Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10
                                               

Kacír

Kacír alebo heretik je dnes hanlivé označenie pre odpadlíka od kresťanskej, katolíckej aj protestantskej viery, najmä pre obdobie stredoveku. Ojedinele označuje aj hriešnika všeobecne. Pôvodne vznikol z pojmu katar z gréckeho καθαρός katharos = č ...

                                               

Katechéza

Katechéza je poučovanie o náboženstve. V katolicizme to sú snahy vyvíjané cirkvou, aby získala ďalších učeníkov a aby pomáhala luďom veriť, že Ježiš Kristus je Syn Boží, aby tak skrze vieru mali život v jeho mene. Katechéza ďalej slúži cirkvi k t ...

                                               

Koniec sveta

Koniec sveta je podla biblického pohladu zánik fyzického sveta nasledovaný príchodom nového sveta. "Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet." Svet mal nielen začiatok, ale bude mať aj koniec, nasta ...

                                               

Konvent (náboženstvo)

Konvent v náboženskom zmysle buď znamená kláštor alebo presnejšie určité typy cirkevnej komunity. V katolíckej cirkvi je to schôdza kňazov, reholníkov alebo reholných sestier určitého kláštora. Ďalej slovo označuje zhromaždenie či schôdzu takejto ...

                                               

Laicita (francúzsky pojem)

Termín laicita označuje princíp oddelenia štátu od cirkví, absenciu vplyvu náboženstva vo vládnych záležitostiach a naopak. Termín je používaný najmä vo Francúzsku a frankofónnych krajinách. Tento koncept je spájaný so sekularizmom, ale neznamená ...

                                               

Latinizácia

Latinizácia je jav pripodobňovania východných obradov latinskému obradu. Môže mať tri rôzne podoby: Zavedenie nových prvkov z latinského obradu, ktoré nie sú v súlade s východnou tradíciou a narušujú jej jednotu. Nahradenie východných prvkov či z ...

                                               

Liberálna teológia

Liberálna teológia je smer v protestantskej teológii 19. stor. usilujúci sa prispôsobiť náboženstvo historizmu, súdobej svetskej kultúre, vede, sociálnym a politickým teoriám.

                                               

Liturgia (úkony)

Liturgia znamená v kresťanstve v najširšom zmysle formu a obsah bohoslužobnej slávnosti charakterizovanej rituálnymi úkonmi a obradmi. Pojem zahŕňa všetky úkony, obrady, slová, gestá, symboly, prístroje, oblečenia a podobne tvoriace bohoslužbu. O ...

                                               

Liturgika

Liturgika je jednou z oblastí teológie, ktorá sa odborne zaoberá liturgiou. Skúma bohoslužobný život cirkvi a jeho vývoj. Snaží sa o interpretáciu a vysvetlenie významu úkonov pre potreby veriacich. Pojem prvýkrát použil Georg Cassander 1513 – 15 ...

                                               

Lotos (staroveký Egypt)

Lotos alebo lotosový kvet bol posvätnou kvetinou a dôležitým symbolom starých Egypťanov. V starovekom Egypte sa lotosom myslia najmä: z rodu lekno druhy: lekno egyptské Nymphaea lotus a/alebo lekno modré Nymphaea caerulea a/alebo lekno krémové Ny ...

                                               

Ľudská obeť

Ľudská obeť je obetovanie človeka bohu vyhasením jeho života. Obetovanie ludí sa vyskytovalo už v praveku bronzová doba, ďalej je známe napríklad u Keltov, Germánov, v starovekom Grécku, v starovekom Ríme, u Feničanov, v Mezoamerike napr. Aztékov ...

                                               

Mana (mytológia)

Mana je u melanézskych a polynézskych národov nekontrolovatelná sila, ktorá je paradoxne zároveň všeobecným zdrojom aj konkrétnym prejavom zvláštnych schopností alebo úspechu nejakého človeka, predmetu, zvieraťa alebo božstva. Ako prvý o koncepte ...

                                               

Mierumilovnosť

Mierumilovnosť, je jednou zo siedmich cností a znamená trpezlivosť, zhovievavosť, vyrovnanosť. Zhovievavosť a odolnosť znášať utrpenie dosiahnutá sebaovládaním, miernosťou a zdržanlivosťou. Vyriešenie konfliktu mierumilovne, aj keď sa druhá stran ...

                                               

Milánsky edikt

Milánsky edikt bola deklarácia cisárov Constantina I. a Licinia, uzavretá počas ich stretnutia v Miláne vo februári 313, ktorá zaručovala slobodu vyznania pre všetky náboženstvá v Rímskej ríši. Zachoval sa však vo forme, ktorá nie je ediktom a kt ...

                                               

Modlitba

Modlitba je obvykle slovný prejav kladného vzťahu k transcendencii. Modlitba predpokladá nadludskú bytosť, ktorá počuje a je schopná vypočuť. K modlitbe dochádza tam, kde má človek k Bohu alebo bohom osobný vzťah, kde boha poníma ako subjekt, s k ...

                                               

Mučeník

Mučeník alebo martýr je osoba, ktorá znáša, resp. znášala utrpenie, prenasledovanie, mučenie alebo zomrela za svoju vieru, presvedčenie, morálnu hodnotu alebo mravný ideál.

                                               

Náboženská výchova

Náboženská výchova je výchova smerujúca k získaniu znalostí v oblasti náboženstva. Je to tiež školský predmet vyučovaný predovšetkým na základných školách.

                                               

Náboženské násilie

Náboženské násilie je pojem, ktorý pokrýva fenomén, v ktorom je náboženstvo, v celej jeho diverzite, buď objektom alebo subjektom násilného správania. Náboženské násilie je násilie motivované reakciou na náboženské zásady, texty či doktríny. Zahŕ ...

                                               

Náboženský obrad

Náboženský obrad je súhrn náboženských úkonov spojených obvykle s náboženským kultom, napríklad teofagia. Náboženský obrad je symbolický úkon, ktorým ludia vyjadrujú svoj vzťah k transcendentnej skutočnosti.

                                               

Náboženstvo 20. storočia

Náboženstvo 20. storočia je súčasť kultúry 20. storočia živo interagujúca s vedou, filozofiou a umením a v prípade takých hnutí, ako napríklad new age, aj so šamanizmom, používaním drog, mágiou atď. a má neraz synkretický charakter. Náboženstvo 2 ...

                                               

Nanebovstúpenie

Nanebovstúpenie je vyzdvihnutie, vzatie, vystúpenie na nebo. O nanebovstúpení sa hovorí aj v súvislosti so svätcami, Alexandrom Velkým, rímskymi cisármi.

                                               

Neošamanizmus

Rozvoj neošamanizmu – moderného západného šamanizmu – začal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Jeho vznik je spojený s narastajúcim záujmom o iné duchovné učenia, ochranu životného prostredia, odvrátenia sa od cirkvi a hladanie existenciál ...

                                               

Obeť (náboženstvo)

Obeť alebo obeta je hlavný náboženský obrad alebo objekt obetovaný božstvám. V kresťanstve tiež Kristova obeť na kríži, v katolíckej cirkvi a v pravoslávnej cirkvi omša, resp. božská liturgia, v užšom zmysle jej obetná časť.

                                               

Obrad (cirkevná tradícia)

Obrad alebo rítus je súbor charakteristík špecifických pre niektorú cirkev alebo viacero cirkví sui iuris. Kódex kánonov východných cirkví definuje obrad v kánone 28 § 1: V minulosti sa obrad mylne stotožňoval alebo odvodzoval len od spôsobu sláv ...

                                               

Obrad (postup úkonov)

Obrad alebo rítus je postup a forma symbolických náboženských i nenáboženských úkonov pri určitých príležitostiach, významných udalostiach človeka a spoločnosti, súčasť obyčajov. Obrad má často za ciel sprostredkovať prítomnosť alebo pôsobenie na ...

                                               

Obrazoborectvo

Obrazoborectvo alebo ikonoborectvo či ikonoklazmus označuje pôvodne hnutie, snažiace sa v náboženstve odstrániť náboženské obrazy –. V širšom zmysle sa ako obrazoborecká označuje kultúra, ktorá je nepriatelská voči obrazom. Ničenie, znesväcovanie ...

                                               

Obrazopis

Obrazopis je v ortodoxii a pravosláví náuka o náboženských námetoch vôbec. Ikonografia opisuje a rozoberá námety zobrazenia, zaoberá sa ich typológiou a poznávacími znakmi, atribútmi a i. typmi, zatial čo ikonológia vykladá jeho význam v intenciá ...

                                               

Očista

Očista je odstraňovanie, odstránenie niečoho škodlivého, nevhodného, hriechu a pod. Pojem očisty alebo predstava o nej kolíše podla toho, či ide o náboženský úkon, hygienický úkon a pod.

                                               

Oltárna sviatosť

Oltárna sviatosť je názov sviatosti eucharistie u rímskokatolíkov. Vyvinula sa z eucharistie raných kresťanov - pozri eucharistia. Eucharistia je v katolicizme sviatosť a to hlavná zo sviatostí bohoslužby, pretože najmä prijatím eucharistie v pri ...

                                               

Onen svet

Onen svet je v stredovekom myslení svet skutočnosti, pravdy. Mieša sa prostredníctvom symbolov a zastrenou kontinuitou s pozemským svetom. Tvoria ho dve končiny; peklo a raj, neskôr pod vplyvom katolicizmu tri.

                                               

Ortodoxnosť

Ortodoxnosť alebo ortodoxia je vlastnosť pevne sa pridržiavať určitého myšlienkového smeru, učenia, presvedčenia či viery.

                                               

Osobná prelatúra

V rímsko-katolíckej cirkvi na podporu vhodného rozdelovania presbyterov alebo na uskutočňovanie osobitných pastoračných alebo misijných diel pre rozličné krajiny alebo rozličné sociálne skupiny Apoštolská stolica môže po vypočutí mienky Konferenc ...

                                               

Osvietenie (filozofia)

Osvietenie alebo iluminácia je vo filozofii zvláštny Boží vplyv, pri ktorom sa uskutočňuje isté nevyhnutné a všeobecné poznanie človeka; pri osvietení dochádza k vžiareniu duchovného svetla, v ktorom sa človek, istým zrením večnej pravdy, večných ...

                                               

Panteón (spoločenstvo bohov)

Panteón je označenie pre spoločenstvo bohov v rámci polyteistického náboženského systému. Významový útvar "panteón" zahŕňa predpoklad, že svet bohov je hierarchicky štrukturovaný, že jednotliví bohovia sú relatívne zretelne ohraničení vzhladom na ...

                                               

Parúzia

Parúzia je podla Nového zákona druhý príchod Ježiša Krista z neba na Zem, pred posledným súdom, ako triumfátora, vzkriesiaceho mŕtvych. Biblickými zdrojmi sú slová Ježiša v evanjéliách, komentáre sv. Pavla a sv. Jána.

                                               

Peklo

Peklo je miesto večného zatratenia, večného ohňa, večných hrozných múk v posmrtnom živote. Peklo je stav duše, v ktorom nie je prítomnosť Božej lásky. Je to stav úzkosti, trápenia, trýznenia a obrovskej túžby po láske, ktorá nemôže byť už nikdy n ...

                                               

Perverzia

Perverzia, perverzita alebo perverznosť je správanie, ktoré sa vymyká morálnym normám a zvyklostiam spoločnosti, skazenosť, aberácia, scestnosť, deviácia alebo v užšom a novšom zmysle len parafília. Pred 20. storočím perverzia znamenala odchylné ...

                                               

Pieta (úcta)

Pieta je zbožná úcta. Názov je odvodený od bohyne Piety z rímskeho panteónu, ktorá bola symbolom zbožnosti. Jej znakom bol bocian.

                                               

Pokora

Pokora je jednou zo siedmich cností, je to slobodné, nie vynútené uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti pred vyššou existenciou, môže byť nesprávne chápaná ako závislosť na niekom. Opakom pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem hlavných hriechov.

                                               

Poznanie boha

Poznanie boha je nadobudnutie poznatkov o Bohu. Podla katolicizmu poznanie boha je možné prirodzeným svetlom ludského rozumu zo stvorených vecí a s istotou. Napriek tomu v historických podmienkach, v ktorých človek žije, naráža na mnoho ťažkostí, ...

                                               

Pôvod zla

Pôvod zla je to, odkial je zlo na svete. Podla kozmického dualizmu je pôvod zla - kozmická sila, ktorá je v neustálom rozpore s opačnou kozmickou silou, ktorá je pôvodom dobra. Podla antropologického dualizmu: telo, vášne a iné.

                                               

Predstava duše

Predstava duše je významový útvar, ktorý sa konštituuje v priebehu úvah o duši. Vznik predstavy duše sa podla W. Wundta udial v dávnych dobách z úvah o rozdiele medzi mŕtvym a živým telom, z úvah o rozdiele medzi spánkom a bdením a z úvah o tom, ...

                                               

Prorokovanie

Prorokovanie je nie len predpovedanie budúcich udalostí a zvestovanie niečoho výnimočného, napr. odkazu Boha luďom, vyjavenie jeho učenia, jeho vôle. ktoré uskutočňujú len vtedy, keď sú inšpirovaní. Prorokovať v podstate znamená byť Božím hlasom ...

                                               

Radosť

Radosť je výrazne vymedzený psychický stav, v ktorom subjekt prežíva naplnenie svojho údelu. Radosť je spontánna vnútorná emocionálna reakcia na príjemnú situáciu, osobu alebo spomienku. Navonok sa prejavuje rôzne od úsmevu až po radostné výkriky ...

                                               

Raj

Raj je v niektorých náboženstvách miesto, kde po smrti existujú duše spravodlivých a bohabojných veriacich. Opak je peklo. Je to súčasť onoho sveta. Podla kresťanských predstáv bol raj stratený v dôsledku prvotného hriechu, je symbolicky situovan ...

                                               

Rajská záhrada

Rajská záhrada alebo raj alebo Záhrada Eden je podla Biblie šťastná pravlasť prvej dvojice ludí, božia záhrada, v ktorej sa Boh podvečer prechádza, o ktorú sa však podelil s človekom, povereným jej strážením a obrábaním. Rozprestierala sa v oblas ...

                                               

Religiosidad popular

Religiosidad popular je nepolitické, antiintelektuálne, spontánne, oddané a vrelé náboženstvo charakterizované uctievaním svätých, často neoficiálnym, ostatkov a posvätných miest. Ján Pavol II. dal hnutiu pečať súhlasu, keď trval na návšteve chrá ...

                                               

Reverenda

Reverendy sú farebne a strihovo odlíšené podla hodnosti. V rímskokatolíckej cirkvi: Kňazi používajú čiernu reverendu; na Slovensku ju dopĺňa pelerína okolo krku, ktorá sa v iných krajinách udeluje iba doktorom teológie. Monsignorská reverenda je ...

                                               

Rituál

Rituál môže znamenať aj Trebnik, pozri Trebnik Rituál je súbor symbolických úkonov náboženského alebo iného charakteru, vykonávaných podla presne stanovených pravidiel. Pevne stanovené poradie rituálov sa nazýva rítus alebo obrad. Rituál je predp ...

                                               

Sedem cností

Sedem cností je koncept, vychádzajúci z poemy Aurelia Clemensa Prudentia Psychomachia. V tomto diele z 5. storočia bol opísaný boj cností a hriechov. Podla tohoto v stredoveku populárneho diela sa tiež stali tieto cnosti protipólom siedmich hlavn ...