Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 333
                                               

Medzinárodné združenie leteckých dopravcov

Medzinárodné združenie leteckých dopravcov je medzinárodná organizácia leteckých dopravcov so sídlom v Montreale. Založená bola roku 1945. Stanovuje medzinárodné dohody o tarifách, sadzbách, vzájomnom vyrovnávaní poplatkov, spôsobe služby cestujú ...

                                               

VOR

VOR je VKV všesmerový rádiomaják. Je jedným zo základných systémov, používaných v leteckej prevádzke pre prístrojovú navigáciu. Umožňuje určiť lietadlu smer voči konkrétnemu majáku, a to priamo zo signálu, bez toho, aby prijímač musel mať nejakú ...

                                               

Zabezpečovacia letecká technika

Bola založená na aktívnej navigácii a určovaní polohy na palube letiaceho lietadla. K tomu sa používali nesmerové rádiomajáky alebo rozhlasové stanice a palubný rádiokompas. Aj tento spôsob vyžadoval vytvorenie systému pevných tratí, vytýčených n ...

                                               

Letectvo

Letectvo je súhrn činností, zariadení a organizácií, ktorých cielom je využitie vzdušného priestoru na lety leteckých dopravných prostriedkov, prípadne aj kozmických dopravných prostriedkov na lety do kozmického priestoru. Letecká doprava alebo v ...

                                               

Aerodynamický tresk

Aerodynamický tresk alebo sonický tresk je akustický jav počutelný na zemi pri prelete lietadla nadzvukovou rýchlosťou. Má charakter velmi silného zvuku podobného výbuchu. Lietadlo pri lete nadzvukovou rýchlosťou vytvára dozadu sa rozširujúci kuž ...

                                               

Aerosalón

Aerosalón je osobitný typ výstavy. Prezentujú sa na ňom novinky a exponáty z oblasti letectva a leteckej techniky. K najvýznamnejším svetovým podujatiam tohto typu patrí napr. parížsky aerosalón Le Bourget.

                                               

Dohovor o medzinárdnom civilnom letectve

Dohoda o medzinárodnom civilnom letectve je dohoda, ktorá definuje hlavné slobody v medzinárodnej civilnej doprave, ktoré sú známe aj ako "Päť slobôd vo vzduchu": Sloboda – právo pristávať na území druhej zmluvnej strany pre neobchodné účely napr ...

                                               

História letectva

História letectva sa zaoberá vývojom mechanického letectva od prvých pokusov v lietaní šarkanov až do neprerušovaných, kontrolovaných motorových letov a ďalej. Túžba ludstva lietať sa pravdepodobne prejavila v Číne, kde sú zaznamenané prvé pokusy ...

                                               

Kármánova hranica

Kármánova hranica je široko prijímaná hranica medzi zemskou atmosférou a kozmickým priestorom, ktorá je zvolená vo výške 100 km nad povrchom Zeme. Navrhnutá bola v 50. rokoch 20. storočia americko-maďarským fyzikom a inžinierom Theodorom von Kárm ...

                                               

Kozmický program

Kozmický program je súbor postupných krokov, ktoré sa konajú s cielom dosiahnutia účelu, súvisiaceho s výskumom vo vesmírnom priestore, alebo podnikatelským zámerom súvisiacim s vesmírnym priestorom. Definičná podmienka: "aby sa dal nejaký projek ...

                                               

Letecká telekomunikačná sieť

Letecká telekomunikačná sieť ponúka služby spojenia pre dátový prenos organizáciám poskytujúcim letové prevádzkové služby a spoločnostiam prevádzkujúcim lietadlá a zebezpečuje nasledujúce typy spojenia: letecké administratívne spojenie AAC spojen ...

                                               

Letecké predpisy

Letecké predpisy sú tvorené súborom predpisov, metodík, príručiek, atď., ktoré upravujú spôsob pohybu vo vzdušnom priestore tak, aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť a efektívnosť využitia vzdušného priestoru.

                                               

Letectvo a kozmonautika

Letectvo a kozmonautika je odborný letecký časopis. Je druhým najstarším časopisom v odbore letectva v Európe a tretím najstarším odborným leteckým časopisom na svete. Prvé číslo časopisu vyšlo 21. januára 1921. Časopis sa zaoberá činnosťou civil ...

                                               

Lietajúce zariadenie

Lietajúce zariadenia v súčasnosti tvoria niekolko skupín, ktoré sa odlišujú viacerými aspektmi súčasne. Vyprofilovali sa hlavne tieto skupiny: kombinované raketoplán = lietadlo + raketa draky padáky rakety lietadlá

                                               

Lietanie (letectvo)

Lietanie alebo let je pohyb lietadla vo vzduchu bez dotyku so zemou. V širšom zmysle zahŕňa aj pohyb lietadla po zemi počas vzletu a pristátia, v užšom zmysle sa letom rozumie "alebo istý časový úsek pohybu lietadla vo vzduchu alebo pohyb lietadl ...

                                               

Námorná míla

Námorná míla je jednotka dĺžky, ktorá sa používa na určovanie vzdialeností v námorníctve a v letectve. Patrí medzi vedlajšie jednotky medzinárodnej sústavy jednotiek. Často sa používa v medzinárodnom práve ako jednotka vzdialenosti.

                                               

National Advisory Committee for Aeronautics

National Advisory Committee for Aeronautics, do slovenčiny zvyčajne prekladané ako Národný poradný výbor pre letectvo, bol federálny úrad Spojených štátov založený na podporu leteckého výskumu. Úrad zanikol v roku 1958 kedy jeho aktivity prebrala ...

                                               

National Aviation Hall of Fame

National Aviation Hall of Fame je umiestnená v National Museum of the United States Air Force na Wright-Patterson Air Force Base v Daytone, v štáte Ohio. Je otvorená verejnosti.

                                               

Padák

Padák je "zariadenie na zmenšenie rýchlosti telesa pri jeho pohybe vo vzduchu" pomocou odporu vzduchu. Používa sa "aj pri pristávaní lietadla na skrátenie brzdnej dráhy". Padák pozostáva z hodvábneho gulového vrchlíka, šnúr a upínacieho pásu. Pou ...

                                               

Parabolický let

Parabolický let je let po špeciálnej parabolickej dráhe vhodne vybaveným lietadlom. Parabolický let sa využíva v prípadoch, keď je potrebné napodobniť podmienky volného pádu pre účely experimentov, prípadne je to súčasť výcvikového programu kozmo ...

                                               

Pseudopilot

Pseudopilot je človek, ktorý simuluje skutočného pilota lietadla pri výcviku riadiaceho letovej prevádzky. Výcvik letových dispečerov riadiacich sa uskutočňuje na radarovom počítačovom systéme, ktorého výstup je však nahradený simulovanou letovou ...

                                               

Riadenie letovej prevádzky

Riadenie letovej prevádzky je služba poskytovaná na zemi pracovníkmi riadenia letovej prevádzky, ktorí riadia a koordinujú lietadlá na zemi i vo vzduchu. Túto činnosť vykonáva riadiaci letovej prevádzky, ktorý riadi aj pohyb po letiskových plochá ...

                                               

Skúšobný pilot

Skúšobný pilot alebo testovací pilot je letec, ktorý na nových alebo zmenených lietadlách, helikoptérach, závesných alebo padákových klzákoch lieta špeciálne určené manévre a pri vykonávaní týchto leteckých skúšobných techník umožňuje meranie výs ...

                                               

Výstroj lietadiel

Výstroj lietadiel je súbor prístrojov v lietadle, ktoré nie sú súčasťou draku a pohonnej jednotky. Slúži pre posádku lietadla na kontrolu letu a motorov, zabezpečenie letu a iné účely.

                                               

Vzletová a pristávacia dráha

Vzletová a pristávacia dráha je plocha, ktorá slúži na vzlet a pristátie lietadiel na letiskách. Plocha môže byť spevnená, prípadne nespevnená. Vzletová a pristávacia dráha je súčasťou vzletovej a pristávacej plochy angl. landing and take-off area.

                                               

Združenie európskych leteckých spoločností

Združenie európskych leteckých spoločností zahŕňa spolu 31 leteckých spoločností a je známe ako asociácia európskych leteckých spoločností už viac ako 50 rokov. Poznáme ju ako nezisková organizácia, ktorá bojuje za práva a záujmy leteckých spoloč ...

                                               

ISPM 15

Súbor fytosanitárnych opatrení pri dovoze zahŕňa zákaz dovozu niektorých škodlivých organizmov alebo komodít napadnutých týmito škodcami. Záruku za fytosanitárne požiadavky pri dovoze poskytujú rastlinno lekárske služby jednotlivých zemí a sú upr ...

                                               

Logistický manažment

Logistický manažment je riadenie procesov pri vytváraní a praktickom uplatňovaní logistického systému podniku tak, aby dané toky prebiehali plynule, čo možno najrýchlejšie a najhospodárnejšie. Pojem sa niekedy považuje za synonymum supply chain m ...

                                               

Logistika (výrobné a obehové procesy)

Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimálnou koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale aj tokov informácií a financií. Litertúra: Preclík Vratislav: ...

                                               

Nákladná doprava

Nákladná doprava je súhrn úkonov, ktorými sa uskutočňuje preprava nákladu. Je to činnosť spojená s cielavedomým premiestňovaním hmotných predmetov v najrôznejších objemových, časových a priestorových súvislostiach za použitia rôznych dopravných p ...

                                               

Riadenie zásobovacieho reťazca

Riadenie zásobovacieho reťazca je riadenie zásobovacieho reťazca. Spočíva v integrácii a organizácii informačných a logistických činností v podnikoch zapojených do zásobovacieho reťazca. Cielom je vytvorenie a distribúcia tovarov a služieb poskyt ...

                                               

Zásobovací reťazec

Zásobovací reťazec alebo dodávatelský reťazec je sústava organizácií a funkcií, ktoré ťažia a/alebo montujú a/alebo ťažia materiály a/alebo výrobky od ťažobného podniku/výrobcu cez ďalších výrobcov, velkoobchodníkov, maloobchodníkov až po spotreb ...

                                               

Medzinárodná doprava

Medzinárodná doprava alebo zahraničná doprava je druh dopravy podla rozsahu, ktorá zabezpečuje prepravu tovarov, surovín, osôb či správ medzi dvomi miestami v dvoch rozličných krajinách, alebo v prípade autobusovej dopravy na Slovensku, ak trasa ...

                                               

Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na poklade karnetov TIR

Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR alebo Dohovor TIR je multilaterálna colná zmluva z 15. januára 1959, revidovaná 14. novembra 1975, o medzinárodnej cestnej preprave tovaru na podklade karnetu TIR. Na Slovensk ...

                                               

Operácia TIR

Operácia TIR, ludovo TIR, je doprava tovaru od colnice odoslania do colnice určenia podla režimu určeného Dohovorom TIR. Skratka TIR nie je v Dohovore TIR výslovne rozpísaná a používa sa len v spojení operácia TIR, Dohovor TIR, karnet TIR a režim ...

                                               

Transfrigoroute International

Transfrigoroute International je nevládna svetová organizácia zameraná v medzinárodnej nákladnej doprave na dopravu pri kontrolovanej teplote. Organizácia bola založená v roku 1955 v Paríži. Dnes sídli v Berne.

                                               

Medzinárodná federácia zasielatelských združení

Medzinárodná federácia zasielatelských združení je medzinárodná záujmová organizácia združujúca národné zväzy zasielatelov a príbuzných odborov. Bola založená v roku 1926 vo Viedni. Sekretariát sídli v Zürichu. Členmi sú v zásade národné organizá ...

                                               

Medzinárodná únia spoločností kombinovanej dopravy železnice/cesty

Medzinárodná únia spoločností kombinovanej dopravy železnice/cesty je zväz dopravcov so sídlom v Bruseli, ktorý koordinuje spoluprácu železničných a cestných dopravcov a prevádzkovatelov kombinovanej dopravy.

                                               

Medzinárodný zväz železníc

Medzinárodný zväz železníc, skratka UIC, je najväčšia medzinárodná železničná organizácia s členmi na všetkých kontinentoch. Koordinuje rozvoj a fungovanie železničnej dopravy v všetkých členských štátoch. Rieši problematiku vytvárania nových a z ...

                                               

Mestská hromadná doprava

Mestská hromadná doprava je systém hromadnej prepravy cestujúcich v rozsahu urbanizovaného územia v rámci jednej obce, alebo mesta. Spravidla pozostáva z cestnej autobusovej, trolejbusovej alebo kolajovej dopravy, najčastejšie z ich kombinácie. K ...

                                               

Autobusová doprava v Prahe

Autobusová doprava v Prahe je systém autobusových liniek, ktoré prevádzkujú rôzni dopravcovia, z ktorých najvýznamnejší je Dopravní podnik hlavního města Prahy a. s. Väčšina mestských a prímestských liniek je zaradená do systému Pražskej integrov ...

                                               

B+R

B+R je forma kombinovanej prepravy s nadväznosťou cyklistickej dopravy na verejnú hromadnú dopravu. Umožňuje sa najmä budovaním miest a zariadení na bezpečné odkladanie bicyklov v blízkosti stanice, staníc metra a iných terminálov alebo zastávok ...

                                               

Ľahká železnica

Ľahká železnica alebo lahké metro je forma mestskej kolajovej dopravy, ktorá používa menej masívne vybavenie a infraštruktúru ako podzemná rýchlodráha, s modernými lahkými kolajovými vozidlami. Najviac sa lahká železnica využíva v Spojených štáto ...

                                               

Mestská autobusová doprava v Olomouci

Mestská autobusová doprava v Olomouci je zabezpečovaná Dopravným podnikom mesta Olomouca a spolu s električkovou dopravou sa podiela na zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy v štatutárnom meste Olomouc, metropole Olomouckého kraja. Olomoucký d ...

                                               

Mestská hromadná doprava v Budapešti

Mestskú hromadnú dopravu v Budapešti prevádzkuje hlavne spoločnosť Budapesti Közlekedési Zrt., ktorá bola založená 1.1.1968, za účelom zjednotiť menšie dopravné podniky do jedného. V súčasnosti je otvorenou akciovou spoločnosťou. BKV prevádzkuje ...

                                               

Omnibus (doprava)

Omnibus je označenie pre nekolajové vozidlo na hromadnú prepravu väčšieho počtu osôb. V užšom zmysle a pôvodne je to označenie pre nekolajové vozidlo ťahané koňmi, určené na verejnú dopravu po stanovenej trase. Neskôr existoval aj parný omnibus a ...

                                               

Zastávka viedenského typu

Zastávka viedenského typu je názov pre typ stavebného usporiadania električkovej zastávky, v ktorej nástupište je tvorené úsekom vozovky zvýšeným úplne alebo takmer úplne na úroveň chodníka. Účelom tohto usporiadania je zvýšenie bezpečnosti dopra ...

                                               

Mestský okruh číslo 1 (Bratislava)

Mestský okruh číslo 1 má začiatok na križovatke ulíc Šancová, Štefánikova a Pražská a ako súčasť II. mestského okruhu pokračuje po Račianske mýto, odkial pokračuje Legionárskou, Karadžičovou po Dostojevského rade, Rázusovom nábreží, pri Novom mos ...

                                               

Mestský okruh číslo 2 (Bratislava)

Mestský okruh číslo 2 sa začína na križovatke ulíc Brnianska, Mlynská dolina a Lamačská cesta, odkial pokračuje po II/572 Brniansku, Pražskú, Šancovú, na Račianskom mýte sa napojí na II/502, pokračuje Jarošovou, Bajkalskou, kde sa napojí na I/61, ...

                                               

Dialnica D0 (Česko)

Dialnica D0, s názvom Pražský okruh, je dialnica v Česku, ktorá po svojom dokončení vytvorí 83 kilometrov dlhý obchvat hlavného mesta Praha.