Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297
                                               

Wilamowická abeceda

Wilamowická abeceda je súbor písmen, ktoré sa používajú v grafickej sústave wilamowičtiny. Je to modifikovaná latinka modifikovaná použitím diakritických znamienok ˇ, ´, ¨.

                                               

Etymológia

Etymológia je jazykovedná disciplína, ktorá skúma pôvod, prvotný význam a históriu slov alebo ich morfém pomocou analýzy morfologickej stavby zo súčasného i historického aspektu. Pri tomto výskume sa vo velkej miere využíva porovnávacie štúdium p ...

                                               

Stručný etymologický slovník slovenčiny

Stručný etymologický slovník slovenčiny je prvý etymologický slovník slovenského jazyka. Vydala ho Veda a má 704 strán. Hoci je v ňom uvedený ako rok vydania 2015, do distribúcie sa dostal až v apríli 2016, keď ho predstavili verejnosti.

                                               

Filologická kritika

Filologická kritika je textová kritika, jazykový rozbor a vysvetlenie textu. Klasická filologická kritika sa zapodievala interpretáciou textu a filologickou kritikou v užšom zmysle slova čiže hodnotením prameňov a vymedzovaním pôvodného textu.

                                               

Klasická filológia

Klasická filológia je široko koncipovaná veda o staroveku, ktorá popri filologickom výskume kultúry a jazykov staroveku zahrňuje jeho archeologický, umenovedný, religionistický, historickoprávny, politologický atď. výskum.

                                               

Formalizovaný jazyk

Formalizovaný jazyk je výsledok striktného syntakticko-sémantického vybudovania alebo rekonštruovania jazyka. Kalkul s určitou interpretáciou.

                                               

Maxima

Maxima je veta, ktorá má univerzálny význam a ktorej formulácia je taká evidentná, že nepotrebuje nijaké dôkazy; významový útvar, ktorý tvorí význam tejto vety: princíp, najvyššia zásada; najvyššie osobné životné pravidlo, osobná zásada vôle a ko ...

                                               

Neopozitivizmus

Neopozitivizmus alebo novopozitivistická škola) je súčasný filozofický smer. Novopozitivisti sú logickí empiristi a scientisti. Novopozitivizmus si získal velké zásluhy jednak v oblasti formálnologického výskumu, jednak v oblasti metodológie a te ...

                                               

Jamb

Jamb je dvojslabičná stopa, skladajúca sa z prvej slabiky krátkej a druhej dlhej, prípadne prvej neprízvučnej a druhej prízvučnej. Jamb nie je pre slovenčinu a češtinu prirodzený, možno ho dosiahnuť posunutím trochejského metra o jednu slabiku, č ...

                                               

Akcentologický variant

Akcentologický variant je jeden zo špecifických druhov variantnosti frazém, ktorý spočíva na rozličnom umiestnení prízvukov v rámci frazémy. Tento typ variantnosti sa vyskytuje bežne iba v jazykoch s pohyblivým prízvukom. Ako pomerne produktívny ...

                                               

Aktualizačný postup

Aktualizačné postupy sú realizácie aktualizačných zásahov, pri ktorých sa rozlične obmieňa, modifikuje, aktuálne posúva ustálená významová platnosť frazémy a zároveň sa mení ustálené zloženie komponentov, resp. ich rozloženie vo frazéme. Ako najp ...

                                               

Aktualizačný zásah

Aktualizačný zásah je uplatnenie frazémy v texte, pri ktorom sa zámerne alebo mimovolne narúša ustálené zloženie frazémy, ustálené poradie jej zložiek, osobitné tvary jej zložiek, a to s dosahom na významovú platnosť frazémy. Aktualizačný zásah r ...

                                               

Alternanta (frazeológia)

Alternanta alebo alternant je zámenný výraz, ktorý vo všeobecnej podobe zastupuje konkrétne premenlivé zložky frazémy, pričom signalizuje ich tvar a postavenie v spojení. Zámenné zložky signalizujú, že na mieste prvej z nich má byť nejaké životné ...

                                               

Alúzia frazém

Alúzia frazém je postup pri výstavbe lubovolného textu, pri ktorom sa na rovine významu alebo na niektorých formálnych prvkoch tohto textu prejavujú typické znaky istej frazémy, resp. postup, pri ktorom sa slovo, ktoré je komponentom istej frazém ...

                                               

Anomálnosť frazémy

Anomálnosť frazémy je vlastnosť frazémy považovaná niekedy za jej najvšeobecnejšiu črtu, ktorá sa prejavuje v porušení pravidelných paradigmatických a syntagmatických vzťahov slov pri ich vstupe do frazeologickej jednotky a prejavujúca sa v synta ...

                                               

Antonymická skupina

Antonymická skupina sú frazémy s protikladným významom, ktorých komponenty nie sú navzájom ani v antonymickom vzťahu, a nie sú ani zhodné: neváhať skočiť za niekoho do ohňa – predať niekoho za tridsať strieborných, nažívať si ako dva holúbky – zn ...

                                               

Antonymické hniezdo

Antonymické hniezdo sú frazémy s protikladným významom, ktoré obsahujú tak antonymické, ako a zhodné komponenty: má srdce – nemá srdce, má mäkké srdce – má tvrdé srdce ; klesnúť na dno – odraziť sa od dna, padať na dno – stúpať zo dna a i. Porov. ...

                                               

Antonymický rad

Antonymický rad sú frazémy s protikladným významom, ktorých všetky komponenty sú navzájom v antonymickom vzťahu, a žiadne komponenty nie sú zhodné: ťažký ako cent – lahký ako pierko, dobrý ako anjel – zlý ako čert. Porov. antonymická skupina, ant ...

                                               

Antonymycká séria

Antonymycká séria je skupina frazém, ktorých významy sú v kontrárnom vzťahu a pri ktorých variujú sémantické klúčové komponenty: vidieť všetko ružovo – vidieť všetko čierne, klesnúť na dno – odraziť sa od dna.

                                               

Korelačná metóda

Aplikačná metóda je jedna z čiastkových metód analýzy frazém, označovaná aj ako korelačná metóda. Aplikácia, resp. korelácia vychádza z porovnávania frazeologizmu a rovnako znejúceho volného spojenia a následne sa koreluje/porovnáva celostný význ ...

                                               

Frazeologický areál

Areálový opis frazeológie je výskum frazém spojených jedným štruktúrno-sémantickým modelom, ktorý registruje oblasť ich územného rozšírenia. Môže sa vzťahovať na užšiu oblasť, napr. západoslovanskú, alebo na širšiu, napr. západoeurópsku. Niektoré ...

                                               

Asymetria frazém

Asymetria frazém je podstata znakovej povahy frazém, ktorá sa prejavuje v rozčlenenosti formy frazémy a celostnosti jej významu, ktorý nie je súčtom významov jej komponentov.

                                               

Autentickosť frazémy

Autentickosť frazémy predstavuje intuitívne postihnutie podstaty referenčnej situácie, ktorú denotuje. Jej apercepcia v reči predpokladá plnú autentickosť subjektov, ktoré sú frazémou v kontakte. Frazéma nič "nezatajuje" a vyžaduje potom od príje ...

                                               

Autochtónnosť frazém

Autochtónnosť frazém označuje domáci pôvod frazém. Proti idiomatickosti frazém, ktorá je symptómom zžitosti frazémy s istou pospolitosťou, pojem autochtónnosti mieri na reálny domáci pôvod frazémy, ktorý nie je bežne zrejmý. Musí sa osobitne doku ...

                                               

Autosémantická frazéma

Autosémantická frazéma je frazéma, ktorá je funkčným ekvivalentom príslušných autosémantických gramatických slovných druhov; porov. menná, slovesná, adjektívna a adverbiálna frazéma; op. synsémantická frazéma.

                                               

Bezekvivalentná frazéma

Bezekvivalentná frazéma je frazéma, ktorá nemá v porovnávanom cudzom jazyku frazeologický ekvivalent, napr. slov.: niekomu cigáni v bruchu vyhrávajú – nem.: jemand hat Hunger. Niekedy sa hovorí o bezekvivalentnej frazéme, ak nemá v cudzom jazyku ...

                                               

Biblická frazeológia

Biblická frazeológia je súbor frazém, ktoré pochádzajú z Biblie alebo z iného knižného cirkevného prameňa. Napríklad babylonská veža, hlas volajúceho na púšti, manna nebeská, Sodoma a Gomora, vypiť kalich horkosti do dna.

                                               

Byzantské príslovie

Byzantské príslovie je v tradičnej paremiológii typ príslovia, ktorý okrem vlastného významového jadra obsahoval aj zložky, ktoré explicitne vyjadrovali niektoré okolnosti vzniku príslovia, resp. nejaké jeho ohraničenie, špecifikácie a pod. Byzan ...

                                               

Vecný denotát frazémy

Celostný význam frazémy je význam, ktorého nositelom je frazéma ako celok. V súvislosti s jeho povahou sa hovorí aj o sémantickej transformácii či obraznosti, prenesenosti alebo metaforickosti významu frazémy. Celostný význam vzniká vo vzájomnej ...

                                               

Citátová frazéma

Citátová frazéma je frazéma prevzatá z cudzích jazykov, ktorá sa aj v prijímajúcom jazyku vyjadruje vo svojej pôvodnej podobe. Do tohto pojmu nepatria frazémy, ktoré majú iba nejaký prvok cudzojazyčný, patria sem iba jednotky, ktoré sú ako celok ...

                                               

Člen frazémy

Člen frazémy i zložka frazémy i komponent frazémy je súčasť zloženia frazémy, ktorou je slovo, v ktorom však došlo k modifikáciám jeho uzuálnych vlastností. Preto niektoré frazeologické teórie členy frazémy označujú ako "neslová" alebo ako bývalé ...

                                               

Defrazeologická derivácia

Defrazeologická derivácia je proces vzniku slova z frazeologickej jednotky, napr: biely ako sneh – snehobiely, lámať si hlavu nad niečím – hlavolam. Niekedy sa tento pojem stotožňuje s frazeologickou deriváciou.

                                               

Defrazeologizácia

Defrazeologizácia je zánik frazémy spôsobený buď rozpadom na základe samostatného vývoja komponentov alebo rozkladom frazémy pri aktualizácii priameho významu komponentov.

                                               

Deminutívny variant frazémy

Deminutívny variant frazémy je jeden z najproduktívnejších typov slovotvorného variantu frazémy. Vzniká ustáleným zamieňaním lubovolnej zložky frazémy za jej deminutívnu odvodeninu, napr. vyrásť z detských nohavíc – nohavičiek, vojna ako remeň – ...

                                               

Derivácia frazémy

Derivácia frazémy je proces, pri ktorom je frazeologická jednotka modifikovaná buď derivačnou zmenou komponentu frazeologickej jednotky, paradigmatickou zmenou v štruktúre frazémy alebo rozšírením spojenia o ďalší, funkčne odlišný komponent, prič ...

                                               

Deštrukcia frazémy

Deštrukcia frazémy je druh aktualizačného postupu, pri ktorom sa zámerne alebo aj mimovolne zasahuje do stvárnenia frazémy alebo do zvyčajných spôsobov jej zapojenia do kontextu, takže výsledkom je úplné rozbitie jej ustáleného významu, jej obraz ...

                                               

Historická frazeológia

Diachrónna frazeológia alebo historická frazeológia je oblasť frazeológie skúmajúca frazeologický fond a systém v určitých etapách jeho vývinu z aspektu porovnávania s ostatnými vývinovými obdobiami.

                                               

Historický výskum frazeológie

Diachrónny výskum frazeológie je výskum frazeologického fondu a jeho systému z hladiska diachrónnej frazeológie. Ide o výskum určitých štruktúrno-gramatických, štruktúrno-sémantických a iných osobitostí frazeologického fondu hociktorého vývinovéh ...

                                               

Didaktická efektívnosť frazeológie

Didaktická efektívnosť frazeológie je osvojovanie frazeológie prostredníctvom spojenia reči s komunikatívnymi situáciami bežného života. Pritom nejde len o osvojenie frazém, ale aj o získanie morálneho poučenia z nich.

                                               

Vonkajšia distribúcia frazém

Distribúcia frazém je okolie frazém, dané sumou všetkých jej výskytov vo vzťahu k iným prvkom. Pri distribúcii frazém možno určiť jej kvantitatívnu zložku – frekvenčnú charakteristiku a kvalitatívnu zložku – sémantickú povahu záväzných valenčných ...

                                               

Domáca frazeológia

Domáca frazeológia je vrstva frazeologických jednotiek konkrétneho jazyka, ktoré v ňom vznikli v rôznych obdobiach jeho vývoja. Odráža národnú špecifiku frazeológie daného jazyka, pretože frazémy patriace do domácej frazeológie sa vyskytujú iba v ...

                                               

Druhotná transpozícia frazémy

Druhotná transpozícia frazémy je Odvodzovanie novej frazémy z už existujúcej frazémy v jazyku, napr. Tichá voda brehy myje prek. – tichá voda. Porov. aj frazeologická derivácia. Odvodzovanie nového významu na pozadí už existujúceho prvotného fraz ...

                                               

Druhotný význam frazémy

Druhotný význam frazémy je význam frazémy, ktorý vznikol odvodením z už existujúceho významu. Tento typ významu sa vydeluje iba pri tzv. postupnej frazeologickej polysémii.

                                               

Dvojaká skutočnosť frazémy

Dvojaká skutočnosť frazémy je fakt vyplývajúci z obraznej povahy frazém. Obraz tu – už sám osebe ako "východisková mienená skutočnosť" – slúži druhotne, vo vlastnom zmysle ako homologický model "cielovej skutočnosti", ktorý sa v teórii modelov oz ...

                                               

Dvojitá variantnosť

Dvojitá variantnosť môže byť: Špecifický prípad ustálenej premenlivosti frazém, pri ktorom sú rozdiely medzi dvoma viacerými podobami, variantmi až na dvoch rovinách ich výstavby. Môže ísť o kombináciu lexikálnej variantnosti s morfologickou vari ...

                                               

Dvojjazyčný frazeologický slovník

Dvojjazyčné frazeologické slovníky sú slovníky, v ktorých sa podla frazeografických kritérií spracúva frazeológia dvoch jazykov. Pri slovníkovom spracovaní sú možné tieto základné typy ekvivalencie: symetrická ekvivalencia, relatívne symetrická e ...

                                               

Dvojrozmernosť frazémy

Dvojrozmernosť frazémy je chápanie frazémy z hladiska diachrónnej frazeológie. Dvojrozmernosť frazémy je založená na dialektickom napätí a vzťahu medzi pôvodným konkrétnym významom slovného spojenia a jednotným celostným významom, ktorý nepredsta ...

                                               

Dynamika frazeológie

Dynamika frazeológie je celkový stav frazeológie v hociktorej etape jej vývinu, vyznačujúci sa napriek mnohostrannej ustálenosti frazeológie jej rozmanitými premenami. Premenlivosť frazeológie sa môže dotýkať samej existencie istých frazém, rozvo ...

                                               

Dysfemická frazéma

Dysfemická frazéma alebo dysfemistická frazéma je podla J. Mihála skupina štylisticky príznakových frazém, ktoré vyčleňuje popri skupine štylisticky bezpríznakových frazém pri pokuse o triedenie frazém z hladiska štylistiky. Za disfemistické fraz ...

                                               

Ekvivalentnosť frazémy so slovom

Ekvivalentnosť frazémy so slovom je v začiatkoch rozvíjania modernej frazeologickej teórie určujúca vlastnosť frazémy, ktorá sa pokladala za základný poznávací znak frazeologickosti istého ustáleného spojenia. Neskôr teória ustúpila od uplatňovan ...