-premises equipment, resp. customer-provided equipment. Výraz sa používa v oblasti TELKO/ICT a označuje akékolvek koncové zariadenie na strane abonenta/zákazníka umiestnené na pozemku abonenta a pripojené tel ...

                                               

Pevná linka

Pevná linka je telefónna linka, ktorá je realizovaná v pevnom médiu, čo môže byť kovový kábel alebo optický kábel. Týmto sa odlišuje od mobilnej linky, kde sú médiom rádiové vlny. Obyčajne je lacnejšia ako mobilná linka a poskytuje vyššiu kvalitu ...

                                               

Telefónny hovor

Telefónny hovor je základná telekomunikačná služba poskytovaná telefónnou sieťou. Ide o obojsmernú hlasovú komunikáciu spravidla medzi dvoma účastníkmi prostredníctvom telefónnej siete za pomoci telefónneho prístroja.

                                               

Základňová stanica GSM

Základňová stanica GSM alebo vysielacia a prijímacia základňová stanica GSM alebo základňová rádiová stanica GSM je komponent siete GSM, ktorý obsluhuje aspoň jednu bunku a je riadený základňovou riadiacou jednotkou. Umiestnenie základňovej stani ...

                                               

FON

FON je firma s globálnou pôsobnosťou registrovaná v Madride, ktorú založil a vedie Martin Varsavsky. Cielom projektu FON je vybudovať celosvetovú sieť vzájomne zdielaných WiFi prístupových bodov pre pripojenie k internetu. FON nebuduje vlastnú in ...

                                               

Huawei

Huawei, plným názvom Huawei Technologies Co. Ltd., je čínska nadnárodná telekomunikačná a hardvérová spoločnosť, dodávatel informačných a komunikačných riešení, so sídlom v Šen-čene. Podla obratu bol v roku 2010 najväčšou čínskou a druhou najväčš ...

                                               

ZTE

ZTE Corporation je čínska spoločnosť podnikajúca v odbore komunikačných technológií. ZTE ponúka kompletné riešenie infraštruktúry pre káblové aj bezdrôtové počítačové siete, pevné aj mobilné telefónne siete, video konferencie, optický prenos sign ...

                                               

Telemetria

Telemetria alebo dialkové meranie alebo meranie na dialku je metóda prenosu údajov meranej veličiny na dialku resp. technické prostriedky na takéto meranie. V astronómii sa využíva najmä pri raketách, umelých družiciach a kozmických sondách. Na m ...

                                               

Entropia (teória informácií)

Entropia je v teórii informácií miera neurčitosti t. j. protiklad k pojmu informácia. Určuje množstvo nejasnosti na druhej strane informácie obsiahnuté v správe. Pojem zaviedol Claude E. Shannon v roku 1948 vo svojom diele A Mathematical Theory o ...

                                               

Operácia (informatika)

Operácia v teórii informácií a kybernetike môže byť: b) pracovný krok počítača, v užšom zmysle a najčastejšie len ako vykonanie inštrukcie/príkazu teda ak je krok kódovaný v tvare príkazu a) tvorba výstupných informácií t.j. výsledkov zo vstupnýc ...

                                               

Signál

Signál je materiálny proces alebo stav materiálneho systému, ktorý môže byť nositelom informácie. Je nositelom informácie, ktorý prechádza spojovacím kanálom. Signál je kódovaná správa konvertovaná na tvar hmotne schopný na prepravu. Signál je ko ...

                                               

Druskininkai

Druskininkai sú malé liečebné kúpele, ktoré sa nachádzajú na juhu Litvy, 130 km od Vilniusu. Mesto je známe svojimi minerálnymi zdrojmi a bahennými kúpelmi.

                                               

Onsen

Onsen sú tradičné japonské kúpele, ktoré sa nachádzajú po celom Japonsku. Slúžia aj ako miesto na vykonávanie šintoistického očistného rituálu. Využívajú termálnu, alebo umelo ohrievanú vodu.

                                               

Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie

Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie je spolu s Jednotkou inteznívnej starostlivosti špecializovanou súčasťou zdravotníckych zariadení charakterizované možnosťou intenzívnej starostlivosti najmä vďaka vyššiemu pomeru medzi počtom členov person ...

                                               

Univerzitná nemocnica

Univerzitná nemocnica alebo fakultná nemocnica je nemocnica, ktorá sa podiela aj na príprave na zdravotnícke povolania, na výučbe a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a preto spolupracuje s príslušnou univerzitou/univerzitami, resp. ich ...

                                               

American Roentgen Ray Society

American Roentgen Ray Society je rádiologická spoločnosť v Spojených štátoch. Bola založená v roku 1900, v období objavenia röntgenového žiarenia. Sídli v Leesburgu vo Virgínii. Spoločnosť vydáva mesačník American Journal of Roentgenology predtým ...

                                               

European Association of Nuclear Medicine

European Association of Nuclear Medicine zastrešuje a spája 39 národných spoločností nukleárnej medicíny, 18 neeurópskych spoločností s podobnou orientáciou a 3200 individuálnych členov z viac ako 80 krajín sveta, vrátane fyzikov, vedcov, inžinie ...

                                               

Európska asociácia študentov farmácie

Európska asociácia študentov farmácie je nezisková, mimovládna, apolitická a profánna federácia združujúca 45 asociácií študentov farmácie z 37 krajín, ktorá reprezentuje vyše 100 000 študentov farmácie z celej Európy. Motto EPSA "Bringing Pharma ...

                                               

International Association of Dental Students

International Association of Dental Students je mimovládna organizácia, ktorá reprezentuje študentov zubného lekárstva na celom svete. Bola založená v septembri 1951 počas prvého Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo v Kodani v Dánsku. Aktuá ...

                                               

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny je medzinárodná agentúra, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie. Sídli vo francúzskom meste Lyon a koordinuje výskum príčin rakoviny. Vedie oficiálne databázy kategorizujúce karcinogény a v ...

                                               

Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska komora je profesionálna organizácia lekárov na Slovensku. Členstvo v organizácii nie je pre lekárov povinné, ale vykonávanie lekárskeho povolania na Slovensku je podmienené registráciou v registri lekárov SR. Komora sídli v Bra ...