Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 341
                                               

Viktimológia

Viktimológia je relatívne nová vedecká disciplína zaoberajúca sa obeťami trestných činov a ich životným štýlom, ktorý má dopad na šancu stať sa obeťou trestného činu.

                                               

Vývinová psychológia

Vývinová alebo vývojová psychológia je odbor psychológie zaoberajúci sa: psychickými javmi živočíchov na všetkých stupňoch evolučného radu fylogenetická psychológia genézou individuálneho psychického života ontogenetická psychológia psychikou lud ...

                                               

Základná atribučná chyba

Základná atribučná chyba je tendencia k nadhodnoteniu významu dispozičných faktorov vzhladom k situačným vplyvom. Napríklad konanie iných je pripisované viac ich povahovým vlastnostiam, ako konkrétnej situácii alebo náhode. Naopak vlastné zlyhani ...

                                               

Emócia

Emócie sú psychologické procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami, motorickými prejavmi, zmenami pohotovosti a koncentrácie. Vyvolávajú a ovplyvňujú tak ďalšie psychologické procesy. Emócie sú ...

                                               

Apatia

Etymologický pôvod výrazu apatia je v gréckom slove απάθεια apatheia, ktorým sa označoval duševný pokoj, necitlivosť a oslobodenosť od afektov, inak povedané stav bez afektov. Dosiahnuť takúto apatiu sa pokúšali najmä predstavitelia stoicizmu. Po ...

                                               

Averzia

Averzia odpor, ošklivosť, antipatia) je pocit záporného postoja alebo náchylnosť k takémuto pocitu, spravidla s túžbou vyhnúť sa objektu vyvolávajúcemu tento pocit. Averzia môže byť voči určitým osobám, veciam, činnostiam, situáciám, spomienkam a ...

                                               

Cit

Cit je afektívny stav na rozdiel od vedenia; psychický jav, ktorý spočíva v prežívaní príjemnosti alebo nepríjemnosti. City sa vzťahujú na javy, ktoré majú stabilný motivačný význam. City odhalujú osobnosti predmety, ktoré zodpovedajú jej potrebá ...

                                               

Cítenie

Cítenie je emócia vyvolaná morálnymi alebo duchovnými príčinami, skôr než príčinami bezprostredne organickými, napr. náboženské cítenie, estetické cítenie, atď. V morálnom zmysle: sklon k altruizmu.

                                               

Emocionalita

Emocionalita je aktuálny citový sprievod a súčasť prežívania; relatívne trvalá súčasť vzťahov človeka k okoliu i k sebe samému; prejavuje sa zmenami fyziologickými, mimikou a i. Emocionalita je vlastnosť charakterizujúca obsah, kvalitu a dynamiku ...

                                               

Hnus

Hnus je krajne nepríjemný pocit, vyvolaný niečím ošklivým, protivným, odporným; ošklivosť, odpor najvyššieho stupňa. Podla Carla Gustava Junga, hnus je psychická trauma.

                                               

Hystéria

Hystéria archaicky neuróza. Odborne sa od diagnózy "hystérie" upustilo, okrem iného i preto, že sa termín sprofanoval v hovorovej reči a rozmazal sa jeho obsah. Ani skratové a jednoznačné pejoratívne konotácie nie sú presné. Niektoré hysterické p ...

                                               

Komické

Komické je forma emocionálneho hodnotenia javov, ktorá sa prejavuje spravidla smiechom ako fyziologickou reakciou subjektu. Podla Bergsona pre pozorovatela vzniká komické predovšetkým vtedy, keď sa tuhá kontinuita presadzuje namiesto prispôsobeni ...

                                               

Nenávisť

Nenávisť je hlboká, intenzívna emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriatelstvo a odpor voči inej osobe, skupine alebo objektu, nenávisť sa spája s potrebou škodiť a spôsobovať bolesť a s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto potreby dôjde. Ide o zme ...

                                               

Nepríjemnosť

Nepríjemnosť môže byť: v psychológii a podobne: záporný zážitok alebo vlastnosť vyvolávajúca záporný zážitok. vlastnosť byť taký, ktorý na nás pôsobí nemilo, nie príjemne, ktorý pociťujeme nemilo, nie príjemne, nemilý, protivný

                                               

Nočný úlak

Nočný úlak je neuróza detí prevažne od 2 do 10 rokov, prejavuje sa náhlymi stavmi úzkosti v noci. Dieťa začína zo spánku kričať, niekedy vyskakuje z lôžka, alebo má široko roztvorené oči. Stav trvá aj niekolko minút a končí sa samovolným alebo ná ...

                                               

Príjemnosť

Príjemnosť je kladný zážitok alebo vlastnosť vyvolávajúca kladný zážitok. Príjemnosť je zážitok sprevádzaný pocitom rastu alebo uspokojovania psychofyziologických potrieb. Podla Kanta je príjemné to, čo sa zmyslom pri pociťovaní páči.

                                               

Rozkoš

Rozkoš je velmi príjemný pocit uspokojenia, potešenia, blaženosti, radosti, dosahujúci najvyšší stupeň; blaho, slasť. Rozkoš je velmi intenzívny zážitok fyzický alebo duchovný spojený s hlbokou túžbou alebo aj s celou osobnosťou subjektu.

                                               

Smútok (cit)

Smútok alebo žial či zármutok je dlho trvajúci stav zachmúrenosti, clivoty a lútosti, ktorý je charakterizovaný celkovým útlmom psychickej aktivity a znížením psychickej odolnosti voči aktuálne pôsobiacim vplyvom, je dôsledkom prevahy záporných p ...

                                               

Strach

Strach je pocit znepokojenia z blížiaceho sa zla; negatívny cit, nepríjemná emócia, nepríjemný zážitok s neurovegetatívnym sprievodom, spravidla zblednutím, chvením, zrýchleným dýchaním, búšením srdca, zvýšením krvného tlaku a pohotovosťou k obra ...

                                               

Strasť

Strasť je telesné i duševné trápenie, súženie, bieda, bolesť, utrpenie, starosť, zármutok; opak slasti. V indickej filozofii je strasť prejavom radžasu.

                                               

Stud

Stud môže byť aj hanblivosť. Stud alebo pocit hanby alebo hanba alebo pocit zahanbenia je pocit pri uvedomení si nesprávneho, zlého konania alebo nejakého iného osobného nedostatku. Podla Novalisa je stud pocit profanácie. S priatelstvom, láskou ...

                                               

Súcit

Súcit je cit útrpnosti s nešťastím druhého človeka. Podla J. J. Rousseaua je súcit prirodzený cit, ktorý tlmí v každom jednotlivcovi sebeckosť a prispieva tak k vzájomnému zachovaniu celého druhu. Súcit nahradzuje v prirodnom stave zákony a cnosť ...

                                               

Úzkosť

Úzkosť je negatívny cit, negatívny emocionálny stav, ktorý vzniká pri ohrození, neistote, neúspešnosti, ostrých konfliktoch alebo deprivácii. Úzkosť je považovaná za normálnu reakciu na stres. Príčina úzkosti je ohrozenie, neistota, neúspešnosť a ...

                                               

Zúfalstvo

Zúfalstvo je extrémne vyhranený stav citovej dezorientácie, deštrukcie a beznádeje, charakterizovaný stratou vôle a takmer úplnou stratou konzistentného/rozumného uvažovania a volných aktivít. V patologickej podobe môže viesť k samodeštrukcii jed ...

                                               

Klam rozbitého okna

Klam rozbitého okna je alegória, ktorú prezentoval liberálny klasický ekonóm Frédéric Bastiat vo svojej eseji Ce quon voit et ce quon ne voit pas z roku 1850, a ktorá má vyjadrovať názor, že je v ekonómii chyba brať do úvahy len uskutočnené konan ...

                                               

Kognitívne skreslenie

Kognitívne skreslenie je systematická, opakovaná chyba v myslení, rozhodovaní, odhadoch, spomienkach, zapamätávaní a iných myšlienkových procesoch, pričom závery o iných luďoch a situáciách môžu v týchto prípadoch byť vyvodené nelogickým spôsobom ...

                                               

Haló efekt

Haló efekt je kognitívne skreslenie, v ktorom celkový dojem pozorovatela z osoby, z firmy, zo značky alebo produktu ovplyvňuje pocity a myšlienky pozorovatela o znakoch alebo vlastnostiach daného subjektu. Termín zaviedol psychológ Edward Thorndi ...

                                               

Johariho okno

Joharino okno je nástroj, metóda v psychológii. Jeho tvorcami sú Joseph Luft a Harry Ingham, vznikol v roku 1955 v USA. Vyjadruje vzájomné väzby medzi intrapersonálnymi a interpersonálnymi dejmi. Dá sa naznačiť: známe pre jednotlivca - otvorené a ...

                                               

Survivorship bias

Klam přeživších je logický klam, založený na vyššej viditelnosti tých, ktorí "prežili" určitý proces. Napríklad ak by sme zisťovali spokojnosť so štúdiom na určitej vysokej škole na absolventoch konkrétneho odboru, dopracovali by sme sa pravdepod ...

                                               

Mozog

Mozog je orgán, ktorý slúži ako centrum nervovej sústavy všetkých stavovcov a väčšiny bezstavovcov – iba niektoré bezstavovce, ako napríklad špongie, medúzy a hviezdice nemajú mozog, aj keď roztrúsené nervové tkanivo je u nich prítomné. Nachádza ...

                                               

Bazálne ganglion

Bazálne gangliá sú skupina jadier neurónov v mozgu prepojené s mozgovou kôrou, medzimozgom a mozgovým kmeňom. Sú to teda jadrá sivej hmoty ponorené v bielej hmote. Bazálne gangliá cicavcov plnia rôzne funkcie: motorická kontrola, kognitívne funkc ...

                                               

Čierna hmota

Čierna hmota alebo lat. substantia nigra je párová štruktúra v strednom mozgu. Je súčasťou bazálnych ganglií a hrá významnú úlohu v riadení pohybu. Svoj názov dostala podla čierneho sfarbenia na rezoch mozgom, spôsobeného nahromadením melanínu. Č ...

                                               

Hematoencefalická bariéra

Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra medzi krvným obehom a centrálnou nervovou sústavou u všetkých štvornožcov. Slúži na udržanie podmienok prostredia v mozgu a ich oddelenie od podmienok prostredia v krvi. Krvné kapiláry sú tvorené ...

                                               

Hipokampus

Hipokampus: hippokampus ; lat. hippocampus). Je dôležitou súčasťou mozgu človeka a ďalších stavovcov. Patrí do limbického systému a hrá dôležitú úlohu pri konsolidácii informácií z krátkodobej pamäti do dlhodobej pamäti a priestorovej orientácie. ...

                                               

Koncový mozog

Koncový mozog, velký mozog, mozog ; lat. telencephalon alebo cerebrum) je najväčšia časť mozgu, ktorá vypĺňa väčšiu časť lebečnej dutiny a je tvorená 2 hemisférami spojenými svorovým telesom, oddelenými hlbokým zárezom. Jedna hemisféra má u člove ...

                                               

Medzimozog

Medzimozog alebo diencefalon je časť mozgu. Medzimozog je obklopený hemisférami predného mozgu, vidno len jeho spodnú časť V medzimozgu je 3. mozgová komora, ktorá je spojená s komorami 1. a 2. oboch hemisfér koncového mozgu. Časti: prevodová sta ...

                                               

Mozgová kôra

Mozgová kôra je sivá hmota v krajnej časti koncového mozgu. Je hrubá 2–5 mm. Tvorí ju 13-15 miliárd neurónov, z ktorých každý vytvára asi 5 000 synapsií neurónových spojení. Povrch kôry je poprehýbaný do závitov, tzv. gyrifikácia kôry, čo zväčšuj ...

                                               

Mozgový kmeň

Mozgový kmeň je označenie pre oblasti mozgu pod mozočkom a predným mozgom, čiže: predĺžená miecha Varolov most stredný mozog Niektorí autori však do mozgového kmeňa zaraďujú aj medzimozog a prípadne aj bazálne gangliá koncového mozgu, či dokonca ...

                                               

Mozoček

Mozoček alebo malý mozog alebo cerebellum je časť zadného mozgu. Skladá sa z 2 hemisfér, ktoré sú spojené v strednej čiare červom. Zloženie: biela hmota – je vo vnútri; rozvetvuje sa do sivej hmoty, kde vytvára útvar v tvare rozkonáreného stromu ...

                                               

Podmozgová žlaza

Podmozgová žlaza alebo hypofýza je žlaza s vnútorným vylučovaním. Má nadradenú, koordinačnú funkciu voči ostatným endokrinným žlazám. Je spojená s časťou medzimozgu – hypotalamom a spolu s ním vytvára hypotalamo-hypofýzový komplex. Hypotalamus tu ...

                                               

Prúžkované teleso

Prúžkované teleso alebo striatum je hlboká oblasť sivej hmoty vo vnútri hemisfér koncového mozgu. Je to zrejme rozsahom najvýznamnejšia súčasť tzv. bazálnych ganglií. Každá učebnica však vymedzuje oblasť striata trochu odlišne. Podla jednej v tom ...

                                               

Stredný mozog

Stredný mozog alebo mezencefalon je časť mozgu, nervová štruktúra, v ktorej sú uložené prvotné centrá zraku a sluchu. Obsahuje nervové vlákna spájajúce nižšie položené časti - miechu a predĺženú miechu - s hemisférami mozgu. Má význam pri udržaní ...

                                               

Zadný mozog

Zadný mozog alebo kosohranový mozog alebo rombencefalon je časť mozgu. Zadný mozog je, s výnimkou mozočku, ktorý je evolučne mladší, najstaršou časťou mozgu. Predĺžená miecha a most sú súčasťou mozgového kmeňa, zodpovedajú za udržanie základných ...

                                               

Neurofyziológia

Neurofyziológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá výskumom funkcií centrálneho nervového systému. Pri vedeckom výskume využíva hlavne elektrofyziologické metódy a metódy molekulárnej biológie a biochémie.

                                               

Axonálny transport

Axonálny transport je proces presunu molekúl z tela nervovej bunky do jeho výbežkov a naopak. Rôzne bielkoviny, neurotransmitery a ďalšie molekuly sú takto presúvané z miesta svojej syntézy v tele neurónu do zásobných vezikúl na terminálnych konc ...

                                               

Kognitívny evokovaný potenciál

Kognitívny evokovaný potenciál je nameraná mozgová odozva, ktorá je priamym dôsledkom špecifického vnemového, kognitívneho alebo somatosenzorického podnetu. Formálnejšie, ide o lubovolnú stereotypickú elektrofyziologickú odozvu na stimul. Skúmani ...

                                               

Nervová dráha

Nervová dráha je súbor axónov – výbežkov nervových buniek, ktoré vychádzajú z buniek jednej časti a končia synapsiami na bunkách inej časti centrálnej nervovej sústavy. Zabezpečuje tak ich vzájomné spojenie. Jedna nervová dráha môže nadväzovať na ...

                                               

Neuromodulátor

Neuromodulátor je molekula, ktorá mení citlivosť receptorov na postsynaptickej membráne synapsie voči neuromediátorom. Následkom toho zosilňujú alebo naopak zoslabujú príslušný vzruch. Do skupiny neuromodulátorov patria napríklad endorfíny alebo ...

                                               

Reflex

Reflex je adaptačná reakcia živočíchov a človeka, podmienená podráždením receptorov a sprostredkovaná centrálnou nervovou sústavou. Je základnou funkčnou jednotkou nervovej sústavy. Charakter reflexu je určený usporiadaním systému receptor – riad ...

                                               

Senzorická integrácia

Senzorickú integráciu možno chápať ako teóriu, ktorá popisuje: z toho vychádzajúce dysfunkcie senzorickej integrácie, intervenčný prístup, terapiu. proces spracovania a integrácie zmyslových informácií z vonkajšieho prostredia a z vlastného tela, ...