Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 32
                                               

Ezechiel (prorok)

Ezechiel je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstavitel Knihy Ezechiel Starého zákona. Tento židovský kňaz a prorok sa narodil okolo roku 623 pred Kr. Pochádzal z kňazskej rodiny – bol synom kňaza Buziho. Okolo roku 597 pred Kr. ...

                                               

Fundamentálna teológia

Fundamentálna teológia je súčasť systematickej teológie ktorej predmetom je skúmať vieru v Krista na základe rozumových argumentov. Zaoberá sa otázkou: "Prečo veriť?" Viera neodporuje snahe rozumu pochopiť, preto sám rozum má velké miesto pri spo ...

                                               

Golgota

Golgota je miesto, kde bol podla Biblie ukrižovaný v 1. storočí Ježiš Kristus, a ktoré sa pôvodne nachádzalo mimo Jeruzalema. Jeho presná poloha sa traduje od staroveku. Pôvodné označenie: Calvariae Locus v latinčine, Κρανιου Τοπος Kraniou Topos ...

                                               

Haré Krišna

Haré Krišna alebo Haré Kršna alebo Mahámantra je višnuistická mantra, na Západe známa vďaka Medzinárodnej spoločnosti pre Krišnovo vedomie.

                                               

Héra (bohyňa)

Héra je v starogréckej mytológii hlavná bohyňa. Je to bohyňa, ktorá ochraňuje rodinu, rodiace ženy a deti. Je manželkou a sestrou boha Dia a dcérou Titana Krona. Je totožná s rímskou bohyňou Juno. Je to patrónka manželstva a pôrodu. Keďže jej muž ...

                                               

Hieros gamos (rituál)

Hieros gamos alebo hierogamia je posvätný sobáš, náboženský rituál klúčového významu v európskych a orientálnych kultúrach bronzovej doby. Išlo o symbolickú alebo skutočnú sexuálnu reaktualizáciu pohlavného spojenia dvoch božstiev, často boha neb ...

                                               

Hriech

Hriech je v náboženských súvislostiach akt narušujúci náboženské príkazy alebo zákazy, alebo činnosť v rozpore s morálnymi normami zavedenými v danej spoločnosti. Je to pojem najčastejšie používaný v náboženských súvislostiach. "Hriech je slobodn ...

                                               

Chirotonia

Chirotonia alebo chirotónia je obrad ustanovenia biskupa vo východných cirkvách. Vykonáva sa vkladaním rúk ostatných biskupov, preto sa zvykne nazývať aj rukopoloženie.

                                               

Chors

Chors bol staroslovanský boh nejasného pôvodu. Niekedy je spájaný s Mesiacom, inokedy so Slnkom, prípadne je úplne stotožnený s Dažbogom.

                                               

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného kríža

Katedrálny chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža je gréckokatolícky chrám na bratislavskom Ondrejskom cintoríne z polovice 19. storočia. Ondrejský cintorín sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto.

                                               

Jakub (Izrael)

Jakub alebo Jákob alebo Izrael je starozákonná biblická postava. Jeho otcom bol Izák. Neskôr Jakub dostal nové meno - Izrael. Jakub mal dvanástich synov: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isachar, Zabulon, Jozef, Benjamín. Mal a ...

                                               

Jakubov list

Jakubov list alebo List Jakuba je kniha Nového zákona. Podla tradície je jeho autorom Jakub Mladší, Ježišov brat, syn Kleopasa a Márie, brat Jozesa, Júdu a Šimona. Niektorí moderní biblisti sa domnievajú, že autorom je neznámy židovsko-kresťanský ...

                                               

Jeremiáš (prorok)

Jeremiáš je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstavitel Knihy Jeremiáš Starého zákona. Niektorí biblisti v ňom vidia predobraz Ježiša Krista. Kniha obsahuje tradíciu Jeremiášových príbehov a výrokov.

                                               

Jeremiášov list

Jeremiášov list je spis zo Starého zákona. V židovskom kánone sa nenachádza. V Septuaginte sa nachádza za Nárekmi. Vo Vulgáte a v Novej Vulgáte sa nachádza v Knihe proroka Barucha ako jej šiesta hlava.

                                               

Jonáš (biblická postava)

Jonáš bol prorok v Starom zákone, ktorého meno nesie biblická Kniha proroka Jonáša. Podla biblického príbehu, Jonáš, syn Amittaiho, neposlúchol Boha, ktorý ho poslal do Ninive, aby tam viedol ludí k pokániu. Ale Jonáš utiekol do Joppy a tam nasad ...

                                               

Jozue (prorok)

Jozue alebo Jozua alebo Iosua alebo Jošua) je jednak historicky známy bojovník a jednak jedna z biblických postáv Starého zákona a hlavný hrdina starozákonnej Knihy Jozue. Pravdepodobne žil v neskorej dobe bronzovej okolo r. 1200 pred Kr.

                                               

Júdov list

Júdov list alebo List Júdov je kniha Nového zákona. Patrí k novozákonným deuterokánonickým knihám. Autor sa v liste predstavuje ako "Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba". List sa obsahom a formou podobá Druhému Petrovmu listu. Vznikol prib ...

                                               

Kain

Kain) bol podla 4. kapitoly biblickej knihy Genezis najstarším synom prvých ludí Adama a Evy. Je označovaný ako bratovrah - zabil svojho mladšieho brata Ábela údajne preto, že Boh neprijal jeho obeť a Ábelovu áno. Bol za svoj čin Bohom vyhnaný a ...

                                               

Kálí

Kálí je indická bohyňa, ochrankyňa materstva, neskôr spájaná s krvavými obetami; manželka boha Šivu. Zobrazovali ju s čiernym telom, červenou tvárou a desiatimi rukami držiacimi zbrane.

                                               

Kaplán

Kaplán sa má ustanoviť ak si to vyžaduje pastoračná starostlivosť, majú sa ustanoviť jeden alebo viacerí podla okolnosti. Ustanovuje sa na výpomoc pre celú farnosť, alebo len nejakú jej časť veriacich. Musí byť ustanovený v posvätnom ráde presbyt ...

                                               

Karevít

Karevít je boh v slovanskej mytológii, ochraňuje starobylé mesto Charenza na ostrove Rujana. Keď je zobrazovaný sám, jeho telo tvoria dve tváre, na prsiach má voliu hlavu na bruchu hlavu kohúta. Keď je zobrazovaný s Rujevítom má šesť hláv - štyri ...

                                               

Kniha Ester

Kniha Ester alebo Ester je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi dejepisné knihy. Zobrazuje historicky verne situáciu židovskej menšiny v perzskej diaspóre, dej je však vymyslený. Kniha v Septuaginte a Vulgáte obsahuje aj deuterokánonické časti ...

                                               

Kniha Ezdrášova

Kniha Ezdrášova alebo Ezdráš Ezdrášova, lat. NVg: Liber Esdrae - Kniha Ezdrášova; skratka Ezd) je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi dejepisné knihy. Pôvodne táto kniha tvorila jeden spis s Knihou Nehemiášovou, a spolu s Knihami kroník na kt ...

                                               

Kniha Jób

Kniha Jób alebo Kniha Jóbova alebo Jób je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi poučné knihy. Kniha sa zaoberá otázkou utrpenia spravodlivého človeka. Využíva sa pritom forma rozhovorov Jóba s jeho troma priatelmi. Tradičný názor pokladal utrpe ...

                                               

Kniha Jozue

Kniha Jozue/Jozuova/Józuova/Jošuova alebo Jozue/Jozua/Jošua/Iosua je jednou z tzv. historických kníh Starého zákona. V kánonocho nasleduje po piatich Mojžišových knihách. Nazvaná je podla jej hlavnej postavy, vodcu izraelského národa Jozueho.

                                               

Kniha Judita

Kniha Judita je deuterokanonická kniha Starého zákona, ktorej hlavnou postavou je Judita. Kniha Judita je vlastne historický román nie je však opisom historickej udalosti z 2. stor. pred Kr. obdobie Machabejcov s národným a náboženským zameraním. ...

                                               

Kniha Kazatel

Kniha Kazatel je kniha Starého zákona. Kedysi sa pre túto knihu používal názov Ekleziastes avšak názov bol zmenený aby sa vyhlo zámene s Knihou Sirachovcovou, ktorá sa predtým volala Ekleziastikus. Zaraďuje sa medzi poučné knihy. Jej slová sú vlo ...

                                               

Kniha múdrosti

Kniha múdrosti je kniha Starého zákona. V gréčtine mala názov Šalamúnova múdrosť, keďže za autora bol pokladaný Šalamún. Patrí medzi deuterokánonické spisy Starého zákona. Zaraďuje sa medzi poučné knihy. Bola určená pre Židov v diaspóre.

                                               

Kniha Náreky

Kniha Náreky je kniha Starého zákona. Kniha sa pripisuje prorokovi Jeremiášovi a nachádza sa v Biblii zaradená medzi knihami velkých prorokov. Bola napísaná po spustošení Jeruzalema. Kniha sa delí na päť žalospevov. Niektoré sú zostavené podla po ...

                                               

Kniha Nehemiášova

Kniha Nehemiášova alebo Nehemiáš je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi dejepisné knihy. Pôvodne táto kniha tvorila jeden spis s Knihou Ezdrášovou, a spolu s Knihami kroník na ktoré nadväzujú, tvoria kronistické dielo. Kniha je nazvaná podla ...

                                               

Kniha prísloví

Kniha prísloví alebo Príslovia je biblická kniha Starého zákona. Podla tradície je za jej autora označovaný Šalamún. Zaraďuje sa medzi poučné knihy.

                                               

Kniha proroka Abdiáša

Kniha proroka Abdiáša alebo Abdiáš je kniha Starého zákona. Je to najkratšia starozákonná kniha. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi malých prorokov. V prvom verši sa popisuje ako Abdiášovo videnie. Prorok ohlasuje záhubu Edomu a blízky deň ...

                                               

Kniha proroka Aggea

Kniha proroka Aggea / Agea / Haggea alebo Aggeus / Ageus / Haggeus je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi malých prorokov.

                                               

Kniha proroka Amosa

Knihu možno rozdeliť na tieto časti: Videnia proroka Reči o Božom súde nad pohanmi Prislúbenie spásy Reči proti Izraelu V Novom zákone sa posolstvo Amosa spomína napríklad v reči prvého mučeníka Štefana.

                                               

Kniha proroka Barucha

Kniha proroka Barucha alebo Baruch alebo Proroctvo Baruchovo je kniha Starého zákona. Patrí medzi deuterokánonické spisy. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi velkých prorokov. Pripisuje sa Baruchovi, ktorý bol pisárom Jeremiáša. Kniha bola p ...

                                               

Kniha proroka Ezechiela

V knihe sa prorok obracia na Židov, ktorí boli s ním v babylonskom zajatí. Knihu možno rozdeliť nasledovne: Obnovenie Božieho královstva Úvodná časť Proroctvá proti pohanom Proroctvá proti Júdsku Výzva na obrátenie a príslub spásy V knihe sú podr ...

                                               

Kniha proroka Habakuka

Kniha proroka Habakuka/Abakuka alebo Habakuk alebo Abakuk je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi malých prorokov. Autor používa vznešený štýl a pôsobivú reč.

                                               

Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša alebo Izaiáš je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi velkých prorokov. V Novom zákone je to najcitovanejšia prorocká kniha. Zbierky prorockých rečí podla biblistov pochádzajú od Izaiáša 8. stor. pre ...

                                               

Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša alebo Jeremiáš je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi velkých prorokov. Vo svojej dnešnej podobe je kniha výsledkom dlhšieho redakčného procesu. Pôvodné hebrejské a grécke znenie sa dosť odlišujú.

                                               

Kniha proroka Jonáša

Kniha obsahuje rozprávanie o samotnom prorokovi, ktorý bol poslaný do mesta Ninive ohlasovať pokánie. Jonáš odmietne. Na mori ho zhltne velryba ale na tretí deň ho vyvrhne von. Prorok je opäť poslaný do Ninive kde hlása pokánie a ludia ho vypočuj ...

                                               

Kniha proroka Malachiáša

Kniha proroka Malachiáša alebo Malachiáš je kniha Starého zákona. Autorom je neznámy prorok označený ako "posol", neskôr sa tento titul začal používať ako meno. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi malých prorokov.

                                               

Kniha proroka Micheáša

Kniha obsahuje: Opakované hrozby a výčitky Príslub oslobodenia Proroctvá o spáse Trest za hriechy Kniha časť Mich 5.1 sa v Novom zákone uvádza na potvrdenie toho, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme.

                                               

Kniha proroka Nahuma

Kniha proroka Nahuma alebo Nahum je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi malých prorokov. Kniha pochádza zo 7. stor. pred Kr.

                                               

Kniha proroka Ozeáša

Prvé tri hlavy knihy sú zamerané na Ozeášovo manželstvo. Za nimi nasledujú karhajúce reči, ohlásenie trestov a slub spásy. Ozeáš musel symbolickým konaním vo svojom manželstve poukázať na lásku Boha k Izraelu. Pád Izraelského královstva prorok na ...

                                               

Kniha proroka Sofoniáša

Kniha proroka Sofoniáša alebo Sofoniáš je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi malých prorokov, kde sa uvádza ako deviaty spis.

                                               

Kniha Rút

Táto kniha je jedna z mála kníh Biblie, ktoré majú dvojité zaradenie. Radí sa k historickým knihám za knihu Sudcov a niekedy sa tiež sa radí k Ketuvim. V knihe sa silno prejavuje zámer poskytnutia poučenia pomocou poukázania na konanie vzorových ...

                                               

Kniha Sirachovcova

Kniha Sirachovcova alebo Kniha Sirachovca alebo Kniha Sirachovho syna je kniha Starého zákona. Kniha patrí medzi deuterokánonické spisy. Zaraďuje sa medzi poučné knihy.

                                               

Kniha Tobiáš

Kniha Tobiáš alebo Tobiáš je názov deuterokánonickej knihy Starého zákona, ktorej hlavnou postavou je Tobiáš. Protestanti túto knihu zaraďujú medzi apokryfy. V Biblii je zaradená medzi dejepisné knihy. Vznikla okolo roku 200 pred Kr. v Palestíne, ...

                                               

Knihy Machabejcov

Knihy Machabejcov abejcov, Knihy Makabejčanov, Knihy Makabejských, Knihy Machabejských ; skratky 1 Mach / 1Mak, 2 Mach / 2Mak) sú štyri knihy Starého zákona.

                                               

Korporál

Korporál alebo korporále alebo chrismale je kus bieleho plátna s rozmermi približne 20x20 cm poskladaný na 4-krát. Používa sa pri slávení svätej omše, ukladá sa naň kalich a paténa, prípadne obetná miska s hostiami. Zvykne byť zdobený primeranou ...