Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 311
                                               

Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

Zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1991 Zb. zo 4. júla 1991 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností je základný právny predpis, ktorý upravuje postavenie cirkví a náb ...

                                               

Židia na Slovensku

Židia sú semitský národ, pochádzajúci z oblasti Blízkeho východu. Tvoria samostatnú náboženskú skupinu a zo svojej pravlasti rozšírili do celého sveta. Prví židia na územie dnešného Slovenska prišli s rímskymi légiami v 1. storočí. Prvé správy o ...

                                               

Židia v Slovinsku

Židia v Slovinsku sa podla archeologických prieskumov na tomto území nachádzajú od dôb Rímskeho impéria. Po druhej svetovej vojne časť Židov emigrovala do Izraela a k tejto emigrácii prispeli aj juhoslávsko-izraelské vzťahy. Tradiční Židia v Slov ...

                                               

Anglikánska cirkev (Church of England)

Anglikánska cirkev je oficiálne uznaná štátna cirkev v Anglicku. Zároveň je "matkou" a "hlavou" Anglikánskeho zväzu cirkví. Vznikla roku 1534 tzv. Supremačným aktom Act of Supremacy Henricha VIII., ktorým vyhlásil odtrhnutie cirkvi v Anglicku od ...

                                               

Židia v Spojenom královstve

Židia v Spojenom královstve boli vďaka zemepisným podmienkam a dejinám Spojeného královstva mierne vyčlenení od kontinentálnej Európy, a tak aj ich vývoj bol do istej miery odlišný. Ako v jednej z mála krajín tu neboli vystavení vážnym výbuchom n ...

                                               

Židia v Sudáne

Židovská komunita v Sudáne existuje zhruba jedno storočie. V začiatkoch svojej existencie sa potýkala s náboženskou netoleranciou, po ktorej nasledovalo obdobie prosperity až po takmer úplne vymiznutie tunajšej židovskej komunity. Takmer celý ten ...

                                               

Židia v Španielsku

Židia v Španielsku vytvorili počas stredoveku na Pyrenejskom polostrove silnú komunitu, ktorá sprostredkovávala obchodné aj kultúrne spojenie medzi islamom a kresťanstvom. "Zlatý vek Sefardov" však bol ukončený ich vyhnaním roku 1492. V priebehu ...

                                               

Židia vo Švajčiarsku

Židia vo Švajčiarsku patria medzi prosperujúcu židovskú komunitu čítajúcu v súčasnosti približne 20 000 obyvatelov – čo je približne 0.3% celkovej populácie. Najväčší počet osôb židovského vyznania je v kantóne Zürich. Za pestré zloženie populáci ...

                                               

Švédska cirkev

Švédska cirkev je luteránska cirkev a najväčšia cirkev na území Švédska. Do roku 2000 bola štátnou cirkvou. Formálne sa ku nej hlási 6.4 milióna osôb, čo predstavuje 67.5 % obyvatelov Švédska. Cirkev má 13 diecéz. Švédska cirkev sa hlási k odkazu ...

                                               

Židia vo Švédsku

Židovská komunita vo Švédsku v súčasnosti číta približne 18 000 osôb židovského vyznania. Štokholm má najväčšiu židovskú komunitu so základnou školou, škôlkou, knižnicou, židovským rádiom a dvojmesačníkom Judisk Krönika. Židovské komunity sú aj v ...

                                               

Židia na Taiwane

Židia na Taiwane sú, na rozdiel od pevninskej Číny, relatívne noví a nikdy neboli početní. Prvá výraznejšia prítomnosť sa datuje do 50. rokov 20. storočia, kedy tu americkí vojaci umiestnení v Taiwane slávili židovské sviatky. To však skončilo ro ...

                                               

Židia v Taliansku

Židovská komunita v Taliansku má nepretržitú, viac ako 2000 rokov trvajúcu históriu. V novoveku boli Židia aktívni vo všetkých sférach talianskeho života. Aj keď fašistická vláda zaviedla pod nacistickým nátlakom rasové zákony, značná časť židovs ...

                                               

Židia v Spojených štátoch

Židia v Spojených štátoch amerických tvoria prvú alebo druhú najväčšiu židovskú komunitu na svete. Židovská komunita v Spojených štátoch sa skladá predovšetkým z aškenázskych Židov, ktorí emigrovali zo strednej a východnej Európy, a ich potomkov ...

                                               

Bódhgaja

Bódhgaja je chrám v Indii, vybudovaný králom Ašókom na mieste, kde Budha dosiahol dokonalé osvietenie a kde stojí strom múdrosti ako symbol tejto udalosti. Bódhgaja je Mekka všetkých budhistov, pupok sveta.

                                               

Dharmačakra

Dharmačakra alebo dharmačakram je symbol reprezentujúci dharmu. Symbolizuje otáčanie sa kolesa zákona, kolobeh životov, proces reinkarnácií, rozhodujúcim faktorom ktorého je karma. V Unicode existuje definícia symbolu dharmačakra a nazýva sa "Kol ...

                                               

Lin-ťi I-süan

CHENG, Anne. Dějiny čínského myšlení. Preklad Helena Beguivinová; Olga Lomová, David Sehnal, Dušan Vávra. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 2006. 688 s. ISBN 80-86685-52-7. S. 384, 388. KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie: pohled z dějin. Vyd. 1. Lásenice: ...

                                               

Madhjámika

Madhjámika alebo madhjáma-márga alebo šúnjaváda je filozofická škola mahájánového budhizmu založená Nágárdžunom ako stredná cesta medzi tými, ktorí hlásajú reálne bytie a tými, ktorí hlásali nebytie.

                                               

Mahájána

Mahájána je jeden z hlavných smerov budhizmu, podla ktorého môže spásu dosiahnuť aj laik. Základy mahájány upevňovali nábožensko-filozofické školy jógačára a madhjámika.

                                               

Pradžňá

Pradžňá alebo paňňa je múdrosť, intuícia, poznanie. V budhizme označuje intuitívne chápanie Štyroch vznešených právd a intuitívny vhlad do pominutelnosti, neuspokojivosti a bezpodstatnosti všetkých javov, ktorý vedie k nirváne. Je možné ho dosiah ...

                                               

Sáutrántika

Sáutrántika alebo v pálí suttantika je málopočetná škola hínajánového budhizmu tvorená predovšetkým intelektuálmi. Založil ju Kumáraláta odštiepením od sarvástivády asi v polovici 2. storočia pred Kr. Odmietli základný princíp sarvástivády "všetk ...

                                               

Stong-pa-ňid

Stong-pa-ňid alebo sans. šúnjatá – nezrodené, beztvárne, to, z čoho vzniká všetka tvorba, stav, ktorý je pred a nad všetkou tvorbou, ak sa vôbec dá nevyjadritelné previesť do ludského jazyka.

                                               

Sútra

Sútra alebo sútram je krátka poučka, stručné pravidlo. Sútry tvorili stručný súhrn budhistickej filozofie.

                                               

Suttapitaka

Suttapitaka je druhý z troch "košov" Tripitaky. Nachádzajú sa v ňom Budhove rozpravy, rozpravy a príležitostné ponaučenia. Delí sa na päť zbierok, obsahuje viac ako 10 tisíc sútier.

                                               

Šikantaza

Shikantaza je japonský termín pre meditáciu v sede. Znamená správnym sedením sa dotknúť sa čistej, pôvodnej mysle, ktorá existuje v každom z nás, často zatemnená našimi myšlienkami a rušená búrkami emócií.

                                               

Šúnjatá

Šúnjatá je ústredný pojem ontológie mahájánového budhizmu. Je podstatou vlastného bytia všetkej skutočnosti.

                                               

Théraváda

Théraváda je vetvou Budhizmu, ktorá využíva učenia Pálijského kánonu a kolekciu najstarších dochovaných Budhistických textov ako svoje základné učenie ale zahŕňa i bohaté tradície a praktiky, ktoré sa rozvinuli počas dlhého obdobia interakcií s k ...

                                               

Vinajapitaka

Vinajapitaka alebo Vinajapitakam je prvý z troch "košov" Tripitaky. Obsahuje zásady budhistickej mníšskej rehole, príkazy a zákazy a rozprávania o okolnostiach ich vzniku a ustanovenia.

                                               

Zazen

Zazen je meditácia v sede, najdôležitejšia technika zenového budhizmu. Jej cielom je upokojiť telo a mysel a pripraviť pôdu pre mystickú skúsenosť. To je možné dosiahnuť buď prostredníctvom koanov ktoré uprednostňuje škola rinzai alebo technikou ...

                                               

Korán

Korán je svätá kniha islamu. Obsahuje náboženské, etické, právne a kultové zásady a pravidlá konania. Korán bol zostavený v polovici 7. stor. z výrokov Mohameda. Moslimovia považujú Korán za božie zjavenie. Korán sa delí na 114 kapitol zvaných sú ...

                                               

Mešita al-Aksá

Mešita al-Aksá je mešita, ktorá je súčasťou moslimského okrsku na Chrámovej hore vo východnom Jeruzaleme. Je najväčšou mešitou v Jeruzaleme s kapacitou 5 000 veriacich vnútri a v okolí. Toto miesto považujú moslimovia za tretie najsvätejšie miest ...

                                               

Salafíja

Salafíja je jedným z novodobých smerov islamu. Názov pochádza z termínu pre ctihodných predkov viery, as-salaf as-Sálih, ku ktorým smeruje toto hnutie v snahe po obrode a očistenie islamu od cudzorodých novôt a povier. U islamských autorov môže m ...

                                               

Agapé

Agapé alebo agapy alebo hody lásky bola večerná slávnosť u prvých kresťanov spojená s bohoslužbami. Na dôkaz lásky, jednoty a vzájomnej pomoci stolovali spolu bohatí aj chudobní kresťania. V kresťanskej teológii je agapé všeobecnou Božou láskou, ...

                                               

Ambroziánsky rítus

Ambroziánsky rítus alebo Milánsky rítus je variant rímskokatolíckej liturgie v rámci latinského rítu. Používa sa vo väčšine milánskej arcidiecézy a v okolitých oblastiach. Je pomenovaný po milánskom arcibiskupovi svätom Ambrózovi.

                                               

Anglikanizmus

Anglikanizmus alebo anglikánstvo je kresťanský protestantský smer ktorý má korene jak v katolíckej, tak v protestantskej tradícii. Zhaŕňa vierouku anglickej štátnej cirkvi nazývanej Anglikánska cirkev a jej dcérskych cirkví po celom svete. Anglik ...

                                               

Antikrist

Antikrist je v kresťanskej teológii Kristov protivník, ktorý má prísť na zem pred koncom sveta. So Satanovou pomocou má konať zázraky, ale Ježiš ho pri svojom druhom príchode zničí. V Biblii sa termín antikrist nachádza iba v 1 Jn 2.18-22; 1 Jn 4 ...

                                               

Apokalyptickí jazdci

Apokalyptickí jazdci sú biblické postavy, štyria jazdci na koňoch, o ktorých sa zmieňuje posledná, 27. kniha Nového zákona Zjavenie svätého Jána. Kapitola rozpráva o zvitku v pravej ruke Božej, ktorá je zapečatená siedmimi pečaťami. Baránok Boží ...

                                               

Apoštolská exhortácia

Apoštolská exhortácia, niekedy uvádzaná aj ako pápežská exhortácia je druh dokumentu vydávaného pápežom. Jej obsahom je povzbudenie určitej skupiny ludí, nikdy sa však nevenuje doktrinálnym otázkam.

                                               

Apoštolská prefektúra

Apoštolská prefektúra je podla kánonického práva "určitý podiel Božieho ludu, ktorý pre osobitné okolnosti ešte nie je ustanovený ako diecéza a pastoračná starostlivosť oň sa zveruje.apoštolskému prefektovi, ktor riadiť v mene Najvyššieho velkňaz ...

                                               

Arcidiecéza

Arcidiecéza alebo arcibiskupstvo je cirkevná oblasť spravovaná arcibiskupom. Často sa nesprávne stotožňuje s cirkevnou provinciou. Cirkevná provincia je viacero diecéz podriadených arcibiskupovi nadriadenej arcidiecézy. Hlava provincie má titul m ...

                                               

Archieparchia

Archieparchia alebo zriedkavo arcieparchia je vo východných katolíckych cirkvách územie s veriacimi, ktorí sú zverení do pastoračnej starostlivosti archieparchu. Na jej čele stojí archieparcha, ktorý môže byť aj metropolitom, ale nie každý archie ...

                                               

Arianizmus

Arianizmus alebo ariánstvo je christologické učenie alexandrijského biskupa Areia, ktorý nepriznáva Kristovi rovnocennosť s Bohom. Roku 325 bolo odsúdené na prvom nicejskom koncile. Arius vystúpil v teologických diskusiách s názorom, že pred stvo ...

                                               

Bazilika Panny Márie Pokoja

Bazilika Panny Márie Pokoja je kostol so štatútom basilica minor v hlavnom meste Pobrežia Slonoviny - Yamoussoukru. Bola otvorená v roku 1990 a v súčasnosti je jedným z najväčších kostolov sveta.

                                               

Biskupstvo

Biskupstvo je v kresťanskej cirkvi označenie pre sídlo či úrad alebo hodnosť biskupa. V katolíckej cirkvi je územie biskupstva označené ako rímskokatolícka diecéza, v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi ako eparchia. Katolícka cirkev rozlišuje ...

                                               

Boh Otec

Boh Otec je titul daný Bohu v rozličných náboženstvách, najviditelnejšie v kresťanstve kde ide prvú z troch božských osôb Najsvätejšej Trojice. Nasleduje ho druhá božská osoba Boh Syn a tretia božská osoba Boh Duch Svätý. Od druhého storočia kres ...

                                               

Bratislavská eparchia

Bratislavská gréckokatolícka eparchia alebo Bratislavská eparchia je eparchia gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Jej rozloha je zhodná s územím Slovenska okrem územia Prešovského a Košického kraja. Je sufragánnou eparchiou Prešovskej gréckokat ...

                                               

Circumcellioni

Circumcellioni alebo agonistici boli skupiny extrémistických donatistov charakterovo blízke banditom, ktoré pôsobili na africkom vidieku, najmä v Numídii v 4. a 5. storočí. Boli to náboženskí fanatici žijúci asketickým, či mníšskym spôsobom život ...

                                               

Confessio Scepusiana

Confessio Scepusiana bolo evanjelické vierovyznanie, prijaté v roku 1569 Bratstvom farárov 24 spišských miest. Oproti katolíckej vierouke bolo o niečo radikálnejšie, i keď podobné ako Confessio Heptapolitana. Toto vierovyznanie bolo prejavom umie ...

                                               

Čotky

Čotky sú pomôcka – šnúra s uzlíkami – používaná pri Ježišovej modlitbe. Ich pôvod je pripisovaný sv. Pachomiovi. Zvyčajne majú 100 uzlíkov, malé 33 uzlíkov. Výnimočne môžu mať aj iný počet – napr. 50 alebo 300. Velké čotky sú zvyčajne delené po 1 ...

                                               

Dekanát (cirkevná územná jednotka)

Dekanát je v rôznych cirkvách územná jednotka menšia ako diecézy a väčšia ako farnosť, zvyčajne pozostávajúca z niekolkých, pôvodne doslovne z desiatich farností. Na čele dekanátu stojí dekan. Vo východných cirkvách zodpovedá dekanátu protopresby ...

                                               

Dišpenz

Dišpenz je udelenie výnimky od zákona. Tento pojem sa používa najmä v kánonickom práve katolíckej cirkvi. Neobmedzene môže dišpenz udelovať pápež, udelovať ho však môžu i iní predstavitelia, napríklad biskupi. Toto právo sa využíva napríklad pri ...