Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 110
                                               

Google knihy

Google knihy je vyhladávacia služba, ktorú poskytuje Google. Cielom je sprístupniť naskenované knihy knižníc. V počiatkoch tohto projektu bolo naskenovaných približne 15 miliónov kníh z najväčších amerických knižníc - knižnica Michiganskej univer ...

                                               

Greenie knižnica

Greenie knižnica je nekomerčný internetový projekt, zameraný na volné stiahnutie kníh a e-kníh amatérskych autorov. Počiatky projektu siahajú do roku 2011. V roku 2020 bolo v knižnici viac ako 175 kníh. Cielom je vytvoriť knižnicu, kde môžu amaté ...

                                               

Internet Archive

Internet Archive je nezisková digitálna knižnica a databáza, sídliaca v San Franciscu v USA, ktorej cielom je "umožniť univerzalny prístup ku všetkým poznatkom". Poskytuje volný a verejný prístup k zbierkam zdigitalizovaných materiálov, vrátane s ...

                                               

Project Gutenberg

Projekt Gutenberg je dobrovolnícka snaha digitalizovať, archivovať a distribuovať kultúrne diela. Bol založený v roku 1971 a je najstaršou digitálnou knižnicou. Väčšina diel sú plné texty kníh so statusom volné dielo. Projekt sa snaží sprístupniť ...

                                               

Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica v Bratislave je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej a kultúrnej činnosti. Je vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje sl ...

                                               

Wayback Machine

Wayback Machine je digitálny archív World Wide Web. Službu založila nezisková organizácia Internet Archive so sídlom v San Franciscu. Jej zakladatelia, Brewster Kahle a Bruce Gilliat, vyvinuli Wayback Machine s cielom poskytnúť "univerzálny príst ...

                                               

Zlatý fond denníka SME

Zlatý fond denníka SME je digitalizovaná zbierka diel, prevažne významných spisovatelov slovenskej literatúry, na ktoré sa už nevzťahujú autorské práva. Všetky diela sú volne dostupné s licenciou Creative Commons CC BY-NC-ND 2.5, umožňujúcou ich ...

                                               

Velimir Deželić (1864)

Velimir Duro Josip Deželić bol chorvátsky spisovatel, lexikograf a knihovník. Okrem románov písal aj poéziu a považuje sa za najlepšieho chorvátskeho katolíckeho básnika.

                                               

Adam Ferguson

Adam Ferguson, známy aj ako Ferguson of Raith bol škótsky filozof, sociológ a historik škótskeho osvietenstva. Niekedy je označovaný ako "otec modernej sociológie".

                                               

Autorita (knihovníctvo)

Autorita v knižničnej terminológii označuje overený a unifikovaný selekčný údaj, ktorý popisuje dokumenty a slúži k ich vyhladávaniu v knižničných katalógoch.

                                               

Čiastkový fond

Čiastkový fond alebo nesprávne: dielčí fond môže znamenať aj jeden z fondov strešného fondu, pozri podfond kolektívne investovanie. Čiastkový fond je relatívne samostatná a osobitne uchovávaná súčasť knižničného fondu, ktorá je vyčlenená podla ur ...

                                               

Deweyho desatinné triedenie

Deweyho desatinné triedenie, skr. DDT je desatinný klasifikačný systém vytvorený Melvilom Deweym v 19. storočí, ktorý rozdeluje celé spektrum ludského poznania do 10 hlavných tried a tie na ďalšie podskupiny. Prvý raz bol publikovaný v roku 1876. ...

                                               

Deziderátum (knihovníctvo)

Deziderátum je dokument, ktorý knižnica vybrala ako vhodný pre svoj fond, ale ktorý v danej chvíli ešte nemohla objednať alebo získať. Knižnica dezideráta eviduje v kartotéke deziderát a snaží sa ich zaobstarať.

                                               

Dokumentografická informácia

Dokumentografická informácia je úplná alebo skrátená informácia o dokumente. Dokumentografické informácie sa získavajú v procese dokumentovej analýzy.

                                               

Dokumentová analýza

Dokumentová analýza je získavanie dokumentografickych informácií, v priebehu ktorého sa vytvára reprodukovaný obraz pôvodného dokumentu, tzv. sekundárny dokument.

                                               

Gemeinsame Normdatei

Gemeinsame Normdatei je súbor medzinárodných autorít členený na sedem entít najvyššej úrovne. Súbor je vedený Deutsche Nationalbibliothek spoločne so všetkými nemeckými bibliotekarskými zväzmi a ďalšími inštitúciami. Gemeinsame Normadatei bol do ...

                                               

Hit (rešerš)

Hit je záznam nájdený ako výsledok rešerše. Po analýze rešerše možno hity rozdeliť na tri skupiny: čiastočne zodpovedajúce nežiaduce úplne zodpovedajúce Ako štvrtú skupinu možno označiť záznamy, ktoré zodpovedajú požiadavke, no do rešerše sa nedo ...

                                               

Hromadný odkaz

Hromadný odkaz je odkaz v mennom katalógu, ktorý nahradzuje viaceré všeobecné odkazy s rovnakým usporiadaním záhlavia. Používa sa pri všeobecných menných odkazoch a korporatívnom vydavatelovi.

                                               

Informačná explózia

Informačná explózia je prudký nárast množstva poskytnutých informácií aj ich mnohotvárnosť alebo historická udalosť spôsobená takýmto velkým počtom informácií a ktorá mala vplyv na informačnú spoločnosť danej doby. Po nej nastal velký prísun info ...

                                               

Inkunábula

Inkunábuly alebo prvotlače sú najstaršie tlačené knihy pochádzajúce z Európy, ktoré vznikli v období medzi vynálezom kníhtlače, t.j. tlače s pohyblivými literami, a koncom 15. storočia. Za vynálezcu kníhtlače je považovaný Johannes Gutenberg, kto ...

                                               

International Standard Name Identifier

International Standard Name Identifier je trvalý Identifikátor určený na jednoznačnú a globálnu identifikáciu tzv. "verejných identít", teda mien fyzických osôb a korporácií, ktoré sú tvorcami, producentmi, vydavatelmi, distribútormi alebo správc ...

                                               

Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra knižničnej a informačnej vedy je univerzitné pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa rôznymi aspektami spracovávania a komunikácie informácií, návrhom a architektúrou knižnično-informačných systémov, ...

                                               

Knižničná jednotka

Knižničná jednotka je každý samostatný zväzok dokumentu, t. j. každý výtlačok alebo časť viaczväzkového diela, konvolut, komplet celého ročníku periodika, nosič špeciálnych druhov dokumentov. Knižničná jednotka je jednotkou evidencie a štatistiky ...

                                               

Knižničný fond

Knižničný fond je súbor všetkých dokumentov, ktoré knižnica vlastní a požičiava svojim zákazníkom. Slovenský knižničný zákon ho definuje ako "súbor všetkých knižničných dokumentov, účelovo vybraných, sústavne doplňovaných, uchovávaných, ochraňova ...

                                               

Library of Congress Control Number

Library of Congress Control Number, skrátene LCCN je identifikátor, ktorý používa Library of Congress vo Washingtone od roku 1898. Tento systém nie je zameraný čisto na obsah diela a nemožno ho preto zamieňať s Library of Congress Classification. ...

                                               

MARC 21

MARC 21 je bibliografický výmenný formát. Je to nasledovník formátu USMARC. Číslica 21 má predstavovať skutočnosť, že je to bibliografický formát pre 21. storočie. Formát vyvinuli Američania spolu s Kanaďanmi a Angličanmi, základ formátu však vyc ...

                                               

Mediamatika

prináša najnovšie poznatky z oblasti digitalizácie informačných obsahov. Mediamatika je hraničná, humanitne orientovaná vedná disciplína, zaoberajúca sa skúmaním základných kategórií, zákonitostí komunikácie i dôsledkov konvergencie telekomunikač ...

                                               

Mestská knižnica

Mestská knižnica môže byť: regionálna knižnica Mestská knižnica v Bratislave na Slovensku obecná knižnica mesta resp. v Bratislave knižnica mestskej časti, pozri obecná knižnica vo svete … Štokholmská mestská knižnica

                                               

Metadáta

Metadáta sú štrukturované dáta nesúce informácie o primárnych dátach alebo zjednodušene dáta, ktoré poskytujú informáciu o iných dátach. Slovo metadáta pochádza z gréckeho meta = medzi, za + latinského data = to, čo je dané.

                                               

Národné autority Českej republiky

Národné autority Českej republiky sú súbory českých národných autorít obsahujúce ako menné, tak vecné autority. Databáza národných autorít je od roku 1996 spravovaná Národnou knižnicou Českej republiky, autoritatívne záznamy sú využívané najmä re ...

                                               

Obecná knižnica

Obecná knižnica je na Slovensku druh verejnej knižnice zriadenej v obci. Ak je obecná knižnica zriadená v meste, označuje sa ako mestská knižnica. Knižnice mestských častí v Bratislave sa tiež považujú za mestské knižnice. V užšom zmysle sa ako o ...

                                               

Odborná evidencia knižničných dokumentov

Odborná evidencia knižničných dokumentov je v slovenskom práve označenie pre evidenciu knižničných dokumentov v podobe prírastkového zoznamu, zoznamu úbytkov, evidencie výpožičiek, evidencie došlých čísiel periodík a podobných zoznamov. Podrobnos ...

                                               

Online katalóg

Online katalóg je sprístupnenie informácií o fonde knižnice prostredníctvom počítača. Online katalóg môže byť sprístupnený iba v knižnici pre čitatelov knižnice na intranete, alebo verejne pre všetkých na internete.

                                               

OSUD (systém)

OSUD je biobibliografický informačný systém, slúžiaci na evidenciu osobností a udalostí na automatické vytváranie kalendárov výročí. Využívajú ho hlavne verejné regionálne knižnice na evidenciu regionálnych osobností a udalostí. Databáza OSUD môž ...

                                               

Predmetový heslár

Predmetový heslár alebo heslár je zoznam prvkov predmetových hesiel použitých pri spracovaní konkrétneho predmetového katalógu či predmetovej kartotéky. Obyčajne zahŕňa aj nepoužité synonymá a kvázisynonymá s vylučovacími odkazmi. Predmetový hesl ...

                                               

Signatúra (knihovníctvo)

Signatúra v knihovníctve je číselné alebo alfanumerické vyjadrenie miesta uloženia knižničnej jednotky v knižničnom fonde. Signatúra určuje miesto dokumentu medzi ostatnými dokumentmi a slúži tiež na zaraďovanie, vyhladávanie dokumentu a evidenci ...

                                               

Sprístupňovanie dokumentov

Sprístupňovanie dokumentov je operácia pri dokumentových službách spočívajúca v predložení požadovaného dokumentu používatelovi pre priame použitie. Sprístupňovanie dokumentov sa realizuje rôznymi druhmi a typmi dokumentových služieb. Sprístupňov ...

                                               

Súborný katalóg

Súborný katalóg je katalóg, ktorý obsahuje záznamy dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch viacerých knižníc alebo informačných inštitúcií určitého mesta, okresu, regiónu krajiny, určitej siete knižníc alebo informačných inštitúcií.

                                               

Tiráž

Tiráž je súpis informácií obsahujúci technické a vydavatelské informácie o knihe. Tiráž je spravidla umiestnená na poslednej strane knihy. Nesprávne býva tiež umiestnená na začiatku knihy namiesto impresa. V niektorých štátoch musia vydavatelia v ...

                                               

Virtual International Authority File

Virtual International Authority File je medzinárodný súbor menných autorít. Ide o spoločný projekt, na ktorom sa podiela viac národných knižníc a súborných katalógov, spravovaný Online Computer Library Center. Prvotný impulz vzišiel od Nemeckej n ...

                                               

Vstupné spracovanie dokumentov

Vstupné spracovanie dokumentov sú činnosti a postupy, ktoré sú zamerané na výber, formalizáciu a ukladanie údajov o knižničnom dokumente, ktoré ho formálne a obsahovo charakterizujú. Je základom vytvárania bibliografických alebo katalogizačných z ...

                                               

Všeobecný odkaz

Všeobecný odkaz je odkaz v mennom katalógu, ktorý odkazuje používatela katalógu od záhlavia, ktoré sa podla pravidiel nemohlo použiť pre hlavný katalogizačný záznam - ale pod ktorým by sa mohlo hladať, - k záhlaviu, pod ktorým sú hladané publikác ...

                                               

Medziknižničná výpožičná služba

Medziknižničná výpožičná služba je sprostredkovanie požičania dokumentu knižnicou čitatela z inej knižnice, ktorá dokument vlastní. Medziknižničná výpožičná služba je dôležitou súčasťou výpožičného systému v slovenských aj zahraničných knižniciac ...

                                               

Rešeršná služba

Rešeršná služba je zostavovanie a sprístupňovanie výstupov rešeršnej činnosti knižničnými a informačnými inštitúciami. Výstupom analyticko-syntetického spracovania na základe požiadavky používatela je rešerš. Knižničné a informačné inštitúcie pos ...

                                               

Čínska národná knižnica

Čínska národná knižnica je najväčšia knižnica v Ázii a jedna z najväčších knižníc na svete so zbierkou vyše 26.3 milióna zväzkov kníh. Má celosvetovo najväčšiu zbierku čínskej literatúry. Sídli v troch budovách v mestskom obvode Chaj-tien v Pekin ...

                                               

Library of Congress

Kongresová knižnica je de facto národnou knižnicou Spojených štátov amerických a vedeckovýskumným telesom Kongresu Spojených štátov. Situovaná je vo Washingtone D.C. v troch budovách. Je jednou z najdôležitejších a najväčších knižníc na svete. Je ...

                                               

Národná knižnica (Izrael)

Národná knižnica je národná knižnica Štátu Izrael, ktorá má zároveň slúžiť ako "Národná knižnica židovského ludu." Nachádza sa v kampuse Hebrejskej univerzity v komplexe Givat Ram v Jeruzaleme a rovnako slúži ako univerzitná knižnica. Archív kniž ...

                                               

Národná knižnica Ivana Vazova

Národná knižnica Ivana Vazova je knižnica v druhom najväčšom bulharskom meste, v Plovdive. Je pomenovaná po slávnom bulharskom spisovatelovi a básnikovi Ivanovi Vazovovi. Je to druhá najväčšia knižnica v Bulharsku obsahujúca viac ako 1 500 000 kn ...

                                               

Národná knižnica svätých Cyrila a Metoda

Národná knižnica svätých Cyrila a Metoda je národná knižnica v Bulharsku, ktorá sa nachádza v hlavnom meste Sofii. Bola založená 4. apríla 1878, knižnica dostala štatút bulharskej Národnej knižnice o tri roky neskôr. Knižný fond sa skladá z 7 808 ...

                                               

Ruská národná knižnica

Ruská národná knižnica je knižnica v Petrohrade. Je jednou z dvoch najvýznamnejších knižníc v Rusku a patrí medzi popredné svetové knižnice. Vznikla v roku 1795 zákonom Kataríny Velkej. Vo svojich zbierkach opatruje okolo 17 miliónov kníh a iných ...