Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 298
                                               

Frazeologický nominatív

Frazeologický nominatív je podoba frazémy, v ktorej sa aj pri hocijako širokej variantnosti uvádza príslušná jednotka najčastejšie, teda podoba, ktorá sa pokladá za základnú, najviac reprezentatívnu. Zároveň sa tu prihliada aj na paradigmatickú f ...

                                               

Frazeologický obrat

Frazeologický obrat je starší názov pre frazému. Uplatnil sa v čase hladania názvu pre základnú jednotku celej frazeológie, dlho sa však neudržal, lebo sa prijali vyhovujúcejšie názvy, a to najskôr frazeologická jednotka, neskôr frazeologizmus a ...

                                               

Frazeologický obraz

Frazeologický obraz je Osobitný typ kontextovej figúry, v rámci ktorej sa na ploche nevelkého kontextu využívajú rozličné realizácie tej istej frazémy teda napr. jej varianty aj jej aktualizácie a deštrukcie, a to v súhre s nejakými príbuznými fr ...

                                               

Frazeologický parameter

Frazeologický parameter je súbor vlastností frazém, ktorá sa zaznamenáva pri lexikografickom, resp. frazeografickom opise frazém pomocou metódy tzv. frazeologickej parametrizácie. Táto metóda opisu frazém má podobu tzv. blokovej schémy, ktorá sa ...

                                               

Frazeologický plán jazyka

Frazeologický plán jazyka je Podla niektorých frazeologických koncepcií jeden z celkom osobitných plánov jazykovej výstavby, ktorý je súvzťažný najmä s lexikálnym plánom niekedy sa dokonca chápe ako nadstavba nad lexikálnym plánom a so syntaktick ...

                                               

Frazeologický podsystém

Frazeologický podsystém sú triedy frazeologických jednotiek vo vzťahu k triedam prvkov nižších a vyšších úrovní. Frazeologický podsystém sa nechápe v zmysle samostatnej jazykovej roviny. Je integrálnou súčasťou jazykového systému. Porov. frazeolo ...

                                               

Frazeologický slovník

Frazeologický slovník je slovník, v ktorom sa uvádzajú a vysvetlujú frazémy daného jazyka. Podla toho, v akom rozsahu sa uvádzajú jednotlivé frazémy jazyka a tiež podla toho, ako všestranne a do akej hĺbky a detailov sa popisujú frazémy, rozlišuj ...

                                               

Frazeologický systém

Frazeologický systém je relatívne samostatný hierarchický systém rôznych typov frazém, ktorý je komplementárny voči čiastkovým systémom pravidelného jazyka. Frazémy vytvárajú voči sebe navzájom a voči iným jazykovým prvkom rôzne štuktúrne, sémant ...

                                               

Frazeologicky viazaný význam slova

Frazeologicky viazaný význam slova je podla niektorých analogistikých frazeologických koncepcií je to význam slova, ktorý sa realizuje jeho výskytom v určitej konkrétnej frazéme. Napríklad v spojení zlatá mládež sa slovu zlatá pripisuje vlastný f ...

                                               

Frazeologický výraz

Frazeologický výraz je V rámci vymedzovania typov frazém podla sémantických kritérií pomenovanie pre typ, v ktorom nedochádza k výraznej desémantizácii komponentov, ale jeho frazeologizovanosť sa viacej zakladá na ustálenosti používania a zloženi ...

                                               

Frazeologický zrast

Frazeologický zrast i frazeologická zrastenina je v rámci sémantickej klasifikácie V. V. Vinogradova taký typ frazém, pri ktorom význam frazémy nijako nevyplýva z významov komponentov, nijako nie je nimi motivovaný. To znamená úplnú stratu motivo ...

                                               

Frazeologický zvrat

Frazeologický zvrat je V čase nástupu frazeologickej teórie jeden z názvov pre základnú jednotku frazeológie. V tomto význame termín ustúpil, nahradili ho novšie a všeobecne prijaté názvy frazeologická jednotka, neskôr frazeologizmus a potom fraz ...

                                               

Úplná frazeologizácia

Frazeologizácia je proces, v ktorom z volného spojenia, z ustáleného spojenia nefrazeologickej povahy alebo aj z jednotlivého slova vzniká frazéma. Je to komplexný proces, založený na najrozmanitejších vnútorných syntagmatických, paradigmatických ...

                                               

Frazeologizačný proces

Frazeologizačný proces je proces tvorenia frazém v priebehu celého obdobia vývinu nášho jazyka. V predspisovnom období prebiehal f. p. živelnejšie a jeho zavŕšenie či završovanie pri niektorých typoch frazém bolo pomalšie. Pri celom f. p., pri zá ...

                                               

Frazeologizmus

Frazeologizmus alebo frazéma alebo frazeologická jednotka je jazyková jednotka, ktorá vznikla: významovým prehodnotením a formálnym alebo významovým ustálením pôvodne volného slovného spojenia napr. klepnúť po prstoch, prehodnotením ustáleného pô ...

                                               

Frazeomatika

Frazeomatika je v niektorých frazeologických koncepciách názov pre neidiomatickú časť frazeológie, alebo pre nefrazeologické ustálené slovné spojenia.

                                               

Frazeosémantické pole

Frazeosémantické polia sú významové skupiny frazém vyčleňované na základe spoločnej nocionálnej sémy. Frazémy jedného pola sa líšia svojimi špecifikačnými sémami, ktoré sú sekundárne a naviazené na jeden referenčný pojem. Takéto významové skupiny ...

                                               

Motivačná báza frazém

Frazeotvorná báza je lexikálny základ, z ktorého je utvorená frazéma. Niekedy sa rozlišuje tzv. derivačná báza, ktorou sú prvky vstupujúce do frazém a pomocou ktorých sa realizuje tzv. motivačná báza, ktorú tvoria významy slov pred frazeologizáci ...

                                               

Funkčná distribúcia frazém

Funkčná distribúcia frazém je vlastnosť istej vrstvy frazém, ktoré sa funkčne špecifikujú jedným smerom, niekedy aj ako osobitné druhy frazém, najmä v oblasti plnej vetnej realizácie: príslovia, porekadlá, pranostiky, povrávky ap.

                                               

Funkčná komplexnosť frazémy

Funkčná komplexnosť frazémy je účasť všetkých tvorivých parametrov ludského vedomia na utváraní obrazu, ktorým frazéma zachycuje životné situácie. Frazéma je výsledkom poznávacieho, citového hodnotiaceho, mravného a akčného úsilia ludskej povahy, ...

                                               

Gnómické príslovie

Gnóma je stručne vyjadrená múdrosť, myšlienka, ktorá má všeobecnú platnosť. V ludovej slovesnosti sú gnómami príslovia, v ktorých sa v podobe sentencií vyslovuje životná skúsenosť ludu.

                                               

Gramatické typy frazém

Gramatické typy frazém sú frazémy, ktoré sú funkčnými ekvivalentmi príslušných autosémantických a synsémantických gramatických slovných druhov. Rozlišujú sa substantívne, verbálne, adjektívne, adverbiálne, predložkové, spojkové, zámenné, časticov ...

                                               

Hádanka

Hádanka je paremiologický útvar, ktorý iba v okrajových prípadoch máva platnosť frazémy. Z hádaniek však vznikajú aj vlastné frazémy.

                                               

Heterogénnosť frazém

Heterogénnosť frazém je vnútorná nejednotnosť frazeologického systému, ktorá vyplýva zo štruktúrnej a funkčno-sémantickej nerovnorodosti tried frazém, kde patria prvky od minimálnych asyntagmatických, napr. predložkovo-menných spojení alebo spoje ...

                                               

Historické synonymum frazémy

Historické synonymum frazémy je frazéma zo staršieho obdobia vývinu nášho jazyka analogická so súčasnou frazémou rovnakého či podobného štruktúrno-sémantického modelu. Ide teda o totožnosť v sémantike, ale odlišnosť v obraznosti. Napr. dobre je z ...

                                               

Historický charakter frazeologického systému

Historický charakter frazeologického systému je potvrdenie princípu systémovosti vo frazeológii na základe porovnania súčasného frazeologického fondu so starším frazeologickým fondom v zmysle analogickosti frazeologizačných postupov. Staršie štru ...

                                               

Historická frazéma

historický pendant frazémy al. historická frazéma je frazéma vyskytujúca sa v staršom období vývinu nášho jazyka v podobe historického variantu al. historického synonyma al. frazéma, ktorá sa už do súčasnosti nezachovala. Porov. zaniknuté frazémy.

                                               

Genetický prototyp frazémy

Historický prototyp frazémy je východisková podoba frazémy vystupujúca obyčajne ako volné spojenie. Mnohé súčasné frazémy nie sú doložené zo staršieho obdobia ako frazémy, ale ako volné slovné spojenia, teda historické prototypy súčasných frazém. ...

                                               

Historický variant frazémy

Historický variant frazémy je frazéma zo staršieho obdobia vývinu nášho jazyka, v ktorom je zachovaný súčasný štruktúrno-sémantický model, no klúčový, príp. niektorý iný komponent je nahradený iným synonymným výrazom. H. v. možno rozdeliť na fraz ...

                                               

Hodnotiaca operatívnosť frazém

Hodnotiaca operatívnosť frazém je jeden z najtypickejších parametrov zo zóny konotatívnych zložiek významu frazémy odrážajúci skutočnosť, že frazéma takmer nikdy nie je iba obyčajnou nomináciou, ale vždy nesie aj hodnotiaci významový prvok. Práve ...

                                               

Hovorová frazeológia

Hovorová frazeológia je množina frazém, ktoré sa vyznačujú hovorovosťou. Za príbuzný termín zo štylistického hladiska treba pokladať označenie ludová frazeológia. Vlastný obsah týchto pojmov sa prekrýva. Pričom termínom hovorová frazeológia sa sl ...

                                               

Hovorový akcent

Hovorový akcent je funkčný aspekt frazémy, ktorý sa uvedomuje ako zdôraznená, umocnená hovorovosť frazémy. Súvisí s aktuálnou situáciou a komunikačnou aktivitou hovoriaceho.

                                               

Hybridnosť frazém

Hybridnosť frazém je nesúlad medzi formálnou a obsahovou povahou frazém, ktorá je z hladiska funkcie akoby pomenovaním, no jej štruktúra je syntaktickej povahy.

                                               

Hyperbolická frazéma

Hyperbolické frazémy je podla J. Mihála štylisticky príznakové frazémy, ktoré vyčleňuje popri skupine štylisticky bezpríznakových frazém pri pokuse o triedenie frazém z hladiska štylistiky. Za hyperbolické frazémy pokladá J. Mihál napr. sprostý a ...

                                               

Hyperonymia

Hyperonymia / hyponymia frazém je vzťahy významovej nadradenosti/podradenosti medzi dvoma, resp. viacerými frazémami. Na rozdiel od lexiky sa tieto vzťahy uvedomujú menej výrazne, a to z viacerých dôvodov, napr. a) pre denotačnú neurčitosť význam ...

                                               

Identifikačná metóda

Identifikačná metóda je metóda analýzy frazém prostredníctvom zisťovania tzv. sémantického ekvivalentu – identifikátora, ktorým môže byť slovo, slovné spojenie alebo celá parafráza. Procedurálne je táto metóda blízka aplikačnej metóde, pretože sa ...

                                               

Identita frazémy

Identita frazémy je súhrn parametrov, ktoré zaručujú, že sa istý výraz aj pri svojej viacslovnosti, pri diferencovanej variantnosti aj pri existencii vo viacerých paradigmatických formách chápe ako celostná, jednotná a osobitná jazyková jednotka. ...

                                               

Tezaurovanie frazém

Ideografický opis frazém je opis frazém podla pojmových okruhov usporiadaný do významových polí a synonymických skupín, na základe ktorého je možné zostaviť pojmový slovník – tezaurus. Sémantická kategorizácia sa v takýchto pojmových, resp. onoma ...

                                               

Idiomatizmus

Idióm je V tej istej teórii osobitný názov pre základnú jednotku frazeológie resp. idiomatiky, ak sa táto jednotka sleduje viacej z aspektu svojej významovej platnosti. V novšej českej frazeologickej teórii F. Čermáka súčasť podvojného názvu zákl ...

                                               

Idiomatické spojenie

Idiomatické spojenie je starší názov pre frazému, resp. idióm. Uplatňoval sa najmä v tých frazeologických teóriách, ktoré počítali s idiomatickosťou, chápanou ako doslovná nepreložitelnosť frazémy do iného jazyka, ako so základnou vlastnosťou fra ...

                                               

Idiomatickosť vnútrojazyková

Idiomatickosť frazémy je Doslovná nepreložitelnosť významu frazémy, a to a) alebo do iného jazyka – tzv.idiomatickosť medzijazyková, b) alebo inými napr. lexikálnymi prostriedkami toho istého jazyka – tzv. idiomatickosť vnútrojazyková. Idiomatick ...

                                               

Idiomatika

Idiomatika je Vo frazeologickej koncepcii F. Čermáka súbor ustálených obrazných slovných spojení sledovaný prednostne zo strany sémantických vlastností takýchto jednotiek. Súhrn všetkých idiomatických prostriedkov idiómov istého jazyka. V českej ...

                                               

Idiomológia

Idiomológia je v niektorých filologických školách, kde sa ustálený typ obrazného výrazu nazýva idióm, náuka o idiómoch. V našej domácej tradícii sa tento názov výraznejšie neuplatnil, hoci názov idióm sa v rozličných prístupoch k frazeológii pome ...

                                               

Implicitnosť frazémy

Implicitnosť frazémy je tendencia frazém alebo aj väčšieho slovesného útvaru, napr. bájky, príslovia, hádanky k redukcii počtu komponentov až na jedno slovo, porov. napr. redukciu ruskej frazémy i nikakich gvozdej na i nikakich alebo vznik frazém ...

                                               

Individuálna frazeológia

Individuálna frazeológia je za individuálnu frazeológiu sa pokladá utváranie paralelných novotvarov s analogickými formálnymi a významovými vlastnosťami. Východiskom takýchto novotvarov bývajú najmä frekventovanejšie a známe príslovia a porekadlá ...

                                               

Individuálny variant

Individuálny variant je variant frazémy analogicky utvorený na pozadí všeobecne známej podoby frazémy istou osobnosťou, spisovatelom, básnikom, jazykovedcom, žurnalistom a pod., napr. Mlčanie hory prenáša, Kto do teba kameňom, ty doňho skalou. Po ...

                                               

Inovácia frazém

Inovácia frazém je Proces tvorenia individuálnych frazém presne podla modelu aj podla ustáleného významu existujúcich frazém tým sa líši od aktualizácií aj derivácií, pričom však novotvar nemá ustálenosť svojho modelu a môže prinášať nové konotác ...

                                               

Intelektuálna frazéma

Intelektuálna frazéma znamená, že frazeológia obrazne spriezračňuje nielen externé životné a prírodné situácie, ale aj ludské vnútro a v tom aj charakteristické polohy v procese poznania, myslenia, morálneho hodnotenia a rozhodovania, napríklad š ...

                                               

Intelektuálny akcent frazém

Intelektuálny akcent frazém je zdôraznená intelektuálna orientácia pri istých knižných frazémach, napr. kategorický imperatív, elixír života, kameň mudrcov ap.

                                               

Intenzifikačná frazéma

Intenzifikačná frazéma je v českej frazeologickej teórii J. V. Bečku jeden z funkčných typov frazém, ktorého podstata spočíva v tom, že sa jedna zo zložiek vyjadruje velmi výrazným, frapantným výrazom. To ovplyvňuje celý význam frazémy, takže jed ...